ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 10:05
އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހު އިޒްރޭލުން ގަތުލުއާންމު ފެށުމާ ހިސާބަށް، އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަކީ ޣައްޒާގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލެއް
ފަލަސްތީން އިސްރާއިލް ހަނގުރާމަ
"ދިރިހުއްޓަސް ދިރުމެއް ނެތް، ފުރާނަ ހުއްޓަސް ރޫޙެއް ނެތް"
 
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ސިފަ ކުރި ގޮތުގައި، ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލު، 2 ހަފުތާގެ ރެއިޑެއްގައި ސުންނާފަތިކޮށް ހަފުސްކޮށްލުމަކީ، ޣައްޒާގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމުގެ ހިތް، މައި ނާރުން ވަކިކޮށްލުން ފަދަ ކަމެއް
 
އެންމެ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމަތަކުގައިވެސް ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ޖަރީމާއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުން އިއްތިފާޤުވެފައި އޮތް ކަމެއް

ދުވަހަކީ އޭޕްރިލް މަހުން 2 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހެވެ. ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައިގެ ދުވަސްތަކުން ދުވަހެކެވެ. ނިރުބަވެރި އިޒްރޭލުން ހިންގަމުން ގެންދާ ނިމުން ފެންނަން ނެތް ގަތުލުއާންމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިން އަވަދިނެތި އުޅެމުން ދިޔައީ، އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލު ސަރަޙައްދުގައި ވާ އެ މީހުންގެ ޢާއިލީ މެންބަރުންގެ ފުރާނަ ނެތް މަސްގަނޑުތައް އެއްތަން ކުރެވޭތޯއެވެ.

ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ ވަސް، މި ދުނިޔެއިން ފޮހެލަން ވަޢުދުވާ ކަމަށް ބުނެ، ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގައި ހުއްޓުމެއް ނެތި ދެމުން ގެންދާ ޙަމަލާތައް އެންމެ ފަހުން ވަރުގަދަ ކުރި އެއް ތަނަކީ އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލެވެ. އެންމެ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމަތަކުގައިވެސް ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ޖަރީމާއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުން އިއްތިފާޤުވެފައި އޮތް ކަމެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޤައުމު ކަމަށް ވަކާލާތު ކުރާ އެމެރިކާގެ ޚުދުމުޚުތާރީ މިނިވަންކަމުގެ ނިވާފަތްގަނޑުގައި އޮވެގެން އިޒްރޭލުން ހިންގަމުން ގެންދާ ގަތުލުއާންމުގައި، އޭޕްރިލް 1 ވަނަ ދުވަހު އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަރުގަދަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. އޭރުވެސް އެ ބުނާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދާތާ 2 ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. އެ ދުވަހު އޮޕަރޭޝަން ނިންމާލިއިރު އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލު ހުރި ސަރަހައްދު ހަފުސްކޮށް ނިންމައިފިއެވެ. ފުނިފުންޏަށް ހުރި ގައުކުނޑިތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނުންގެ ހަށިތައް ފެންނަން ހުރީވެސް މަދެއްކޮށެއް ނޫނެވެ. އިޒްރޭލުން ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަރުކަޒު ވެގެން ތިބި ހަމާސްގެ އެތައް ސަތޭކަ ހަނގުރާމަވެރިންނެއް މަރާލާފައި ވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަމާސް ޖަމާޢަތުންވެސް ވަނީ، ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަނގުރާމަވެރިން ތިބޭ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ކުރާ ތުހުމަތަށް އިންކާރުކޮށް، ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ޢަބްދުﷲ އަބޫ އީލާފްއަކީ އޭނާގެ ދައްތައާއި އެ ދައްތަގެ ދަރިންކޮޅުގެ ހަށިގަނޑު ފެނޭތޯ އަތްފުނާ އަޅަމުންދާ އެކަކެވެ. އެ މީހުން ވަނީ އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ގޯތި ތެރެއަށް ވާ ގޮތަށް އޮތް ސަރަޙައްދުގައި 'ވަޅުލެވިފަ'އެވެ.

އަހަރެން މިހާރު ހޯދަނީ، މި ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގަ ގެއްލުނު 6 މީހެއް. އެއީ އަހަރެންގެ ދައްތައާއި، އެ ދައްތަ ދަރިންކޮޅު. ދެން އަހަންނަށް ބޮޑުބެ ކިޔާ އަލްމާ. މާތް ﷲ އެ ފުރާނައަށް ރަޙުމަތްލައްވާށި. އަދި އެމީހުންގެ ނިޝާނެއް ނުފެނޭ. އެ މީހުން ވަޅުލެވިފަ އޮތީ މިތާ، އެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތަކަށް ވީ ގޮތެއް، ދިޔަ ތަނެއް މަށަކަށް ނޭނގެ. އަހަރެމެންނަށް ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނޭނގެ. މިތަނުން އެބަ ފެނޭ ފޮތިގަނޑެއްވެސް ނާޅާ އޮތް އެތައް ޤަބުރެއް. އެއީ ކޮންކޮން ބައެއްކަންވެސް ދެނެއެއްނުގަނެވޭ. އެމީހުންނަށް ހަދާނެ ގޮތެއްވެސް އަހަރެމެންނަކަށް ނޭނގެ.
ޢަބްދުﷲ އަބޫ އީލާފް؛ ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތެއް

އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހު އިޒްރޭލުން ގަތުލުއާންމު ފެށުމާ ހިސާބަށް، އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަކީ ޣައްޒާގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލެވެ. ގަތުލުއާންމު ފެށިފަހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ޢަމާޒުކޮށް ސިލްސިލާ އެތައް ޙަމަލާއެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން، ހޮސްޕިޓަލުން ދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް ބޮޑުތަނުން މަދުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެންމެ ފަހުގެ ރެއިޑާ ޖެހެން ދެކަށް، އުތުރުގެ ސަރަޙައްދުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދެމުންދިޔަ މަދު ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އެއް ތަން ކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

އަހަރެން އެދެނީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މި ގަތުލުއާންމު ހުއްޓާލުން. ފުދޭ ވަރަކަށް ސުންނާފަތިކޮށް ހަފުސްކޮށްފި. ފުދޭ ވަރަކަށް މީހުން މަރައިފި. އަހަރެމެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ނަގާލައިފި. އަހަރެމެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ސުންނާފަތިކޮށްފި. ދިރިއުޅުމާއި ދިރިހުރުމާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް. ދިރިހުއްޓަސް ފުރާނަ ނެތް ފަދަ. އެއްވެސް ދިރުމެއް، ރޫޙެއް ނެތް ހަށިގަނޑުތަކަކަށް އަހަރެމެންވެއްޖެ.
ޢަބްދުﷲ އަބޫ އީލާފް؛ ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތެއް

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ސިފަ ކުރި ގޮތުގައި، ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލު، 2 ހަފުތާގެ ރެއިޑެއްގައި ސުންނާފަތިކޮށް ހަފުސްކޮށްލުމަކީ، ޣައްޒާގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމުގެ ހިތް، މައި ނާރުން ވަކިކޮށްލުން ފަދަ ކަމެކެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ އޮފިޝަލުންވެސް ވަނީ، އެތައް ބަލި މީހުންނަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން އިޒްރޭލުން ޙަމަލާތަކަކީ، ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފައެވެ. ކަން މިހެން އޮތް އިރު، އިޒްރޭލުން ދަނީ އެ ނިރުބަވެރި ޢަމަލު ދިފާޢު ކުރަމުންނެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނަނީ، ޣައްޒާގެ އެންމެ ނާޒުކު މީހުންގެ ތެރޭގައި ޙަމާސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ހަރަކާތްތެރި ވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެ ތުހުމަތުތަކަށްވެސް ޙަމާސްއިން އިންކާރު ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރޭލުން ގާޒާ ހިފުމަށް ފަހު ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނަކާ މެދު ނަތަންޔާހޫގެ ކޯލިޝަން ކެބިނެޓް ގައި ނުތަނަވަސްކަން އިތުރު ވަނީ
އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ ގާޒާ އިން ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑީއިރު ތެރޭ ފަލަސްތީނުގެ 83 މީހުން މަރާލައިފި
އިޒްރޭލުން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މަރަމުން ދާއިރު އިސްލާމީ ގައުމު ތަކުގެ ވެރިން ކޮބާ؟
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ތިންވަނަ ދައުރަކަށް މޯދީ ކުރައްވާ އުއްމީދު ހަގީގަތަކަށް ވެދާނެބާ؟
އިޒްރޭލްގެ އުދުވާން ކިތަންމެ ދިގުލައި ދިޔަޔަސް ހަމަލާތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގައި ދެމި ތިބޭނަން: ހަމާސް
ރަފާ އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އދ ގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އިޒްރޭލުން ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކައިފި
ގާޒާ އިން ވަގުތުން އިޒްރޭލް ސިފައިން ފޭބުމަށް އަރަބް ލީގުން ގޮވާލައިފި
ގާޒާގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނަށް ފެނާއި ކާނާ ލިބުން ހުއްޓިއްޖެ