ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 14:58
އެލްޖީއޭ
އެލްޖީއޭ
ދައުރު
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާން
ކައުންސިލުގެ ބަޔާނަށް ދެއްވާނެ ރައްދެއް އޮތްތޯ ރައީސް އަރިހުގައި ދެންނެވިން، ރައީސް ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރައްވަމޭ: އެލްޖީއޭ
 
ކައުންސިލުން ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ އެ ބަޔާން ބާތިލު ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ނިންމާފައި
 
އެއީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަން ރައީސްގެ ފަރާތްފުޅުން ޔަޤީންކަން ދީފައިވޭ
 
ދިދައަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން ޖެހޭހެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށްވެސް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން، ސިޔާސީ ކެމްޕޭނު ކުރެއްވުން ކުށްވެރިކޮށް ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން ބާތިލު ނުކުރި ނަމަވެސް އަޅާނެ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނެތްކަމަށް އެލްޖީއޭގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) ޑރ. މަރްޔަމް ޒުލްފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒުލްފާ ވިދާޅުވީ، އެކަމާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާއިން އިތުރަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލަކުން ބަޔާނެއް ނެރޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ ބަޔާނަކާ ގުޅިގެން އެލްޖީއޭއިން ވަގުތުތަކެއް ހުސް ނުކުރެވޭނެކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާ ޚިލާފާށް ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއް ނަމަ، އެކަމަކާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުތަކަށް އެލްޖީއޭއިން ނަސޭޙަތްތެރިވާނެކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒުލްފާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން އަމާޒުވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ހޮވިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޒުލްފާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ދިދައަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން ޖެހޭހެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށްވެސް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ބަޔާން ރައްދުވާ ފަރާތުން އެލްޖީއޭއިން މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެއީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަން ރައީސްގެ ފަރާތްފުޅުން ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައިވާކަމަށް ޒުލްފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ އެލިގޭޝަން ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެލިގޭޝަން ރައްދުވާ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވިން މިކަހަލަ ބަޔާނެއް އެބައޮތޭ، ކޮބައިތޯއޭ މަނިކުފާނުގެ ރައްދަކީ، ދެން އެލިގޭޝަން ރައްދުވާ ފަރާތުން ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަ ނުކުރުއްވަމޭ އެކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް، ދެން އެހެންވީމާ ކޯޓް އޮފް ލޯއަކަށް ގެންދިޔަސްވެސް، އެ އެލިގޭޝަން ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ބުނާ ބަސް އަހާނެތާ ދެއްތޯ، އެގޮތުގެ މަތިން އެ އެލިގޭޝަން ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ބަސް އަޅުގަނޑުމެން ނެގިން، އެހެންވީމާ ނަގާފަ އެ އެލިގޭޝަން ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން އެހާ މަތީ އިއްޒަތެއް އަރުވާފައި ހުންނަ ބޭފުޅަކަށްވާތީ، އެ އޮފީހަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ހުރުމަތާއި ކަރާމަތް އަދާކުރުުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ކައުންސިލަށް އެ ސިޓީ ފޮނުވީ،
އެލްޖީއޭގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) ޑރ. މަރްޔަމް ޒުލްފާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން، ސިޔާސީ ކެމްޕޭނު ކުރެއްވުން ކުށްވެރިކޮށް ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނުބަޔާނުންއަރައިގަތީ ރައީސްގެ ކަރާމާތަށް ކަމަށާއި، އެ ބަޔާން ބާތިލްކުރުމަށް އެލްޖީއޭ އިން އެ ކައުންސިލަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލުން ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ އެ ބަޔާން ބާތިލު ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕާޓީ ބަދަލުކުރިއަސް، ޕާޓީއަކާއި ގުޅުނަސް، ދައުރު ނުފެށޭހާ ހިނދަކު މެންބަރުގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ - އީސީ
ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ނުކުމެ އަވަހަށް ވޯޓުލުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
އައިކޮމްގެ ބޭނުމެއް ނެތް، މައުލޫމާތު ނުދީ ހިފަހައްޓައި ޤާނޫނު މުގުރަނީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތިން
އެހާ އިޚުލާސްތެރިނަމަ "އުޑުގައި ނުޖެހި ބިމުގައި ނުޖެހި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައްވާނެ
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި ހިފަން ރައީސް މުއިއްޒު ދެކޮޅު ހެއްދެވި ސަބަބު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް މުއިއްޒަށް: ޔާމީން
އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް ކައުންސިލްތަކަށް ފަޅުރަށްްތައް ބައްސަވަނީ ގޮތް ހުސްވެގެންތޯ؟
މުއިއްޒަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދޭން އެމްޑީޕީން އިދާރާތަކަށް ގޮވާލައިފި