ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 14:06
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޑރ. ހުސައިން ފާއިޒު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޑރ. ހުސައިން ފާއިޒު
ސަން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި ދޭންޖެހޭ ބަދަލުނުދޭތީ ސިވިލް ކޯޓަށް
 
އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާތީ އޭނާގެ ފަރާތުން ވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި
 
ޓްރައިބިއުނަލްއިން ވަނީ އޭނާއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މުސާރަ އާއި އިނާޔަތަށް ޖެހޭ އަދަދު ދިނުމަށް އަންގާފައި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޑރ. ޙުސައިން ފާއިޒް މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ބަދަލު ދިނުމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ނިންމި ނިންމުމަށް އަމަލުނުކުރާތީ އޭނާގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ޑރ. ޙުސައިން ފާއިޒް އެ މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާކަން ޑީޖޭއޭއިން ކުރި ތަހުގީގަށް ސާބިތުވުމުން ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑީޖޭއޭއިން ބުނީ ފާއިޒު މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ، ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ފާރަލެވޭގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެތެރޭގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް ނިންމައި އެކަން ތަންފީޒުކޮށް، އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި ކެމެރާތަކުގެ ލައިވް ފީޑް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައި އޭގެ ބޭނުން އެ ގޮތުގެ މަތިން ކޮށްފައިވާކަން ތަހުގީގަށް ސާބިތުވާތީކަމަށެވެ.

އަދި ކެމެރާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ހަރުދުކޮށްފައިވާއިރު، އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނާ ގޮތަށް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް ތައްޔާރުނުކޮށް، ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަގުސަދާ ހިލާފަށްކަން ވެސް ތަހުގީގަށް ސާބިތުވެފައިވާކަން ޑީޖޭއޭއިން ފާހަގަކުރިއެވެ.

މިއީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ، ގޮތްކުޑަ އަމަލެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިދާރީ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ފާއިޒަށް ކުރެވޭ އިތުބާރު މިހާރު ވަނީ ގެއްލިފައިކަމަށް ޑީޖޭއޭއިން ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ޓްރައިބިއުނަލްއިން ވަނީ އޭނާއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މުސާރަ އާއި އިނާޔަތަށް ޖެހޭ އަދަދު ދިނުމަށް އަންގާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެ އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާތީ އޭނާގެ ފަރާތުން ވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި