ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 13:43
ރައީސް، ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު: އެމަނިކުފާނު ފާހަގަ ކުރެވެނީ އިންޑިޔާއާ ދުރު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި
ރައީސް، ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު: އެމަނިކުފާނު ފާހަގަ ކުރެވެނީ އިންޑިޔާއާ ދުރު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމުގެ މައްސަލަ
އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުން: ވޯޓު ހޯދަން ހަދާ މަންތަރަކަށް!
 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ވެސް އެންމެ ގަދަޔަށް ދެއްކެވީ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ވާހަކަ

މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި، ދެއްކެވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ވާހަކަ އަކީ ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ޤާއިމުވެ ތިބި ވާހަކަ އެވެ. ހަމައެއާއެކު، އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާދަތާއި ނުރައްކާ އޮތް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް އޮޅުވާލެއްވީ އެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ވީ ނަމަވެސް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ރައީސް މުޢިއްޒު އަށް ވޯޓު ދިނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށެވެ. މި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާދަތު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މިނުގައި ރައްކާތެރި ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގަ އެވެ.

ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ތިމަން މަނިކުފާނަށް ވޯޓު ދެއްވައިފި ނަމަ، މި ޤައުމުގައި ޤާއިމުވެ ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ވަގުތުން ބާލާނެ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓު ދެއްވައި، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމު ހަވާލުކޮށްފި ނަމަ، އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ރާއްޖޭގައި ދެހާހުން އިންޑިއާ ސިފައިން އެބަ ތިބި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަނދުން އެޅުވީ ވެސް މިހާރުގެ ރައީސް މަނިކުފާނެވެ. ނަމަވެސް، ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު، އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ކަށަވަރު ނުވެ، ސަރުކާރު ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅޭ ވަރު ވެސް ވިޔެ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވި ޕްރެޝަރާ، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ފިއްތުންތަކުގެ ސަބަބުން އަދަދު ވެސް ހާމަކުރި އެވެ. ދެހާހުން ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވި އަަދަދު ކުއްލި އަކަށް ހަތް ދިހަ އަށް ވެސް ވެއްޓުނެވެ.

ދެން ސަރުކާރުން ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ކަށަވަރު ނުވުމަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މިނިވަން ކަމުގެ ދިފާއުގައި މީގެ ކުރިން ރައީސް މަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ މެދު ވެސް ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ. ސަރުކާރަށް ދެ މަސް ދުވަސް ވެގެން، ތިން މަސް ދުވަސް ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާއިރު ވެސް، އަދިވެސް އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މައްސަލައިގައި މި ސަރުކާރަށް ހަމަ ހެޔޮ އެއް ކަމެއް ވެސް ނުކުރެވެ އެވެ. ނުވިތާކަށް ދާދި މިދާކަށް ދުވަހު ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ވާނީ ވެސް އެހެންތާ އެވެ! މި ހުރިހާ ކަމަކީ، ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކި ހުވަފެންތަކެކެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ވާހަކަ ވިއްކައިގެން ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހު، އަނެއްކާ ވެސް ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބަށެވެ. ވިހި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ވެސް ރައީސް މަނިކުފާނަށް ދެއްކެވެނީ އެ ވާހަކަ އެވެ. ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވާ ވާހަކަ އެވެ. މިހާރު ރައީސް މަނިކުފާނު ދަނީ އައްޑޫ އަށް ދަތުރުފުޅެއް ވެސް ކުރައްވަމުންނެވެ. ސަރުކާރު ދެކެ އިންތިހާ އަށް ރުޅި ގަދަވެ، ރައްޔިތުންގެ މާބޮޑު ތަރުހީބެއް ރައީސް މަނިކުފާނުގެ ދަތުރުފުޅަށް ނެތްއިރު، ޕޯޑިއަމެއް ދޮށު ހުއްޓުމާއެކު، ރައީސަަށް ކޮސް ގޮވެނީ އެވެ!

ހޯމަ ދުވަހު އައްޑޫ ހުޅުމީދޫގައި ހުންނަވާ ރައީސް މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވާ ވާހަކަ އެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވި، އޭގައި ސޮއި ވެސް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވީއިރު، އެކަން ކުރުމަށް ދެން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ހަމަ ބޭނުންވޭ ހެއްޔެވެ؟

މީގެ ކުރިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ވެސް ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ވާހަކަ އެވެ. އެ ވާހަކަތާއެކު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް، ދެން ވެސް މި ވިދާޅުވަނީ ހަމަ އެ ވާހަކަ އެވެ. މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ނެރެނީ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ވާހަކަ އެވެ. އަނެއްކާ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ވެސް ދޭށޭ ލޯޔަ އެވެ! އެ ވާހަކައާ އެކު މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން، ދެން ވިދާޅުވާނީ އަދި މާ ފައްކާ ވާހަކަ އެވެ. އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ކައުންސިލްތަކުގެ މެޖޯރިޓީ ދިނުމަށެވެ. ދެން އެކަން ވެސް ކުރަަންވީ އެވެ. ޖެހިގެން އަންނަ ނޭވާގައި ވިދާޅުވާނީ، ތިޔަވަރުން ވެސް އެކަން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ތިމަން މަނިކުފާނަށް ދެ ވަނަ ދައުރެއް ދޭށެވެ. ގައިމު، މިކަހަލަ ކަމެއް ދުށީމު ހެއްޔެވެ؟

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު
ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހާމައެއްނުކުރޭ، ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސްގެން ވެސް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނަން: ރައީސް ސާލިހު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ޖަމީލް ރައީސަށް: ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރީ ދުރާލާ ރާވައިގެން، ތި އުޅުއްވަނީ ބުހުތާނު ދޮގުހަދައިގެން ޑެމޭޖް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭތޯ
ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ރައީސް ފޮނުއްވައިފި
ފެނިގެން މިދަނީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުދުމުހުތާރު ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ހުންނާނެ ގޮތް: އެމްޑީޕީ
ޕީއެންއެފްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ހުރަސްއެޅުމަށްފަހު ތަނެއް ހަމަޖައްސައިދިން ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން ދޮގު ހަދައިފި