ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 19:43
ުކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލު ކުރެއްވި ދުވަހު، އަރިހުގައި ރައީސް ޑރ މުޢިއްޒު
ުކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލު ކުރެއްވި ދުވަހު، އަރިހުގައި ރައީސް ޑރ މުޢިއްޒު
ޢަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު
ރައީސް ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސުވާލެއް ރައީސް މުއިއްޒު އަށް - "ގޯސްކޮށް ކަމެއް ނުކުރާ ނަމަ އަޒުލު ކޮށްފާނެތީ ސިހެނީ ކީއްވެ؟"
 
ނުސީދާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ޔާމީން ވަނީ ރައީސް މުއިއްޒު އަށް ދެއްވާފައި

ޕީއެންއެފްގެ އޮފީހުގައި ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ފަހަކަށް އައިސް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަދައްކަވައެވެ. ވާހަކައޭ މި ބުނީ ހަމަ ގަސްތުގައެވެ. އެއީ މަޖިލީހަށް ވާދަކުރާ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ސުވާލުކުރެއްވި ނަމަވެސް އެ ސުވާލުތައް ބޮޑަށް ބައްޓަންކުރައްވަނީ މެސެޖުތަކެއްގެ ސިފައިގައި ކަމަށް ވާތީއެވެ. ބައެއް ފަހަރު ސިޔާސީ މަޝްރަހުގެ ވާހަކަ ދައްކަވައެވެ. އަނެއް ބައި ފަހަރު ސިޔާސީ ވެރިންގެ ވާހަކަ ދައްކަވައެވެ.

މި ފަހަރު އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަކޮޅުގެ އަމާޒުގޮސް ހުއްޓުނީ އިރެއްގައި އެންމެ އަރިހުގައި އުޅުއްވި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަށެވެ. ވާހަކަ ބިނާކުރެއްވީ ވެރިކަން ގެއްލިދާނެތީ ރައީސް ބިރުން އުޅުއްވާކަން ހާމަކޮށްދެއްވުމަށެވެ. ގޯސްކޮށް ކަންތައްތަކެއް ނުކުރައްވާނަމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ މަނިކުފާނު އަޒުލުކޮށްފާނެތީ އެ ވަރަށް ސިހެންވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހަރުކަށި ރާގަކަށް ދެން ދެއްކެވި ވާހަކައަކީ ވެރިކަމުން ދުރުކޮށްފާނެތީ އެ ކަމާ ފިކުރުބޮޑުކުރަން ނުޖެހޭ ވާހަކައެވެ. ވެރިކަމަށް އަންނަނީ ވެރިކަމުގައި ބަގުޑި ބައްދަން ނޫން ކަަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިމޭން ސިޔާސީ ހަތުރުވެރިކަން މަޑުމަޑުން ލަފްޒު ތަކަކަށް ބަދަލުވާން ފަށާފައިވާހެން ޔާމީންގެ އެ ވާހަކަތަކުން ހީވެއެވެ. ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފާނެތީ ރައީސް މުއިއްޒު ސިހޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ދެއްކެވި ވާހަކައަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ބަހުރުވައިން ރައީސް މުއިއްޒު ސިޔާސީ ގޮތުން އަދިވެސް ނިކަން ޖެހިލުންވާކަން ދެއްކުމަށް ވިދާޅުވި ވާހަކަ އެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ގޯސްކޮށް ކަންތައްތަކެއް ނުހިނގާނަމަ، އަޒުލުކޮށްފާނެތީ ފިކުރުބޮޑު ކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް އެ ވިދާޅުވި ވާހަކަ އަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ރައީސް މުއިއްޒު ގޯސްތަކެއް ހައްދަވައިފި ކަމަށް ޔާމީން ޤަބޫލުކުރައްވާތީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއްތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

ނުސީދާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވި އެއްކަމަކު މިއީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސިޔާސީ ނިންމުންތަކަށް ފާޅުގައި ދެއްވި ހަމަލާއެކެވެ. ރައީސް އެ ހިންގަވާ މަގު ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ޙުދު ޔާމީން ވެސް ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށް އެ ވާހަކަތަކުން ހާމަވެއެވެ. އަދި ރައީސް އެހާވަރަށް ވެރިކަން ގެއްލިދާނެތީ ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާ ސަބަބާއި މެދު ޔާމީން ސުވާލުކުރެއްވުމަކީ ރައީސް މުއިއްޒު އަކީ ކެރިވަޑައިނުގަންނަވާ، ސިހުން ބޮޑު ބޭފުޅެއްކަމަށް ދެއްކުމަށް ދެއްކެވި ވާހަކައެއްތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް އަންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ކަމަށާއި އެއީ، މަގާމުގައި ތާއަބަދަށް ތިބެން އަންނަ އައުމެއް ނޫން ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވުމުން މިއީ ރައީސް މުއިއްޒު ރައީސްކަމުގައި އަދާކުރައްވާ ދައުރާމެދުވެސް ސުވާލު އުފެއްދި އުފެއްދުމެއްކަން އެނގެއެވެ. އެެހެނީ އިޚުލާސްތެރިކަމާ އެކީ ކަންތައްތައް ކުރައްވާ ކަމުގައި ވާނަމަ، އަޒުލުކުރުމާ މެދު އެ ވަރަށް ފިކުރުކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ޔާމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އެ ކުރެއްވި ސުވާލަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެންގެ ހިތުގައި އުފެދޭނެ ސުވާލެކެވެ. އެހާވަރަަށް ރައީސް މުއިއްޒު ބިރުން އުޅުއްވަނީ ކޮން ކަމަކާތޯއެވެ؟ ބަންޑާރަނައިބު އަރިހު ދަންނަވައިގެން ސުޕްރީމްކޯޓަށް ދިއުމާއި މެމްބަރުން ކައިރީގައި އަރިސް ބޭފުޅުން ވެރިކަމުން ރައީސް ދުރު ނުކުރުމަށް އެދި މަޖިލިސް މެމްބަރުން ކައިރީގައި ކުރާހާ އާދޭހުން ވެރިކަން ގެއްލިދާނެތީ ލައްކަ ބިރު ހީވާހެން ހީވެއެވެ. ތިމަން މަނިކުފާނަށް އިޚުލާސްތެރި ނިޔަތެއްގައި ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ނުކުރެވި ވެރިކަން ބީވެދާނެކަމަށް ހީވެ، ސިހޭ މިންވަރު ހަމަ ބޮޑީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
33%
0%
0%
67%
0%
ކޮމެންޓް