ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 13:57
މުޙައްމަދު އަލް-ޖަޢުފަރީ؛ ޔޫއޭއީގައި ފަރުވާ ހޯދާ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތެއް
ފަލަސްތީން އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
"މީ އަސްލު މީހާއެއް ނޫން... އޭނަވީ ކަފުންކޮށް ވަޅުލާފައި"
 
އަނިޔާގެ ކުރިން މުހައްމަދުގެ އަތްވެސް ހުރި، އަނިޔާއަށްފަހު މޭގެ ވާތްފަޅިއާއި، ފުއްޕާމޭގެ އެއްފަޅިއެއް ނެތް
 
މުޙައްމަދަކީ އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތް (ޔޫއޭއީ) އަށް ބަދަލު ކުރި 426 ކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ޒުވާން ކުއްޖެއް

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގައި ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ހިންގަން ފެށި ޤަތުލުޢާންމު، 4 މަހަށް ދިގުލައި ގޮސްފައި ވާ އިރު، މިއިން ދުވަހަކު ހަމަޖެހުމެއް ލިބިދާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް، ނިޝާނެއް ނެތެވެ. ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޙަމާސް ޖަމާއަތުން އޮކްޓޯބަރ 7، 2023 ވަނަ ދުވަހު އިޒްރޭލަށް ދިން ޙަމަލާގެ ރައްދުގައި، ޙަމާސް ޖަމާއަތުގެ ވަސް މި ދުނިޔެއިން ފޮހެލުމަށް ކަމަށް ބުނެ ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ޤަތުލުޢާންމުގައި މީހުންގެ ޢަދަދު 28000 އަށް އަރައެވެ. ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ޢަދަދުވެސް އުޅެނީ ލައްކައަކާ ގާތް ކުރާ ހިސާބުގައެވެ. ޢުދުވާންތަކުގައި ލިބޭ އަނިޔާތަކުގެ އިތުރުންވެސް، އިންސާނަކަށް ވީތީ ކުރިމަތިވާ ޞިއްޙީ އެކިއެކި މައްސަލަތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޣައްޒާގައި ފަރުވާ ދެވޭކަށް ނެތެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ޣައްޒާގައި އަނިޔާ ލިބިފައި ވާ ބައެއް މީހުންނަށް، އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވަނީ ފަރުވާ ދޭން ފަށާފައެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެގެން ގޮސް، އެ ނޫން ގޮތެއް އިޒްރޭލަށް ނެތުނީއެވެ. ޞިއްޙީ އެންމެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައްވެސް މިއަދު ލިބެން ނެތް ޣައްޒާއިން އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވާ މީހުން އުފުލަމުންދާ ވޭނަކީ ހިތަށް އަރުވާލިއަސް، ނުތަނަވަސްކަމާއި މާޔޫސްކަން ވެރި ކުރުވާ ކަމެކެވެ. އަމިއްލަ ޖިސްމާނީ ހަށިގަނޑަށް ފަރުވާ ލިބުނެއް ކަމަކު، ޤަތުލުޢާންމެއްގެ ތެރޭގައި ބަންދުވެފައި އޮތް ޢާއިލާއާ ދުރުގައި ދުވަސްތައް ހޭދަ ކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތި ކުރުވާ ނަފްސާނީ އަސަރުތަކަށް ދޭނެ ފަރުވާއެއް އޮންނާނެ ހެއްޔެވެ؟

ޢުމުރުން އެންމެ 18 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ޖަޢުފަރީއަކީ އެފަދަ ޙާލެއްގައި އޮތް ޒުވާނެކެވެ. އޮކްޓޯބަރ 17 ވަނަ ދުވަހު އިޒްރޭލުން ރަފަޙަށް ދިން ޙަމަލާގައި އޭނާގެ އަތް ބުރިވިއެވެ. ރަފަޙަށް އުފަން މުޙައްމަދު މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނީ އަބޫދާބީގައެވެ. ޢާއިލާ މެންބަރުންނާ ދުރުގައެވެ. ޙާލުއަހުވާލުވެސް ބަލައިލެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. މުޙައްމަދަކީ އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތް (ޔޫއޭއީ) އަށް ބަދަލު ކުރި 426 ކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ޒުވާން ކުއްޖެކެވެ. އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކުންވެސް 331 މެންބަރަކު ޔޫއޭއީއަށް ދަތުރު ކުރިއެވެ.

Advertisement

ޔޫއޭއީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ބިން ޒައިދު ވަނީ، ޣައްޒާގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ 1000 މީހަކަށް ޔޫއޭއީގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ފަރުވާކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގެ އެނދުގައި އޮށޯވެލައިގެން އޮތް މުޙައްމަދު ދެއްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކަކީ އަޑު އަހަން މާ ފަސޭހަ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. މުޙައްމަދު ބުނި ގޮތުގައި، އަސްލު މުޙައްމަދު ވީ ކަފުނުގައެވެ.

އަނިޔާގެ ކުރިން އުޅުނު މުޙައްމަދުގެ އަތް އޮންނާނެ. އަނިޔާއަށް ފަހު އެކަމެއް ނެތް. މިހާރުގެ މުޙައްމަދުގެ މޭގެ ވާތްފަޅިއާއި، ފުއްޕާމޭގެ އެއްފަޅިއެއް ނެތް. ﷲ އަށް ޙަމްދުހުރި، އަނިޔާގެ ކުރިން ފުއްޕާމޭވެސް ހުރީ ރަނގަޅަށް. ލިބުނު އަނިޔާގަ މުޙައްމަދުގެ އެތެރެހަށިން ބޭރަށް ފަޅަފަޅައިގެން ދިޔައީ. މެއާއި ބަނޑާއި، ގޮހޮރަށް ވިއަސް. އަނިޔާގެ ފަހުން މި އޮތް މުޙައްމަދަކީ އެހެން މުޙައްމަދެއް. ކުރީގެ މުޙައްމަދުވީ ކަފުންކޮށް ވަޅުލާފަ.
މުޙައްމަދު އަލް-ޖަޢުފަރީ؛ ޔޫއޭއީގައި ފަރުވާ ހޯދާ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތެއް

ޙަމަލާގެ ހަނދާންތައް އަދިވެސް އެ ޒުވާން ސިކުނޑީގައި ތާޒާއެވެ.

އައި ޙަމަލާ ޢަމާޒުވީ ސީދާ އަހަރެންގެ އަތަށް. ދުޢާއަތް އަތް އުފުލާހެން އަތް އުފުލިފަ ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނުހެން ހީވީ. އަހަރެންގެ ކަނާތަށް ބަލައިލިއިރު އަތް އޮތީ ބުރިވެފަ. ހަންގަނޑު އެކަނި އޮތީ. ޙަމަލާގަ ގަޔަށް ހެރުނު ފުދޭވަރަކަށް ތޫނު އެއްޗެހި. ބަނޑާއި ފައިވެސް ޒަޚަމްވި.
މުޙައްމަދު އަލް-ޖަޢުފަރީ؛ ޔޫއޭއީގައި ފަރުވާ ހޯދާ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތެއް

މުޙައްމަދާއި އެންމެ ގާތުގައި މި ވަގުތު އިނީ އޭނާގެ މަންމައެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް އެ މަންމަ، މުޙައްމަދު ގާތުން ދުރަކަށް ނުދެއެވެ. ނަމަވެސް، ރަފަޙުގައި ތިބި އަނެއް 4 ދަރިންނާއި ފިރިމީހާއާ މެދު ވިސްނާވިސްނާ، އެ މަންމަގެ ސިކުނޑި ފަޅައިގެން ދާ ވަރެވެ.

އަމިއްލަ ނަފުސު ހުރި ގޮތަށް ހުއްޓާ ގޮވާހެން އިޙްސާސްވަނީ. އަހަރެމެންގެ މުޅި ޢުމުރު މި ދަނީ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް. އަހަރެން މި އުޅެނީ އެހެން ޤައުމެއްގަ. ދަރިންކޮޅުވީ އެހެން ތަނެއްގަ. މުޅި ދުވަހު ރޯން އިންނަނީ. އަހަރެންގެ ހިތް ކުދިކުދިވެ، ހަލާކުވެއްޖެ. އަހަރެމެން އަލުން ބައްދަލުވުމަށް އެދި ﷲގެ ޙަޟްރަތުގަ ދުޢާ ދަންނަވަން.
އުއްމު މުޙައްމަދު؛ މުޙައްމަދު އަލް-ޖަޢުފަރީގެ މަންމަ

ޝައިޚް ޚަލީފާ މެޑިކަލް ސިޓީގެ އެހެން ވޯޑެއްގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ، ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ސަލީމަކީ، އުފަންވީ އިރުވެސް ނޭވާލާ ނިޒާމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކުއްޖެކެވެ. ޤަތުލުޢާންމު ފެށިފަހުން އޭނާގެ ޙާލު އިތުރަށް ގޯސްވާން ފެށުމުން، ފަރުވާ ދޭން ފެށީއެވެ. މުޙައްމަދު ސަލީމުގެ މަންމަ، ޢަބީރު ޢަބްދުލްޝަފް އަލް-ޢާލަމީ މިހާރުވެސް އިނީ ބަލިވެއެވެ. ބަނޑަށް 8 މަހެވެ.

އެމީހުން ބުނީ ދަރިފުޅުގެ ކިޑްނީ މައްސަލަތަކެއް އެބަ އުޅޭޔޭ. އެކަމަކު، ކިހިނެއް ކަމެއް ވަނީ ނޭނގޭ. ކިޑްނީ ބައްޔަށް ޚާއްޞަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ދާން ޖެހެނީ. ޣައްޒާގެ އަލް-ރަންތިސީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދާން އަހަރެމެންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫ. އެތަންވެސް ސުންނާފަތިކޮށްފަ އޮތީ. އެހެންވެ، ނާޞިރު ހޮސްޕިޓަލުގަ ތިބީ. މުޙައްމަދު މިކޮޅަށް ބަދަލު ކުރެވެންދެން. ޑޮކްޓަރުން ބުނި، އޭނަ މިކޮޅަށް ބަދަލު ކުރަންށޭ ޖެހޭނީ. އެހެންވެ، މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ހުއްދައަކަށް އެދުނީ... ތެދެއް، ދަރިފުޅަކީ ވާހަކަދެކެވޭ ކުއްޖެއް ނޫން. އެކަމަކު އަޑުއަޑު ލައްވާނެ. ވަރަށް އަޑުގަދަވާނެ. އެކަމަކު މިހާރު، ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަދަލުތަކެއް އަތުވެއްޖެ. ދަރިފުޅަށް ކަމެއް ވީ ކަމެއް، ނޫނީ ބަދަލެއް އިޙްސާސް ވަނީ ކަމެއް ނޭނގެ، ދަރިފުޅަށް މިއަދު ހިނިތުންވެލަންވެސް ދަތި. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހީނލާތީވެސް އަހަރެން ހައިރާން ވޭ. ކުރިން އެއީ އަބަދު ހެވިފަ ހުންނަ ކުއްޖެއް. މީހުން ވަރަށް ލޯބިވާނެ މުޙައްމަދު ދެކެ. އެކަމަކު، ދަރިފުޅު މުޅިން ބަދަލުވެއްޖެ. ހިނިތުންވުމެއް ނެތް. ނުއެއް ކައި، ކުޅޭކަށް ނޫޅޭ، ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެއްޖެ.
ޢަބީރު ޢަބްދުލްޝަފް އަލް-ޢާލަމީ؛ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މުޙައްމަދު ސަލީމުގެ މަންމަ

ޢުމުރުން 30 އަހަރުގެ ޢަބީރަކީ ޣައްޒާގެ ޚާން ޔޫނިސްގެ ރަށްވެއްސެކެވެ. އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނެތެވެ. ޖެނުއަރީ 5 ވަނަ ދުވަހު އަބޫދާބީއަށް ފޭބިފަހުން، ފިރިމީހާއާ އެއްވެސް ވަރަކަށް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރެވެއެވެ.

ބައެއް ފަހަރު ހަނދާން ނެތޭ އަހަރެން މީ މާބަނޑު މީހެއްކަންވެސް. ހަމަ ތެދަށް މި ބުނީ. 2 މަސް ވަންދެން އަހަރެން ހުރީ މުޙައްމަދާ އެކީ ނާޞިރު ހޮސްޕިޓަލުގަ. ހަނގުރާމަ ފެށީ އޭގެ މަހެއް ކުރިން. އޭރު ބަނޑަށް 4 މަސް ފުރި ނިމެނީ. ބަނޑުގަ އޮތް ދަރިފުޅުގެ ޙާލެއް ނުބަލަން. ކޮން ކަހަލަ ކުއްޖެއް ކަމެއްވެސް ނޭނގެ. ޔޫއޭއީއަށް އައި ފަހުން 25 ދުވަސް މިވީ. ވަރަށް ދަތިކޮށް މި ދަނީ. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުވެސް ޢާއިލާއާއި ފިރިމީހާއަށް ގުޅަން މަސައްކަތް ކުރަން، ޢާއިލާ އޮތީ ރަފަޙުގަ. ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގަ. އެމީހުންނާ ގުޅިދާނެހެން ހީވަނީ. އެކަމަކު، ހުރިހާ ފޯނެއް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ. ގުޅޭ އެއް ފޯނު އޮވޭ. އެކަމަކު ވަރަށް އުނދަގުލުން އެކަންވެސް ވަނީ. ކޮންމެ ހަތަރު ދުވަހުން 1 ދުވަހު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ ފޯނުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ. މިކޮޅަށް އައި ފަހުން ފިރިމީހާގެ ޚަބަރެއް ނެތް. އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ޚަބަރެއްވެސް ނެތް. އެމީހުން ތިބީ ޚާން ޔޫނިސްގަ. އެތަނުން ނުގޮސް އޭރު ތިބީ.
ޢަބީރު ޢަބްދުލްޝަފް އަލް-ޢާލަމީ؛ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މުޙައްމަދު ސަލީމުގެ މަންމަ

ކުރިއަށް އޮތީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މަތިވެރި މައްސަރެވެ. މިއިން ދުވަހަކު ޤަތުލުޢާންމު ހުއްޓާލަފާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ފެންނަން ނެތް އިރު، މާޒީގައި ކަން ހިނގާފައި ވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް، ޢުދުވާންތައް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ބިރުވެސް އެބަ އޮތެވެ. އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތަކަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އައު ކަމަކަށް ނުވި ނަމަވެސް، މިހާރު ހިންގަމުންދާ ޤަތުލުޢާންމަކީ، އަދުގެ ތާރީޚުގައި ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ބަޔަކު ހިންގި ފަދަ ޤަތުލުޢާންމެއް ނޫނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް