ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 13:30
ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން
ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން
ޓްވިޓަރ
މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ
މިފްކޯ ހިންގުމުގައި މަސްވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރަނީ، ފައިސާ ދިނުން ލަސްވާ ސަބަބަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި
 
މަސްވެރިން ފައިސާ ނުދޭ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑު
 
މަސްކިރާތާ 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުމަކީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވައުދުފުޅެއް
 
މަސްވެރިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް އެކުލަވައިލުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުން ލަސްވާ ސަބަބަށް ޖަވާބު ނުދެއްވައި، މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކަމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ) ހިންގުމުގައި މަސްވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް މިފްކޯ ބޯޑަށް މަސްވެރިން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް އައްޔަންކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުންތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މިފްކޯ ހިންގުމުގައި މަސްވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް ހަފުތާ 14 ގައި ހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތުގެ ދަށުން، މިފްކޯގެ ބޯޑަށް މަސްވެރިން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާއާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަނިކުފާނު މި ނިންމެވުން ނިންމެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްއިން ހުށަހެޅި ކަރުދާހަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މިފްކޯ ހިންގުމުގައި މަސްވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް ހަފުތާ 14 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މިފްކޯ ބޯޑުގައި މަސްވެރިން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް މިވަގުތަށް ހިމެނުމަށް ފިިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށް އިއުލާނުކޮށް ހުޅުވާލައި އެކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވާ މަސްވެރިއެއް މިފްކޯ ބޯޑަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަށްފަހު ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ މަސްވެރިން ޝާމިލުވުން ހިމެނޭގޮތަށް 'މަސްވެރިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ' އެއް އެކުލަވައިލުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ މޮޑެލަކާ ގުޅޭގޮތުން އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާއާއި، ކަމާގުޅޭ އިތުރު ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ކޮންސެޕްޓްތަކެއް އެކުލަވާލުމަށާއި، މަސްވެރިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލައި މަސްވެރި މުޖުތަމައާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަށްފަހު ރައީސް ނިންމެވިކަން ނާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދެވި ލަސްވާ ސަބަބާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިން ދެންނެވި އެއްވެސް ސުވާލަކަށް ނާޒިމް ޖަވާބު ދެއްވާފައިނުވެއެވެ. ތަކުރާރުކޮށް މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައަށް ދެއްވާނެ ކޮމެންޓެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ހިތާމަކުރަން ތިހުރިހާ މައުޟޫއެއްގައި ވާހަކަ ނުދެއްކޭތީ. އަޅުގަނޑުގެ ރިކުއެސްޓަކީ ތިހާ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެލައްވައިގެން އޮޅުން ފިލުވަން ހަމަ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާ އެކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ހަމަ ގުޅުއްވައިގެން ހަމަ އަޅުގަނޑު އެދެނީ ތި މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން ހަމަ އެނގޭތޯ. އެ މެންޑިޑޭޓުން ތެރެއަށް އަޅުގަނޑު ވަދެ އެއްޗެއް ބުނަން ރަނގަޅެއް ނުވާނެ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު މިތަނަށް އައިސް މިހުރީ މިއަދު ކެބިނެޓްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިބޭ ފުޅުންނާއި ހިއްސާކުރެއްވުމަށާއި، އަޅުގަނޑު ވެސް އެދޭ އެދުމަކީ ހަމަ ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް އޮންނަ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ލިބިގެން ދިއުން. އެއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ކަމެއް. މުޅި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ވެސް ވީވަރަކުން ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުޅާކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުން. އެއީ ހާމަކަން ބޮޑު ދެެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަންތައްތައް އެނގިގެން ދިއުން.
އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް / ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ

މަސްކިރާތާ 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުމަކީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވައުދުފުޅެކެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރަށް ދެމަސްވެގެން ދިޔައިރު ވެސް މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދޭ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. މި ކަމާއި ގުޅިގެން ބައެއް މަސްވެރިން މުޒާހަރާކޮށް، ޖުމްލަ 400 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނުދައްކާ ކަމަށް ބައެއް މަސްވެރިން ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ. މިތުހުމަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ނޫސްވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް