ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 22:28
ޣައްޒާގައި ކައިވެނި ކުރި ދެ ޒުވާނުން
ޣައްޒާގައި ކައިވެނި ކުރި ދެ ޒުވާނުން
ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާގައި ކުރި ކައިވެނި
ޤަތުލުޢާންމުގައި ޒަޚަމްވެ، ފުރާނަ ސަލާމަތްވި ޒުވާނެއްގެ ސީދާ ސާދާ ލޯބި: އަދުގެ ޒުވާނުންނަށް މިސާލެއް!
 
މާ ބޮޑު އުފާފާޅު ކުރުންތަކެއް ނުފެނޭ
 
މުޙައްމަދު އަލް-ޣަންދޫރާއި ޝަހާދު، ކައިވެނީގެ މަތިވެރި ގުޅުމުން ދެ މީހުންގެ ޙަޔާތުގެ ގޮށްޖަހާލީ ޖެނުއަރީ 18 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ދެ މީހެއްގެ އުފެދޭ ލޯބީގެ ޖަޒުބާތަކީ އޭގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި، އިޙްތިރާމު އެކުލެވޭ ޖަޒުބާތެއް ކަމުގައި ވާ ނަމަ، އެ ދެމީހުންގެ މެދަށް ވަންނާނެ އިތުރު މީހަކު ނުހުންނާނެއޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. އެ ދެމީހުންގެ ގުޅުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ގޮތެއްވެސް ނޯންނާނެއޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. ޔަހޫދީ ނިރުބަވެރިންގެ ޤަތުލުޢާންމުގައި ހަފުސްކޮށްފައި އޮތް ޣައްޒާގެ 2 ޒުވާނަކު ކިތަންމެ ހާ ފުރިހަމައަކަށްވެސް އެކަން ސާބިތު ކޮށްދީފިއެވެ. ދެ ޖިންސުގެ ދެ މީހުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ލޯބީގެ ގުޅުމަކީ ޝަރުޢީ އިމުގެ ތެރެއިން ގުޅިލާމަހާލެވޭ މަތިވެރި ގުޅުމަކަށް ވާން ޖެހޭ އިރު، އެ ޒުވާނުން މިއަދު އެ ސާބިތުކޮށްދިނީ ޒުވާންކަމުގެ ވިންދުގައި ހަވާނަފުސަށް ދީލާނުލާ ކަމުގެ ރީތި މިސާލެކެވެ.

ޣައްޒާ ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ، ފަލަސްޠީނުގެ 2 ރައްޔިތުން ކަމަށް ވާ މުޙައްމަދު އަލް-ޣަންދޫރާއި ޝަހާދު، ކައިވެނީގެ މަތިވެރި ގުޅުމުން ދެ މީހުންގެ ޙަޔާތުގެ ގޮށްޖަހާލީ ޖެނުއަރީ 18 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އަދުގެ ޒުވާނުންގެ ކައިވެނި ޙަފުލާތަކާ ޚިލާފަށް، އެ ކައިވެނި މާލަމަކީ އެންމެ ޒަމާނީ މާލަމެއް ނޫނެވެ. އެ ކައިވެނީގެ ވަލީމާ ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ، ނިރުބަވެރި ޔަހޫދީ މުޖުރިމުންގެ ޢުދުވާންތަކުގައި ގެދޮރު ގެއްލިފައި ވާ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް، މިޞްރު ބޯޑަރާ ދާދި ކައިރީގައި އޮންނަ ރަފަޙުގައި އަޅާފައިވާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގެ ޓެންޓެއްގައެވެ.

ވަލީމާގައި، ދެ ފަރާތުގެ ޢާއިލާއިންވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މެންބަރުން ބައިވެރިވިއެވެ. މާ ބޮޑު އުފާފާޅު ކުރުންތަކެއް ނުފެނެއެވެ. ނަމަވެސް، މުޙައްމަދާއި ޝަހާދުގެ އުފަލުގައި، ހުރިހާ އެންމެންވެސް ބައިވެރިވަމުން އިޚްލާސްތެރި ހިތަކާއެކުކަން ކިތަންމެ ހާ ވެސް ސާފެވެ.

ކައިވެނިކޮށް ޕާޓީއެއް ބާއްވާ، އުފާފާޅުކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން އަހަރެންވެސް ބޭނުންވި. ރަޙުމަތްތެރިންނާއި، ޢާއިލާ މެންބަރުންނާއި، ދެބެންގެދެދަރި ކުދިންނަށް ދަޢުވަތު ދީގެން ގެންނަންވެސް ބޭނުންވި. މީހުންނާ އިންނަ އެހެން މީހުންވެސް ހަދާ ގޮތަށް. ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި. އަހަރެންގެ ދެބެންގެދެދަރި ކުދިންގެ ފަރާތުން އަހަންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ. އަހަރެންގެ ހިތްވަރަކީ އެއީ. ކޮންމެ ކަމެއްގަވެސް އެމީހުން ތިބޭނެ އަހަންނާ އެކީ. ދެބެންގެދެދަރި ކުދިންގެ ތެރެއިން އެކަނިވެސް 20 ކުއްޖަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެދެނީ ހެވާއި އުފަލަށް. އަހަރެންގެ ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާވެސް އިނީ މިކަމަށް ތައްޔާރުވެގެން. އެމީހުންގެ ގެވެސް އިޒްރޭލުން ސުންނާފަތިކޮށްލާފަ އޮތީ. ކައިވެންޏަށް އަހަރެން ގަތިން ބެޑްރޫމްސެޓެއް. އެވެސް ހަފުސްކޮށްލައިފި. މާތް ﷲ، މިކަމުގެ ބަދަލު އަހަރެމެންނަށް ދެއްވާނެ. އާ ކައިވެންޏަށް ގަތް ހުރިހާ އެއްޗެއް ސުންނާފަތިވެއްޖެ. މާތް ﷲ، މިކަމުގެ ބަދަލު އަހަރެމެންނަށް ދެއްވާނެ. އަހަރެމެންގެ ގެއާއި، އަވަށްޓެރިޔާގެ ގެއަށްވެސް ޔަހޫދީން ޙަމަލާ ދިން.
މުޙައްމަދު އަލް-ޣަންދޫރު؛ ޣައްޒާގެ ޒުވާނެއް

ކައިވެނީގެ ގޮށް ޖަހާލެވުނެއް ކަމަކު، ލިބެން ވާ ޙަޤީޤީ އުފާ ނުލިބޭ ކަމުގެ އިޙްސާސް މުޙައްމަދަށް ދިޔައީ ކުރެވެމުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ހުރީ ލިބޭ މިންވަރަށް ޝުކުރުކޮށްލައިގެންނެވެ.

ކައިވެންޏަކަށް ޢާންމުކޮށް ތައްޔާރު ވާއިރު، ނިދާ ކޮޓަރި ތައްޔާރު ކުރާނެ. ޗޮކްލެޓާއި ބަދަންވެސް ގަންނާނެ. މިއަދު އަހަރެން އަތުގަ ހުރީ ބިސްކޯދު ކޮޅަކާއި، ބާޒާރުން ލިބުނު އެކަހަލަ އާދައިގެ އެއްޗެހިކޮޅެއް. އެއްޗެހި އެހާ އަގުބޮޑު، މީ އަދުގެ ޙާލު ހުރި ގޮތް. ﷲ އަށް ޙަމްދުހުރި. މީގެ ކުރިން ބައި ޝެކްލް (0.13 ޑޮލަރު) އަށް ލިބުނު އެއްޗެހި މިއަދު މި ލިބެނީ 10 ޝެކްލްސް (2.7 ޑޮލަރު) އަށް. ޙަމްދު ހުރީ ﷲ އަށް... ބުނަންތަ، އަހަރެން އުފަލުން މި ހުރީ. އެކަމަކު އެންމެ 3 ޕަސެންޓޭވެސް ބުނެވިދާނެ. އެކަމަކު، އަހަރެންގެ މީހާއަށްޓަކާ އަހަރެން ތައްޔާރުވާނަން. އޭނަ އުފާކޮށްދޭނަން. އެއީ އޭނާގެ ޙައްޤެއް. ކޮންމެ އަންހެން ކުއްޖަކީވެސް އުފާ އިޙްސާސް ކުރުމަށްޓަކައި، އުފާ ބޭނުންވާނެ ކުއްޖެއް. މިއީ މާތް ﷲ އިރާދަކުރެއްވި ގޮތް. ﷲ އަށް ޙަމްދުހުރި.
މުޙައްމަދު އަލް-ޣަންދޫރު؛ ޣައްޒާގެ ޒުވާނެއް

ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިންގެ ކިބައިން ފެނިގެންދާ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ސިފައަކީވެސް އެއީއެވެ. އެއިރަކު އުޅެން ޖެހުނު ކޮންމެ ޙާލަކަށް، އިންތިހާ ފަސޭހައިން އަހުލުވެރިވެއެވެ. މިންވަރަށް އީމާންވެއެވެ. އަދި އަމިއްލަ ޙައްޤުތައް ހޯދަން ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތްވެސް ކުރެއެވެ.

ކަލޭމެންނަށްވެސް ފެންނަން ތިއޮތީ، ޓެންޓު މިއޮތީ އެގޮތް މިގޮތުން މަރާމާތުކޮށްފަ. ހެޔޮ އެދޭ މީހުން ތިބިކަމަށްޓަކާ ﷲ އަށް ޙަމްދުކުރަން. އެކަލާންގެ އަހަރެމެންނަށް މިންވަރު ކުރައްވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް އަހަރެމެން އިންކާރެއް ނުކުރާނަން. އަހަރެމެންނަށް ޓެންޓެއް ލިބުނު، ހެޔޮ އެދޭ މީހުން އެބަތިބި. ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދިޔައީ ރަނގަޅަށް. މާތް ﷲ އަހަރެމެން ރައްކާތެރި ކުރައްވާށި. ހުރިހާ އެއްޗެއް ގެނެސް ތައްޔާރުކޮށްފަ އަހަރެން މި ހުރީ. އުފާ ފާޅު ކުރަން އަހަރެން ބޭނުންވި. މާތް ﷲ، ބަދަލު ދެއްވާނެ. ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާވެސް ވަރަށް ތައްޔާރުވި މިކަމަށް. ހެދުމަށްވެސް 2500 ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރި. އެކަމަކު، އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް މިހާރު ނެތި ހިނގައްޖެ. އޭނަގެ ހުރިހާ ގަހަނާއެއްވެސް.
މުޙައްމަދު އަލް-ޣަންދޫރު؛ ޣައްޒާގެ ޒުވާނެއް

ޝަހާދުގެ މަންމަ، އުއްމު ޔާހިޔާ ޚަލީފާގެ ވާހަކަވެސް ހުރީ ހަމަ އެފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

ކޮންތާކު؟ ބޯޑަރު ކައިރީގަ، ޓެންޓެއްގަ؟ ނޫން، ބިރުވެރި ހުވަފެނަކުންވެސް އަހަރެމެން މިފަދަ ކަމެއް ނުދެކޭކަން. އެކަމަކު މުޙައްމަދު ޒަޚަމްވެ، މާތް ﷲ، އޭނާ މަރުން ސަލާމަތްކުރެއްވި މަންޒަރު އަހަރެން ދުށިން... ތެދެއް، އަހަރެމެން މި އުޅެނީ އަވަސްއަރުވާލައިގެންނެއް ނޫން ކޮންމެހެން ކައިވެނި ކުރާކަށް. އެކަމަކު، އުފަލުގަ ދިރިއުޅުމަކީ މުޙައްމަދުގެވެސް ޙައްޤެއް. ދެ ޢާއިލާއިން މިއަދު މި އަތާ އަތްޖޯޑުކޮށްލީ. މާތް ﷲ އެ ދެކުދިންނަށް ފުރިހަމަ އުފާވެރި ޙަޔާތެއް ދެއްވާށި، އަދި އުފާވެރި ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި. މީ ޣައްޒާގެ އަދުގެ ޙާލަތު.
އުއްމު ޔާހިޔާ ޚަލީފާ؛ ޝަހާދުގެ މަންމަ

ނަމަވެސް، އޭނާއަކީވެސް އެހެން މަންމައިން ފަދައިން ދަރިފުޅަށްޓަކައި ފޮނި ހުވަފެންތަކެއް ދުށް މަންމައެކެވެ. އެ ހިތުގައި އަޅާނެ ވޭން، ތަސައްވުރު ކޮށްލަންވެސް ދައްޗެވެ.

މީ އަހަރެމެންގެ ޢާއިލާގެ ފުރަތަމަ ކައިވެނި. ﷲ އަށް ޙަމްދުހުރި. މިއީ އެ މަންޖެއަށް ހުރި ގޮތް. މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ބޭއްވޭ އެންމެ ހިތްގައިމު ކައިވެނީގެ ޙަފުލާއަށް ބާއްވާދިނުމަކީ އަހަރެން ދުށް ހުވަފެނެއް. އަހަރެމެންގެ ބައިވަރު ހުވަފެންތަކެއް ހުރި. އެކީގަ ތިބެގެން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ރާވަފަވެސް ހުންނާނެ. ﷲ އަށް ޙަމްދުހުރި. ކައިވެންޏަށް އަހަރެމެން އޭނަ ތައްޔާރުވެސް ކުރިން. އޭނަ ހުރީ ވަރަށް އުފަލުން. އެކަމަކު، ޢުދުވާންތަކުގަ އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ސުންނާފަތިކޮށްފި. އެ ހަނދާންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރޯން ފަށާ. ނުރޯށޭވެސް އަހަރެން ބުނަން. ފައިސާގެ ބަދަލު ލިބޭނޭވެސް ބުނިން. އުފާ ކުރާށޭ، އަހަރެމެން އެންމެން މިތިބީ ގާތުގައެއްނޫންހޭ ކިޔައި ވަރަށް ވިސްނައިދިނިން. ޢާއިލާގެ ގިނަ މެންބަރުން މިތާ ނެތީމަ އަސްލު އެހާ އުފަލެއް ނުވޭ. އެމީހުންވީ އުތުރުގަ. އެމީހުންނާ ހިސާބަކަށް ނުދެވޭ. ނުވިތާކަށް އެމީހުންނަށް ވީ ނުވީއެއްވެސް ނޭނގޭ. އަހަރެމެންގެ ޢާއިލާއިންވެސް ބަޔަކު ޝަހީދުވި. ޒަޚަމްވި. ކިތަންމެ އުފާ ކުރަން ބޭނުންވިއަސް، އުފާވެރިކަމުގެ ފުރިހަމަ އިޙްސާސެއް ނެތް.
އުއްމު ޔާހިޔާ ޚަލީފާ؛ ޝަހާދުގެ މަންމަ

100 އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައި ވާ ޤަތުލުޢާންމުގައި މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެ ދިޔަ ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންގެ ޢަދަދު، 24700 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ. ކޮންމެ 24 ގަޑިއިރެއްގެ ތެރޭގައި މަރާލާ މީހުންގެ ޢަދަދަށް ބެލި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެ ޢަދަދުތައް އުޅެނީ 100 އިން މަތީގައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސަތޭކަ އެތައް ފުރާނައެއް މި ދުނިޔެއާ ވަކި ކުރަމުން ދަނީ، ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ ވަސް މި ބިންމަތިން ފޮހެލުމަށް ކަމަށް ބުނެއެވެ. ޔަހޫދީންގެ ޙަމަލާތަކުގައި ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ޢަދަދު، ލައްކައަކާ ގާތް ކުރެއެވެ. މުޅި ޣައްޒާގެ އާބާދީހެން އޮތީ ގެދޮރު ގެއްލި، އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި ރެފިއުޖީންނަށް ވެފައެވެ. ބަނޑަށްޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިސްރާއީލުގެ އާބާދީތައް ފަލަސްތީނުގައި ދެމިއޮތްހައި ހިނދަކު ހަމަޖެހުމެއް ނޯންނާނެ: އައްބާސްގެ ތަރުޖަމާނު
ޔަހޫދީންނަށް ދޮވެނުލެވުނު ޣައްޒާގެ ސާބިތުކަން: ކުޑަކުދިންގެ ކިބައިންވެސް ފެންނަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރެއް!
"ޤަތުލުޢާންމު ހިންގަން ނިންމީ މުޅި ދުނިޔެއިން، މަޑު އެ ކުރަނީ ކޮން ކަމަކަށްތަ؟": ޖަވާބަކީ ކޮބާ؟
ހަނގުރާމައަށްފަހު ޣައްޒާއާ މެދު އަމަލުކުރަން ނަތަންޔާހޫ ރޭވި ޕްލޭނަށް ފަލަސްތީނުން ދެކޮޅު ހަދައިފި
ލުބުނާނުގެ ދެކުނުން އުތުރު އިސްރާއީލަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދިން ކަމަށް ހަމާސްއިން ބުނެފި
އިޒްރާއިލް ޣައްޒާ ހަގުރާމަ: ފެށޭ ހަފްތާގައި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބައިޑެން އުންމީދު ކުރައްވާ
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ރަމަޟާން މަހު ވެސް މެދުކަނޑާލާނީ ރަހީނުން ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ: ބައިޑެން