ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 17:25
ޣައްޒާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްރާއިލް އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިންނާ ބަރު ހަތިޔާރު
ޣައްޒާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްރާއިލް އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިންނާ ބަރު ހަތިޔާރު
ރޮއިޓާރސް
އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް
އިސްރާއިލުން ޣައްޒާގެ އަލް-އަވްދާ ހޮސްޕިޓަލުން 240 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އެހޮސްޕިޓަލްގައި ތާށިވެފައިތިބި މީހުނަށް ފެނާ ކާބޯތަކެތީގެ އިތުރުން ބޭސްވެސް ނުލިބޭ
 
އިސްރާއިލުން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު މުހަންނާ ހިމެނޭ
 
ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި 80 ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނާއި، 40 ބަލިމީހުންގެ އިތުރުން، ހޮސްޕިޓަލްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދިޔަ 120 މީހުން ހިމެނޭ

ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ހުންނަ އަލް-އަވްދާ ހޮސްޕިޓަލުން 240 މީހުން އިސްރާއިލްގެ ސިފައިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ޣައްޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން އިސްރާއިލް އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ހުންނަ އަލް-އަވްދާ ހޮސްޕިޓަލު ވަށާލައި އެހޮސްޕިޓަލުން މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ފަށައިފައެވެ.

އެގޮތުން، ހޮސްޕިޓަލުގެ ސްޓާފުންނާއި ބަލިމީހުންނާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން 240 މީހުން އިސްރާއިލް އަސްކަރިއްޔާއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ޣައްޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 80 ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނާއި، 40 ބަލިމީހުންގެ އިތުރުން، ހޮސްޕިޓަލްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދިޔަ 120 މީހުން ހިމެނެއެވެ.

އިސްރާއިލުން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު މުހަންނާވެސް ހިމެނެއެވެ.

އިސްރާއިލް އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ އަލް-އަވްދާ ހޮސްޕިޓަލް އެމީހުންގެ ބެރެކްއަކަށް ހަދާފައިކަމަށް ޣައްޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ޣައްޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ، އެހޮސްޕިޓަލްގައި ތާށިވެފައިތިބި މީހުނަށް ފެނާ ކާބޯތަކެތީގެ އިތުރުން ބޭސްވެސް ނުލިބޭކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލްގެ އެއް ޔުނިޓުން އަނެއް ޔުނިޓަށް މީހުން ދިއުމަށްވެސް ދަނީ ހުރަސް އަޅަމުންނެވެ.

އިސްރާއިލް އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ޣައްޒާގެ އުތުުގައި ހުންނަ ކަމަލް އަދުވާން ހޮސްޕިޓަލް ވަށާލައި، އެހޮސްޕިޓަލް ހުސްކުރުމަށްވެސް އަމުރުކޮށްފައެވެ. އަދި ކަމަލް އަދުވާން ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަލް-ކަހްލޫތު ހިމެނޭހެން އެހޮސްޕިޓަލްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްޓާފުންވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މިހާރުވެސް، ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަބޫ ސަލްމިޔާ ހިމެނޭހެން، ޣައްޒާގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އިސްރާއިލް އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަން ހޯދަމުންދާ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެތަންތަން ދޫކޮށް ދިއުމަށް އަމުރުކުރަމުންނެވެ.

އިސްރާއިލުން ޣައްޒާގެ އުތުރުގެ އެހޮސްޕިޓަލްތައް ހިސާރުކުރުމާއެކު، މިހާރު ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި، ރައްޔިތުންނަށް ފަރުވާދޭނެ ހޮސްޕިޓަލެއްނެތެވެ. އަދި ދެކުނުގައި ހުރި މަދު ހޮސްޕިޓަލްތަށް ވަނީ އަނިޔާލިބެމުންދާ ހުރިހާ އެންމެނަށް ފަރުވާދޭން ނުކުޅެދިފައެވެ.

ދެކުނުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް، ބޭނުންވާ ސިއްހީ ސާމާނު ނެތް އިރު، ސިއްހީ ފަރުވާދޭ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ވަނީ ފަރުވާދޭނީ ކޮންބަޔަކަށްތޯ އަދި ފަރުވާނުދީ ދޫކޮށްލާނީ ކޮންބަޔެއްތޯ އިހުތިޔާރުކުރަން މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 19،000ން މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު އަނިޔާލިބުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 51،000ން މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ