ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 16:33
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، އަލްއުސްތާޒް މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ޚަލީލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، އަލްއުސްތާޒް މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޔާމީން މިނިވަންކުރުން
ޔާމީން މިނިވަންކުރުމާމެދު ސުވާލުކުރުމުން ސަރުކާރުގެ ސީދާ ޖަވާބެއް ނުލިބުނު
 
ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ޑރ. މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގަތް
 
ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމެއް ބުނެއެއްނުދޭ
 
ޔާމީން މިނިވަންކުރުމާމެދު ސުވާލު ދެންނެވުމުން ފިރުޒުލްދެއްކެވީ ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި އެ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރުމުގެ ވާހަކަ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިިނިވަންކުރުމާމެދު ސުވާލުކުރުމުން ސަރުކާރަށް ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދެވުނެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ، ޔާމީން ދޫކޮށްނުލެވި ވަނީ ކޮން ކަމެއް ނުކުރެވިގެންތޯ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ފޯ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ޚަލީލު އެކަމަށް ސީދާ ޖަވާބެއް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ރިޝްވަތު ހިފުމާއި މަނީލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވުމާއި ގުޅިގެން 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރައްވަމުންދާ ޔާމީން މިނިވަންކޮށްދެއްވުމަކީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ދުވަސްވަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު އޭރު ވިދާޅުވީ ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރެވި ވަނީ އޭރުގެ ސަރުކާރުން ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވާތީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ޔާމީނަށް ދިން ލުއިތައް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ލުޔެއް މި ސަރުކާރުން ދީފައެއްނުވެއެވެ.

ޔާމީން މިނިވަންކުރުމާމެދު ސުވާލު ދެންނެވުމުން، ފިރުޒުލް ދެއްކެވީ ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި އެ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. އަދި ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ފޯރުވާ ނުފޫޒު ނައްތާލުމާއި، ސަރުކާރުން ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކުގެ ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ. އަދި ޝަރުއީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ގާނޫނުތައް އިސްލާހުކުރުމުގެ ވާހަކަވެސް ދެއްކެވިއެވެ. ނަމަވެސް ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރެވި އޮތް ސަބަބު ސާފުކޮށެއް ނުދެއްވައެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ނުކުރާތީ އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔާމީން މިނިވަންކުރުމާމެދު އެކި ފަހަރު އެކި ގޮތަށް މުއިއްޒު ވާހަކަދައްކަވާފައިވާތީ، ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރާ އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. އަދި ޑރ. މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަގުސަދަކީ ޔާމީން މިނިވަންކުރެއްވުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އޭރު ކެމްޕެއިން ކުރެއްވިނަމަވެސް، ވެރިކަން ލިބުމުން ރާގު ބަދަލުވެފައިވާކަމަށް އާއްމުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޔާމީނު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ޙުކުމް ބާތިލް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
ގއ ވިލިނގިލީގައި ތިބި ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ޝުކުރު ރައީސް ޞާލިޙަށް
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާގައި ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ، ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނަނީ ހުއްދަދިންކަން އެނގިފައި ނެތްކަމަށް
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދައަކަށް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި
ޔާމީންގެ ޕީއެންއެފް އުފައްދަން ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދީފި