ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 20:25
އިސްރާއިލުން ވަނީ ކަމަލް އަދުވާން ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަލް-ކަހްލޫތު ހިމެނޭހެން އެހޮސްޕިޓަލްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްޓާފުން ހައްޔަރުކޮށްފައި
އިސްރާއިލުން ވަނީ ކަމަލް އަދުވާން ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަލް-ކަހްލޫތު ހިމެނޭހެން އެހޮސްޕިޓަލްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްޓާފުން ހައްޔަރުކޮށްފައި
ރޮއިޓާސް
އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް
އިސްރާއިލުން ޣައްޒާގެ ކަމަލް އަދުވާން ހޮސްޕިޓަލްގެ ސްޓާފުން ހައްޔަރުކުރަނީ
 
މިހާރު ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި، ރައްޔިތުންނަށް ފަރުވާދޭނެ އެހެން ހޮސްޕިޓަލެއްނެތް
 
ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި ހުރި މަދު ހޮސްޕިޓަލްތަށް ވަނީ އަނިޔާލިބެމުންދާ ހުރިހާ އެންމެނަށް ފަރުވާދޭން ނުކުޅެދިފައި
 
ސިއްހީ ފަރުވާދޭ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ވަނީ ފަރުވާދޭނީ ކޮންބަޔަކަށްތޯ އަދި ފަރުވާނުދީ ދޫކޮށްލާނީ ކޮންބަޔެއްތޯ އިހުތިޔާރުކުރަން މަޖުބޫރުވެފައި

އިސްރާއިލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ އަދިވެސް ޣައްޒާގެ ކަމަލް އަދުވާން ހޮސްޕިޓަލްގެ ސްޓާފުން ހައްޔަރުކުރުަމުން ކަމަށް ޣައްޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އިސްރާއިލް އަސްކަރިއްރާއިން ވަނީ ކަމަލް އަދުވާން ހޮސްޕިޓަލް ވަށާލައި، އެހޮސްޕިޓަލް ހުސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ޣައްޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި، އިސްރާއިލުން ވަނީ ކަމަލް އަދުވާން ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަލް-ކަހްލޫތު ހިމެނޭހެން އެހޮސްޕިޓަލްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްޓާފުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އަދިވެސް އެހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރުންނާ ނަރުހުން ހިމެނޭހެން ސިއްހީ އެހީތެރިންނާ އެހެނިހެން ސްޓާފުން އިިސްރާއިލުން ހައްޔަރުކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިނިސްޓްރީން މައުލޫމަތުދޭގޮތުގައި މިހާރުވެސް، ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަބޫ ސަލްމިޔާ ހިމެނޭހެން، ޣައްޒާގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން 38 މީހަކު ހުރީ އިސްރާއިލުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އިސްރާއިލް އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ އެހޮސްޕިޓަލްގައި ރައްކާތެރިކަން ހޯދަމުންދާ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެތަން ދޫކޮށް ދިއުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ. އެހެން ބުނުމަށްފަހު، އިސްރާއިލުން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލް ދޫކޮށް ދާން އުޅުނު މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ދީފައެވެ. މިހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް ފަސް މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އަލް-އަދުވާ ހޮސްޕިޓަލަކީ ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރެވެން ހުރި ހަމައެކަނި ހޮސްޕިޓަލެވެ. އިސްރާއިލުން އެހޮސްޕިޓަލް ހިސާރުކުރުމާއެކު، މިހާރު ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި، ރައްޔިތުންނަށް ފަރުވާދޭނެ އެހެން ހޮސްޕިޓަލެއްނެތެވެ. އަދި ދެކުނުގައި ހުރި މަދު ހޮސްޕިޓަލްތަށް ވަނީ އަނިޔާލިބެމުންދާ ހުރިހާ އެންމެނަށް ފަރުވާދޭން ނުކުޅެދިފައެވެ.

ދެކުނުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް، ބޭނުންވާ ސިއްހީ ސާމާނު ނެތް އިރު، ސިއްހީ ފަރުވާދޭ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ވަނީ ފަރުވާދޭނީ ކޮންބަޔަކަށްތޯ އަދި ފަރުވާނުދީ ދޫކޮށްލާނީ ކޮންބަޔެއްތޯ އިހުތިޔާރުކުރަން މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 19،000އާ ގާތްކޮށްފައިވާއިރު، އަނިޔާލިބުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 50،000ން މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

ޣައްޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ތެލާ، އެހެނިހެން ސިއްހީ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ