ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 09:58
އޮކްޓޯބަރ މަހަކީ ޣައްޒާއަށް ޓޮމާޓޯ މޫސުން ކަމަށްވާއިރު، އެމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހަކީ، ހަނގުރާމަ ފެށި ދުވަސްކަމުން ޓޮމާޓޯ މޫސުން ވަނީ އެއްކޮށް ޚަރާބުވެފައި
ޣައްޒާގެ ދަނޑުބިންތަކަށް ގެއްލުން ދިނުން
ދަނޑުބިންތަކާއި ގަސްގަހާގެހިވެސް ޔަހޫދީންގެ ކުރިމަތީގައި 'ނިރުބަވެރި' ވީ ތާ!
 
ޣައްޒާއަށް ޢާންމުކޮށް ޓޮމާޓޯ މޫސުން އަންނާނީ އޮކްޓޯބަރުގަ، ނަމަވެސް ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޓޮމާޓޯ މޫސުން ވަނީ މުޅިން ޚަރާބުވެފައި
 
ދަނޑުބިންތަކަށް ގެއްލުން ދެނީ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ބިކަކޮށް، ޙާލުގައި ޖެއްސުމުގެ ނިޔަތުގައި

ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށް ވާ ޚާން ޔޫނިސްގައި އޭނާ ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ޚާއްޞަކޮށްފައި ހުރި ގްރީން ހައުސް ވަށައިގެން، އަހުމަދު އަބޫ ޞާލިޙު ހިނގަމުން ދިޔަ އިރު، އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ހިތާމައާއި މަޑުމޮޅިކަމުގެ އަސަރުތަކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުން އައި އަބޫ ޞާލިޙުގެ ގްރީން ހައުސްގައި މިއަދު އެއްވެސް ދިރުމެއް ނެތެވެ. ސަފުސަފަށް އިންދާފައި ހުރި ޓޮމާޓޯ ގަސްތައް ހުރީ މިލާ މޯޅިވެއެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ޓޮމާޓޯ ގޮވާން ކުރާ ދުވަސްވަރެވެ. ނަމަވެސް، މިއަދު ގަހުން ބިނދެލާނެ އެންމެ ޓޮމާޓޯއެއްވެސް ނެތެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގަ ލިބުނު ގެއްލުން އުޅެނީ 100 ޕަސެންޓްގަ. ޣައްޒާއަށް ޢާންމުކޮށް ޓޮމާޓޯ މޫސުން އަންނާނީ އޮކްޓޯބަރުގަ. އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހަކީ، މި ކަމެއް ފެށި ދުވަސް. ޓޮމާޓޯ މޫސުން މުޅިން ޚަރާބު. ބާކީ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނެތް. ހުރިހާ ގަސްތަކެއް ހަމަ މަރު. އެންމެ އެއްޗެއްވެސް ސަލާމަތް ކުރެވޭ ޙާލަތުގަ ނެތް. މުޅިން ގެއްލުން... ޙަމަލާ ދެމުން ދިޔަ އިރު، މިއީ ބަންދުކޮށްފަ އޮތް އަސްކަރީ ސަރަޙައްދެއް. އެއްވެސް މީހަކަށް މި ހިސާބަކަށް ނޭރޭ. މިތަނަށް އާދެވޭ ގޮތް ވީ އިރު، ގަސްތައް މިއޮތީ އެއްކޮށް ހަލާކުވެފަ. 50 ދުވަސް ވަންދެން، އެއްވެސް މީހަކު ނުހުންނާނެ މި ގަސްތައް ބަލަހައްޓާ، ފެން ދީ ހަދާކަށް. މި ގަސްތަކަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ފެންދީ، ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ގަސްތަކެއް. މި ގަސްތައް މިއޮތީ މަރުވެފަ. ދަނޑުގޮވާމެއް ނެތް. އެކައްޗެއްވެސް ސަލާމަތެއް ނުކުރެވުނު އަހަރެމެންނަކަށް... ބައްޓާއި، ޓޮމާޓޯއާއި ބޯވެލިފަތްތައްވެސް ހަލާކު. ގޮވާން މޫސުން މުޅިން ޚަރާބު.
އަޙުމަދު އަބޫ ޞާލިޙު؛ ޣައްޒާގެ ދަނޑުވެރިއެއް

އޭނާގެ ގްރީން ހައުސް ދޫކޮށް، އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް އަބޫ ޞާލިޙު ބަދަލުވީ، އެ ސަރަޙައްދަކީ އަސްކަރީ ޒޯންއަކާ ވަރަށް ކައިރީގައި އޮތް ސަރަޙައްދަކަށް ވެފައި ވާ ކަމުގެ އިންޒާރު ލިބި، ޔަހޫދީންގެ ޤަތުލުޢާންމުން ސަލާމަތް ވުމަށެވެ. ހުސްވި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު، ހަފުތާއަކަށް ވުރެވެސް ކުރު މުއްދަތަކަށް ޙަމަލާ މަޑުޖައްސާލުމުން، ގްރީން ހައުސްއަށް އަނބުރާ ދިޔައިރު ކަމަކު ދާކަށް ނެތެވެ. ސަލާމަތުން ހަމަ އެންމެ ގަހެއްވެސް ނެތީއެވެ. ދިރިއުޅުމަށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ހުއްޓުނީއެވެ.

އަބޫ ޞާލިޙު ބުނި ގޮތުގައި މިއަދު އޭނާ ވަނީ ދަރަނިވެރިވެފައެވެ. މިލާ މޯޅިވެފައި ވާ ގަސްތަކަކީ އޭނާއަށް އާމްދަނީއެއް ލިބެން އޮތް ހަމައެކަނި މަސްދަރެވެ.

މި ޓޯމާޓޯތަކަކީ އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން. އަހަރެން ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ މިތަނުން ލިބޭ އެއްޗެއް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީއިން. އަހަންނާއި މުޅި ޢާއިލާއަށް ބޭނުން ކުރަނީ އެ ފައިސާ. މި ދަނޑުން ލިބޭ އެއްޗަކަށް ބަރޯސާވާ 10 މީހުން ތިބޭނެ އަހަރެންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ. މުޅި އަހަރު ދުވަހުވެސް އަހަންނަށް ލިބެން އޮތް އާމްދަނީއަކީ މި ދަނޑުން ލިބުނު އެއްޗެއް. މިހާރު އަހަރެންގެ ދަރަނިތައްވެސް ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ. އަހަރެން މުޅިން ހަފުސްވެއްޖެ. އަހަންނަށް އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ހަމަ އެކަނި ގޮތަކީ މި ދަނޑު. ގަސްތައް މިއޮތީ ހަލާކުވެފަ. ގްރީން ހައުސްވެސް މިއޮތީ ހަލާކުވެފަ.
އަޙުމަދު އަބޫ ޞާލިޙު؛ ޣައްޒާގެ ދަނޑުވެރިއެއް

އަބޫ ޞާލިޙު، އޭނާގެ ގްރީން ހައުސްއަށް އަނބުރާ ދިޔަ ދުވަހަކީ ހިނދުކޮޅެއްގެ މަޑުޖެހުމަކަށް ފަހު، އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާތައް އަނެއްކާވެސް ވަރުގަދައަށް ދޭން ފެށި ދުވަހެވެ. އެ ވަރުންވެސް އޭނާ އުންމީދު ކޮށްގެން ހުރީ، ދާއިމީ ހަމަޖެހުމެއް ލިބިދާނެ ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް ބުނެ ޔަހޫދީން ދެމުންދާ ޙަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަގު، ގާތްގަނޑަކަށް 2 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށް ސެންޓްރަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން ބުނެއެވެ.

ކަނޑާއި ވައިގެ މަގުން ދެމުންދާ ޙަމަލާތަކުގެ އިތުރަށް، އެއްގަމު މަގުންވެސް އިޒްރޭލުންގެ ޙަމަލާތައް ވަރުގަދަ ކޮށްފައި ވާ އިރު، ޣައްޒާގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދަނޑުބިންތަކާއި، އެނޫންވެސް ތަންތަނުގައި ހުރި އެތައް ހާސް ގަހެއް ވަނީ ސުންނާފަތި ކޮށްފައެވެ. ބަރު އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކޮށްގެން ވައްޓާލާފައެވެ.

ދަނޑުބިންތަކާއި ގަސްގަހާގެހިވެސް ޔަހޫދީންގެ ކުރިމަތީގައި 'ނިރުބަވެރި' ވީ ތާއެވެ. ދަނޑުބިންތަކަށް ގެއްލުން ދެނީ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ބިކަކޮށް، ޙާލުގައި ޖެއްސުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ވިއަސް، ގެއްލުން އެދެވެނީ ތިމާވެއްޓަކަށް ނޫންބާއެވެ؟ ވެށީގެ ދިފާޢުގައި މީގެ ކުރިން ކަރުން ނާރު ނަގައި ހަޅޭއް ލަވަމުން ދިޔަ 'އެކްޓިވިސްޓުންނަށް' މި މަންޒަރުތައްވެސް ނުފެންނަނީބާއެވެ؟

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ރަމަޟާން މަހު ވެސް މެދުކަނޑާލާނީ ރަހީނުން ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ: ބައިޑެން
"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"
އދން ޣައްޒާއަށް އެންމެ ފަހުން ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ފޮނުވުނު ފަހުން މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ
ޣައްޒާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހިޒްބުالله އާއެކު ކުރާ ހަނގުރާމައަށް ބުރޫނާރާނެ: ގަލަންޓް
ޣައްޒާއަށް ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި
ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިދުނިޔެ ދޫކުރި ދެ މަހުގެ ފައްތޫހުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކު؟
ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް އިސްރާއީލްގެ ވަފުދެއް ގަތަރަށް ފޮނުވަން ނަތަންޔާހޫ އެއްބަސްވެއްޖެ