ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 16:16
ޣައްޒާ
ޣައްޒާ
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީން-އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
ޣައްޒާގައި ހަމަލާބަދަލުކުރުން މެދުކަނޑާލުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އެއް ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި
 
ހަތްވަނަ ދުވަހަކަށް މި މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެއްބަސްވެފައި މިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިނިވަންކުރާނެ އިތުރު 10 މީހުންގެ ލިސްޓެއް ހަމާސުން ހިއްސާކޮށްފައިވާތީ
 
އެ ލިސްޓު ނުލިބުނުނަމަ، އިސްރާއީލުން އޮތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ފަތިހުން ފެށިގެން ޣައްޒާއަށް ހަމަލާތައް ދޭންފަށަން ތައްޔާރަށް
 
ހަމާސުންވެސް ވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް އިތުރު އެއް ދުވަހަށް މަޑުޖައްސާލާފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށްފައި

ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލުމަށް، ހަމާސްއާ އިސްރާއިލާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އެއް ދުވަހަށް އިތުރުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ހަތްވަނަ ދުވަހަކަށް ހަމަލާބަދަލުކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް އޮތުން ދިގުދަންމާލަން އެއްބަސްވެފައިވަނީ، އެއްބަސްވުމުގެ ފަހު ދުވަސް ނިމެން ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އިސްރާއީލުން ވަނީ، ހަމާސުން މިނިވަންކުރާ ކޮންމެ 10 މީހަކަށް، އެމީހުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލާފައިވާ މުއްދަތަށް އިތުރު ދުވަހެއް އިތުރުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ހަތްވަނަ ދުވަހަކަށް މި މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެއްބަސްވެފައި މި ވަނީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިނިވަންކުރާނެ އިތުރު 10 މީހުންގެ ލިސްޓެއް ހަމާސުން ހިއްސާކޮށްފައި ވާތީކަމަށް އިސްރާއީލުން ބުނެއެވެ.

އެ ލިސްޓު ނުލިބުނުނަމަ، އިސްރާއީލުން އޮތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ފަތިހުން ފެށިގެން ޣައްޒާއަށް ހަމަލާތައް ދޭން ފަށަން ތައްޔާރަށެވެ.

ހަމާސުންވެސް ވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް އިތުރު އެއް ދުވަހަށް މަޑުޖައްސާލާފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ހަމާސުން ވަނީ، އެމީހުން ރަހީނުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 16 މީހަކު މިނިވަންކޮށްފައެވެ. އަދި އިސްރާއީލުން ވަނީ އެމީހުންގެ ޖަލުތަކުގައި ތިިބި ފަލަސްތީންގެ މީހުންގެ ތެރެއިން 30 މީހުން މިނިވަންކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް