ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 13:12
މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
މާދަމާވެސް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ - ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ
 
މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް އެ މައްސަލަ ފޮނުވަން ނިންމީ 16 އޮކްޓޯބަރ 2023ގައި ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި
 
ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
މި ބިލަކީ މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކުރައްވާފައިވާ ބިލެއްކަން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައި

ބުދަ ދުވަހު ވެސް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ، ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ.

އަސްލަމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ 4 ވަނަ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އޮތީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާޝިދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތެވެ.

މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް މަޖިލިސް ދިޔައިރު، ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ތިއްބެވީ 40 މެންބަރުންނެވެ. މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ 29 މެންބަރުންނެވެ.

Advertisement

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވަން ނިންމީ 16 އޮކްޓޯބަރު 2023ގައި ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މި އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކުނި އެތެރެކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތައް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތް ކުރުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކުނި އެތެރެކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ޤަނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ޓަކައި އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން އަދާކުރާ ދައުރު ސާފުކުރުމަށް ވެސް މި އިސްލާހުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 16 އިސްލާހެއް އެ ޤާނޫނަށް ގެނައުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ކޮމިޓީގައި މި ބިލާއި މެދު ބަހުސް ކުރީ 12:30 އާއި ހަމައަށް ވަގުތު އިތުުރުކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތަށް ފާސްކުރީ 32 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުގައެވެ. ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުން ވަނީ މި ބިލް ފާސްވުން މުހިންމުކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ މި ބިލް މިހާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވަކާލާތުކުރައްވާފައެވެ. ސަބަަބަކީ މި ބިލަކީ މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކުރައްވާފައިވާ ބިލަކަށް ވުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީގައި ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ވެސް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާނެއެވެ. އެގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަސްލަމް ވަނީ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުުރުމަށް ސަބް ކޮމިޓީ އެއް އެކުލަވާލެވިދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މި ސަރުކާރު އިންތިޚާބުވީ ބުހުތާން ދޮގު ހަދައިގެން، ރިޔާސީ ބަޔާނަކީވެސް ބުހުތާން ދޮގު ހިމެނިގެންވާ ބަޔާނެއް: އެމްޑީޕީ
ރައީސްގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިނުވޭ: އެމްޑީޕީ
މިދިޔަ ސަރުކާރުން 1300 އަށްވުރެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދިޔަ، މިސަރުކާރުން ވަނީ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވާފައި
ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ދަރަނީގެ ވާހަކަތައް ރައީސް ދެއްކެވީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަގޮތެއްގައި ބައެއް ވާހަކަތައް އުނިކުރެއްވުމަށްފަހު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފޮއްޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މަޖިލީހަށް އަންހެނުން އިންތިޚާބުކުރާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް، ނިންމުންތައް ނިންމާ މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރުފުޅާ ކުރަންޖެހޭ: މެންބަރު އީވާ
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅީ އެންމެ 10 އިންސައްތަ އަންހެނުން: ހަބީބު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން މާދަމާ ކުރިއަށްދާނެ: އީސީ