ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 16:39
ގެދޮރުވެރިކަމާއި، ބިމާއި، އުމްރާނީ ތަރައްގީއާބެހޭ ވަޒީރު، ޑރ. އަލީ ހައިދަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި، ބިމާއި، އުމްރާނީ ތަރައްގީއާބެހޭ ވަޒީރު، ޑރ. އަލީ ހައިދަރު
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުން
ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި ސީވީގައި އޮތީ "ޑުއަލް ސިޓިޒަން ޝިޕް"، ވިދާޅުވަނީ މިހާރު އެހެން ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުކަން ނެތްކަމަށް!
 
ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުމަކީ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތެއް
 
ގާނޫނު އަސާސީގެ 130 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން، ވަޒީރެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ 5 ޝަރުތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ
 
ހައިދަރަށް ރުހުން ދެއްވަން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ވަކާލާތު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 130 ވަނަ މާއްދާގައި، ވަޒީރެއްގައި ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގެ 130 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން، ވަޒީރެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ 5 ޝަރުތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ

1. ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން

2. ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން

3. މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުމާއި، ސުންނަތް ޖަމާއަތުގެ މީހަކު ކަމުގައިވުން

4. އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން

5. ބުއްދި ހަމައަށްހުރި މީހެއް ކަމުގައިވުން

Advertisement

މިއެވެ.

އަދި މި މާއްދާގެ (ށ)ގައި، ވަޒީރަކަށް ވަޒީރުކަމުގައި ނުހުންނެވޭނެ ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. ބުނަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ، ގާނޫނު އަސާސީގައި، ވަޒީރަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް އެހެން ގައުމެއްގެ ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި ނުހުންނެވޭނެކަން، ސާފުކޮށް ކަޅާއި ހުދުން ލިޔެވިފައިވާކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެކުލަވައިލެއްވި އާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ، ގެދޮރުވެރިކަމާއި، ބިމާއި، އުމްރާނީ ތަރައްގީއާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރުގެ ޑުއަލް ސިޓިޒަންޝިޕް އޮތްކަމަށް، ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީ މަރުހަލާއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސީވީން އެނގެއެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ، ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެސް ރައްޔިތެއްކަމަށް، ސީވީގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ މައުލޫމާތުން އެނގެއެވެ.

އެހެންކަމަށް ވާނަމަ އޭނާގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވުމާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ. މި ސުވާލު މިގޮތަށް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް، މިއަދުގެ، ގައުމީ ތަރައްގީއާ ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހައިދަރު ވަނީ، އެމަނިކުފާނަކީ މިހާރު އެހެން ގައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރެއްވީ މެމްބަރަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ވަނީ، އެއީ ޕަރސަނަލް ސުވާލެއް ކަމުގައިވެސް ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިންގެ ވަޒީރަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ޝަރުތާމެދު ސުވާލު ނުއުފެދޭކަން ޔަގީންކުރުމަކީ ދިވެހިންނަށް އެނގެންނުޖެހޭ ވަރުގެ ޕަރސަނަލް ވާހަކައެއް ކަަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. މަރިޔަމް މާރިޔާއަކީ ވެސް ބޭރު ގައުމެއްގެ ޕާސްޕޯޓް އޮތް ބޭފުޅެކެވެ. ރާއްޖޭގެ މީޑިއާއަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެކަމަނާ ވަނީ ނިއުޒިލޭންޑުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލައްވާފައި ވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ވަނީ، ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ ކުރިން، އެއްވެސް ވަޒީރެއްގެ އަތްޕުޅުގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ޕާސްޕޯޓު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ނިންމަވާފައެވެ. ގާނޫނުއަސާސީގެ 129 މާއްދާގެ (ރ)ގައި ވާގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސް އައްޔަންކުރައްވާ މީހުންގެ ނަންތައް، އެމީހުން އައްޔަންކުރައްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި އެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހެއެވެ. މިހާރު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދަނީ ވަޒީރުންގެ ނަންތައް ދިރާސާކުރަމުންނެވެ. ހައިދަރަކީ، ރުހުން ދެއްވަން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ވަކާލާތު ކުރައްވަމުންދާ ބޭފުޅެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް