ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 08:05
އިޓަލީގެ ކޯޗު ލޫސިއާނޯ ސްޕަލެއްޓީ
އިޓަލީގެ ކޯޗު ލޫސިއާނޯ ސްޕަލެއްޓީ
ރޮއިޓާސް
އިޓަލީ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ޕްރެޝަރު ބޮޑު ވަގުތެއްގައި، ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވުމުން ސްޕަލެއްޓީ ހިތްހަމަޖެހިފައި
 
އިޓަލީން ޔޫރޯ އަށް ކޮލޮފައިވީ ނަމަވެސް، އެ ޓީމަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ފަސޭހަ ކަންތައްތަކެއް ނޫން

ޕްރެޝަރު ބޮޑު، އުނދަގޫ ވަގުތެއްގައި ވެސް، އިޓަލީން ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމުން ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލޫސިއާނޯ ސްޕަލެއްޓީ ބުނެފި އެވެ.

އަންނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގައި އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް އިޓަލީ ކޮލިފައިވީ، ކޮލިފިކޭޝަންގެ ފަހު މެޗުގައި ޔޫކްރެއިންނާ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އެ ނަތީޖާ އާއެކު، އިޓަލީ އަށް ލިބުނޫ ގްރޫޕް ސީގެ ދެ ވަނަ އެވެ. އިޓަަލީ އަކީ އެންމެ ފަހުން، 2020 ވަނަ އަހަރު އޮތް ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރި ޓީމެެވެ.

ޔޫކްރެއިން މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ސްޕަލެއްޓީ ބުނީ، އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ޓީމާ ހަވާލުވި ދުވަހު ވެސް، ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވުމުގެ މުހިންމުކަން އޭނާ އަށް ބުނެދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި ޙަގީގަތުގައި ވެސް އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް، އިޓަލީ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުންނަށް ވެފައި، ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގައި އިޓަލީގެ ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދޭން އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ކުރިމަތިވި އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ވެސް، އިޓަލީ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވާން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ޤަބޫލުކޮށްފަ އެވެ. އިޓަލީން ޔޫރޯ އަށް ކޮލޮފައިވީ ނަމަވެސް، އެ ޓީމަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ފަސޭހަ ކަންތައްތަކެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

މިފަހުން ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް، އަހަރަމެން މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވާން ޖެހޭކަން ޤަބޫލު ކުރިން. މި ދަތުރުގެ އެކި ހިސާބުގައި އެކި ކަހަލަ އުނދަގޫތައް ނުވަތަ ޕްރެޝަރުތައް ކުރިމަތިވީއިރު، އެއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ފަސޭހަ ކަންކަމެއް ނޫން.
ލޫސިއާނޯ ސްޕަލެއްޓީ / އިޓަލީގެ ކޯޗު

އިޓަލީގެ ޤައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު، ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ކަންކަން، އެކި ގޮތްގޮތަށް ބައްޓަން ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަން އޭނާ އަށް ނަގައިގަނެވުނީ ޓީމާ ހަވާލުވި ފަހުން ކަމަށް ވެސް ސްޕަލެއްޓީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ، އެކަންކަން ޤަބޫލުކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ޓީމާ ހަވާލުވީ، ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިކޮށްދިނުމުގެ އަމާޒުގައި ކަމަށެވެ. އެކަން ހާސިލުކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިވަގުތަށް ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ހުރި ކަމަށް ވެސް ސްޕަލެއްޓީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުރިން އިޓަލީ އަށް ބައެއް ކަހަލަ ބަދަލުތައް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ފަހު، ވަރަށް އަވަހަށް ޓީމު އެކަމަށް ހާނުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އެއަށްފަހު މުބާރާތަށް ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅާނީ، ފަހަރަކު މަރުހަލާއަކުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިޓަލީގެ ކޯޗުކަމާ ސްޕަލެއްޓީ ހަވާލުވީ، މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެއީ، އޭނާގެ ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުރި ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ އެ މަގާމުން ވަކިވުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް