ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 13:49
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ނާއިބް ރައީސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ނާއިބް ރައީސް
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ
ބާރުތައް އަތަށް ކަހާލައިފި!
ކޮމިޓީތަކަށް ވެސް ރިޔާސަތުން ކުރިން ހުރަސް އެޅި
މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ކުރަނީ ކުރާނެ ގޮތަކަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވެސް އަދި ތިމާގެ ކޮއްކޯފުޅު މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ އަށް ވެސް މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަން ސުވާލެއް ނެތް މިންވަރަށް މި ދަނީ އެނގި ހާމަވަމުންނެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ދެވަނަ ފަހަރަށް މަޖިލީހަށް ވައްދާފައި އެ ވަނީ މަޖިލީހުގެ 49 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކުއެވެ. އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރަން ބޭނުންވަނީ 43 މެންބަރުންގެ ވޯޓުކަމަށް ވާއިރު 60 މެންބަރުންގެ ވޯޓު ލިބޭނެ ކަަމަށް އެމްޑީޕީން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ކަންމިހެން އޮތް އިރު މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދު ހިތު ހުރި ގޮތަކަށް މާނަކުރައްވާ ބާރުތައް އަތަށް ނަންގަވާފައިވާކަމަށް ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ފުރަތަމަ މަޖިލީހަށް މި ދެ ބޭފުޅުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ވެއްދުމުން މަޤާމުގައި ތިއްބެވީ ދެ ބޭފުޅުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެއް ފަހަރާ ހުށަހެޅުއްވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކުން މަނާކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މަޖިލީހުގައި ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން ބަދަލުވެ ޕާޓީތަކުގެ ހައިސިއްޔަތު މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ބައިއަތު ހިއްޕަވައިގެން ތިއްބެވި މަދު މެންބަރުންކޮޅަށް ގެއްލުނު ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ހުއްޓުވާލެއްވިއެވެ. އެކަން ކުރައްވާފައި ވަނީ މެންބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމުން ކޮމިޓީތައް އަލުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ކަަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ މިވީހާ ދުވަހު މަޖިލީސް ހިނގަމުން އައި ގޮތަށް ބަލާ އިރު މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދާއި އުސޫލުތައް ދަންނަ ގޮތެއް ނޫނެވެ.

ދެން އޮތީ ކޮމިޓީތައް ހިންގުމެވެ. މި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤައްރިރުކަން ގެއްލޭކަން އެނގުނު ހިސާބުން އެތައް ފިއްތުންތަކެއް ކޮމިޓީތަކަށް ވެސް ކުރިމަތިކުރެއްވިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ޤަވާއިދެއް ނެތް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކައުންސިލަރ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކުރައްވާ އެންގެވިއެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުން ކޮމިޓީގައި އަމަލުކުރަން އެންގެވިއެވެ. މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ފެށުމަށް ފަހު އެންމެ މެންބަރަކު ތަޅުމުގައި ހުންނެވިއަސް އެ މަރުހަލާ ކުރިއަށްދެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮމިޓީގައި އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެކަން މަޖިލީހަށް ހޭހަން ކޮންމެ މީހަކަށް އެނގޭނެއެވެ. ކޮމިޓީތައް މިނިވަންކަމާއި އެކު ހިންގުމުގެ ބާރަށްވެސް އަތް ނުބާނުއްވާ ނުވީއެވެ.

ދެން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އަމަލުކުރަމުން އައި ކަޅާއި ހުދުގެ އުސޫލު ބޮލާލާ ޖެއްސެވި މަންޒަރުވެސް ފެނުނެވެ. މެންބަރުންނާއި ޖަދަލުކުރެއްވުމާއި ހިތުހުންނެވި ގޮތަކަށް މައްސަލަތައް އެޖެންޑާކުރެއްވުމާއި ބޭނުންފުޅުހާ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ދެއްވުން ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވަނީއެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން މައްސަލަތަކުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަވާ އިރު މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަން އެދިވަޑައިގެންފައި ނެތް ނަމަ، އެޖެންޑާގެ ފަހަތަށް މައްސަލަ ޖެއްސުމަށް ފަހު ދެންވެސް ބަހުސް ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ މެންބަރަކު ނެތް ނަމަ ބަހުސް މަރުހަލާ ނިންމާލަނީއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ރުހޭ މެންބަރުން ވަޑައިގަންނަވާނެ ދުވަހަކުން ވަޑައިގެން ދަމާނެ ހާސަރެއް ދަމަންވީއެވެ.

އުސޫލެއް، ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތެވެ. ހުރިހާ ބާރެއް އަތްމައްޗަށް ކަހާލައިފިއެވެ. މެންބަރުންގެ ބާރުތައް އަތަށް ނަންގަވައިފިއެވެ. މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުގެ ބާރު ނަންގަވައިފިއެވެ. ކޮމިޓީތަކުގެ ބާރު ގަދަކަމުން ވެސް ނަންގަވަނީއެވެ. ހިތާމައަކީ މި ފަހަރު މި މަގުން ކަންކަން ހިނގަން މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާއްމާއި ކައުންސިލަރ ޖެނެރަލް ވެސް އެ ތިއްބެވީ ތަންދެއްވައިގެންކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް