ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2024 | އަންގާރަ 17:43
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު (ފިއްޓޭ)
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު (ފިއްޓޭ)
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
ރައީސް މުއިއްޒުގެ އިގްތިސާދީ ފިޔަވަޅުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ވަޒީފާއިން ކަނޑަމުންދޭ - ޒިޔާދު
ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ކުއްލިއަކަށް އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވާން އަންގާ މަޖުބޫރުކުރަމުންދޭ
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ އަދަދު ހާމަކުރާނީ މީހުން ކަނޑާ 700ށް އަދަދު ތިރިވުމުން

ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް އެކި ނަންނަމުގައި މަގާމުތައް އުފައްދާ ވަޒީފާދެމުންދާ ކަމަށާއި، ނިކަމެތި ރައްޔިތު މީހާ ރަށުން ބޭރުކޮށް ވަޒީފާއިން ކެނޑެން މަޖުބޫރުވާ ހިސާބަށް ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު (ފިއްޓޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު (ފިއްޓޭ) ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންވީމާ ދައްކަނީ އިގްތިސާދުގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި، މީހަކު ވަޒީފާއަށް ނަގާއިރު އިގްތިސާދުގައި ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ މީހަކު މަގާމަކަށް އައްޔަން ކުރަންވީމާ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅުކަމަށް ސަރުކާރުން ދެކޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވަޒީފާއިން މީހުން ވަކިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން އެހެން ފޯމިއުލާއެއްވެސް ބޭނުންކުރާ ކަމަށާއި، އެއީ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖޫބުރުކޮށްގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކަމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޕީއެލް ކަހަލަ ކުންފުނިތައް އެއީ މާލެ ނޫން ސަރަހައްދުތަކުގައި އެ ކުންފުނީގެ އޮފީސްތައް ހުންނާތީ، އެބޭފުޅުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްލަން ބޭނުންވާ މީހަކު މި ބަދަލުކޮށްލަނީ އައްޑޫއަށް ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް. މުޅި ދިރިއުޅުން މާލެއަށް ބަދަލުކޮށް، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭމީ މީހަކު ކުއްލިއަކަށް އައްޑޫއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލަންވީމަ އެ ހާލަތެއްގައި ނޫން މުވައްޒަފުން ތިބެނޭ. ދެން މަޖުބޫރުވަނީ ކެނޑެން. ކަނޑާލަނީކީ ނޫން، ކަނޑާލަން މަޖުބޫރުވާ ހާލަތަށްވެސް މުވައްޒަފުން އެބަގެންދޭ. އެއީ އާ ފޯމިއުލާއެއް މިހާރަކަށް އައިސް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ވަޒީފާއިން މީހުން ކަނޑަން. މިއީ އާންމުކޮށް ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމެއް އޮންނަ އިރު ފެންނަކަމެއް.
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު (ފިއްޓޭ) ވިދާޅުވީ

ސަރުކާރުގެ 100 އިންސައްތަ ހިއްސާ އޮންނަ އާރުޑީސީން މުވައްޒަފުން މަދުކޮށް މުވައްޒަފުންގެ އޯވަރޓައިމް ކަނޑާލަމުންދާ މައްސަލައަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ މެންބަރު ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ މުވައްޒަފުން ކަނޑާލާފައި އެ ކުންފުންޏަށް ކޮންސަލްޓެންޓުންގެ ގޮތުގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރެއްގެ ވަޒީފާގައި އެތަނަށް މީހަކު ނަގާކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ސިފަވަނީ، ރައީސް ވިދާޅުވިތާ އާރުޓީއައި ލާކަށް ނުޖެހޭނޭ. އެއީ ޖަވާބު ނުދެއްވާނެތީ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ބެލީ. ސަރުކާރުގައި ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި އަދަދު އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ނޭނގޭ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ރައީސްއަށްވެސް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް. ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ، ސިޔާސީ މަގާމުގެ އަދަދެއް ނޭނގޭ. އެބަވިދާޅުވޭ ހާމަކުރާނަމޭ. އަޅުގަނޑަށް ސިފަވަނީ ސިޔާސީ މަގާމުތައް ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން، ކޮންމެވެސް ކުންފުންޏެއްގެ ކޮންސަލްޓެންޓަކަށް އެ މުސާރައިގައި ބަދަލުކޮށްފައި، ދެން 700ށް ތިރިވީމަ އެ ހާމަކުރަން އުޅެނީ.
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު (ފިއްޓޭ) ވިދާޅުވީ

ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ މިހާރު އޮތް މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި މަޖިލީހުގައި ތާށިވެގެން އުޅެނީ އެންމެ ބިލެއް ކަމަށާއި، އެއީ އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ކަމަށެވެ. ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ އެ ބިލު ކޮމިޓީގައި އޮންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެގެން ގޮސްފި ކަމަށާއި، އެންމެ ބައްދަލުވުމެއްވެސް ބާއްވާފައި ނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަމޯއާ އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއިކުރަށްވެގެން 1 ގަޑި އިރު ތެރޭގައި 2 ޖަލްސާއަށް ގޮވާލި ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ކޮމިޓީ ބާއްވާ އެ ދުވަހުން ދުވަހަށް އެ މަސައްކަތް ނިންމާލި ކަމަށެވެ.

ފާހަގަކުރެވޭ އެއްކަމަކީ އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު، އަދި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިންމި ކަމުގައިވިޔަސް އަދި އޭގެ ފާހަގަކުރެވޭ އެއްކަންތައްކަކީ، އެ ބިލަށް ބަހުސްވެސް ނުކުރައްވާ، ސަރުކާރުގެ މެންބަރުންކަމަށް ބުނާ މެންބަރުން ހުއްޖަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކީ އެ ބިލު އަވަސްކުރަން ވެގެންނޭ ބަހުސްވެސް ނުކުރައްވަނީ. އެހެންނަމަވެސް މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެ އިސްލާހު އޮތްގޮތަށް އެބައޮތް.
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު (ފިއްޓޭ) ވިދާޅުވީ

މަދަރޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ރައްޔިތުންނާއި މީޑިއާ ހަމައަށް ދިއުމުން، މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން އެކަމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

މެންބަރު އަހުމަދު ދީދީ - ރާއްޖެއެމްވީ

މެންބަރު ދީދީ ވިދާޅުވީ މައްސަލަތައް އޮއްބާލަން ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ހަދަން ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިދިކޮޅު މެންބަރުން ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން ދަތިކުރުމަށް މަޖިލިސް ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީން އެކަމަށް ދޫ ނުދެއްވާނެކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރި ކަންކަން ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ތިލަކޮށްދެއްވާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް