ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 05:41
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާ
ސަރުކާރުން ހަތް ކަމެއް މަޑުޖައްސާލަން އިންތިހާބީ ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
 
މުއިއްޒުގެ ސިޓީފުޅުގައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކާމިޔާބީއާއެކު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ދެއްކެވި ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާ އަށް ޝުކުރު އަދާކުރަައްވާފައި
 
މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ އައު ކަންކަން ނުފެށުމަށް

ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާ ފަށައިގެން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ސަރުކާރުން މި ވަގުތު ބައެއް ކަންކަން މަޑުޖައްސާލަން އެދިވަޑައިގެން އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސިޓީފުޅެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

އެ ސިޓީފުޅުގައި މުއިއްޒު ހަތް ކަމަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އެއީ:

  1. ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަލަށް މީހަކަށް ނުދިނުން އަދި މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ނުދިނުން.
  2. ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން އައު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނުކުރުން.
  3. ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނައުން.
  4. ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބިމެއް ތަރައްގީކޮށް، ވިއްކުމަށް އައު ހުއްދައެއް ނުދިނުން.
  5. ޕީއެސްއައިޕީ ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން އައު ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުފެށުން.
  6. ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަން އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލު ނުކުރުން.
  7. ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިނުކުރުން.

މުއިއްޒުގެ ސިޓީފުޅުގައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކާމިޔާބީއާއެކު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ދެއްކެވި ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާ އަށް ޝުކުރު އަދާކުރަައްވާފައެވެ. އަދި ދެ ބޭފުޅުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އައު ސަރުކާރާ ބާރުތައް ހަވާލު ކުރެއްވުމުގެ ކަންކަން އޮމާންކަމާ އެކު ގެންދަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ދެއްވިކަން ފާހަކުރައްވައި ޝުކުރުވެރިކަމާ އެކު އެކަން ބަލައިގަންނަ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މި މަރުހަލާގައި އައު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނުފެށުމާއި އައު ހަރަދުތައް ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން(އޭސީސީ) އާއި ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ވެސް ވަނީ ސަރުކާރާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް އަންގާފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާގައި އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި "އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް"، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަނީ ގާއިމުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
71%
14%
14%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް