ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:44
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އާއްމުންނާއެކު ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އާއްމުންނާއެކު ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ މަސް ތެރޭގައި ވެސް ޖަލަށް ލާނެ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ހަދާފައި - އިމްރާން
 
އިމްރާން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ޖަލަށްލާ އަނިޔާވެރިވާން ރައްޔިތުން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަަމަށް
 
އިމްރާން ވަނީ 2000ގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖެ އޮތް ހާލަތުން 2023 އަށް އައި އިރު ސިޔާސީ ގޮތުން އައި ބަދަލުތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައި
 
މި ވަގުތަކީ އެންމެން އެއްކޮށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ މަސް ތެރޭގައި ވެސް ޖަލަށް ލާނެ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ހަދާފައިކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިމްރާން އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އާއްމުންނާއެކު ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. އިމްރާން ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ވެރިކަމަށް އައިސްފިނަމަ ފުރަތަމަ މަހުން ފެށިގެން ދައުރު ތެރޭގައި ޖަލަށް ލާނެ މީހުންގެ ލިސްޓު މިހާރުވެސް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. އިމްރާން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ޖަލަށްލާ އަނިޔާވެރިވާން ރައްޔިތުން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަަމަށެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް އުވާލަން ދޫކޮށްލައިގެން ތިބެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ވާނެ ގޮތް ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެންނަށް މިހާރުވެސް ސިފަކުރެވޭ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖެ ދަނީ ވަރަށް ބޮޑު ފިތުނަވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ކަމަށާއި ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެހިން ތިބެން ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މި ވަގުތަކީ އެންމެން އެއްކޮށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ވެސް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ގައުމުގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނަށް މި ވަގުތު ގައުމާ މެދު އަޅާނުލައިފިނަމަ ދެން ޤައުމަށް ވާނެ ގޮތް ވަރަށް ރީތިކޮށް ފެންނާނެ ކަމަށް ވެސް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. މި ޤައުމު ހަރާބުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލަން އާއްމުން ނުތިބޭނެ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމްރާން ވަނީ 2000ގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖެ އޮތް ހާލަތުން 2023 އަށް އައި އިރު ސިޔާސީ ގޮތުން އައި ބަދަލުތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ މި ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖެހުމާއި ހިތްފަސޭހަކަން ލިބުނު ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. އިމްރާން ވިދާޅުވީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު އައި އިރު ބައެއް މީހުން ކުދިކުދި ކަންކަމާއި ބޮޑާ ހާކައިގެން ތިބި ކަމަށެވެ. ކުދިކުދި ކަންކަން ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އަދި އެއްބުރުން އެ މީހުން ވޯޓު ނުދިނަސް ހޮވޭނެ ކަަމަށް ގަބޫލުކު ކުރެވުމުން ވޯޓުލާން ނުނިކުންނަ މީހުންވެސް ތިބި ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް