ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 13:15
އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޒަމީލާއި އޭނާގެ އަނބިކަބަލުން ފޯމު ހުށަހަޅައިފި
އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޒަމީލާއި އޭނާގެ އަނބިކަބަލުން ފޯމު ހުށަހަޅައިފި
އަދަދު
މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން
މާލީ ބަޔާނާ ގުޅިގެން ޒަމީލް ޖޫރިމަނާކުރި ކުރުން ފަސް ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެެރެނުދިން
 
އެފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދަ ވަގުތީ އަމުރެއް މި މައްސަލައިގައި ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ނިންމި
 
ސިވިލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ނިންމެވީ އިސްގާޒީ މަރިޔަމް ވަޙީދު

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅާފައިނުވާތީ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ހަސަން ޒަމީލާއި އޭނާގެ އިންތިޚާބީ އެޖެންޓް ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ފަސްކުރެވެން ނެތްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މިއީ ޙަސަން ޒަމީލް އަދި އޭނާގެ އިންތިޚާބީ އެެޖެންޓުގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ، މައުޟޫއީ ދައުވާއެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އަވަސް އަމުރެއްގެ ގޮތުގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.

އެއީ ޙަސަން ޒަމީލް 20،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށާއި، އޭނާގެ އިންތިޚާބީ އެެޖެންޓު 6000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރުން ފަސް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތާއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށް ބުނެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ނިންމެވީ އިސްގާޒީ މަރިޔަމް ވަޙީދެވެ.

ގާޒީ ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާ ޖޫރިމަނާ ފަސްކުރާނެ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

ވުމާއެކު، އެފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދަ ވަގުތީ އަމުރެއް މި މައްސަލައިގައި ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ ބަޔާން، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް  އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް