ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 16:47
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުން
އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވާދަކުރެއްވި ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވައިފި
 
ރައީސް ސާލިހާއި، އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭނީ މަހުގެ 29 ގެ ކުރިން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވާދަކުރެއްވި ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހުޅުއްވައިފިއެވެ.

Advertisement

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ބުދަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023 ގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން، މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން، ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ ވަގުތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މާލީ ބަޔާންވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓު އިލްޔާސް ލަބީބާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި، އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓު ހަސަން ޒަމީލް އަދި ފާރިސް މައުމޫންގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ އިތުރުން އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ނާޒިމެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤު ވިދާޅުވީ މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުއްވީ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރެއްވި ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ފިޔަވައި އެހެން ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށެވެ. އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވަނީ މި މަހުގެ 29 ގެ ކުރިން ކަމަށެެވެ.

ފުއާދު ވިދާޅުވީ މިހާރު މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުއްވި ބަޔާންތައް ބަލާ ޗެކްކޮށް، ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ ހަމަތަކާ އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ބައްލަވާނެ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާއި، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހީމާއި، އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ނާޒިމް، އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށްވާ އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނާއި އުމަރު ނަސީރާއި ހަސަން ޒަމީލެވެ.

އިންތިކާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ. އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 109،868 ވޯޓެވެ. އަދި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 129،159 ވޯޓެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބުނީ 282،804 މީހުންނަށެވެ. އަދި ވޯޓުލާފައި ވަނީ 246،915 މީހުންނެވެ. މީގެތެރެއިން 239،027 ސައްޚަ ވޯޓު ހިމެނޭއިރު، 7،888 ވޯޓު ވަނީ ބާތިލުވެފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން 87.31 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ވޯޓުލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް