ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 10:23
ނޭޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް، އިސްމާއީލް ހަމީދު (ހައިރައިސް އިއްސެ)
ނޭޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް، އިސްމާއީލް ހަމީދު (ހައިރައިސް އިއްސެ)
ރާއްޖެއެމްވީ
ދިޔަނެރު ފަޅު މަޝްރޫއު
ދިޔަނެރު ފަޅާ ގުޅޭގޮތުން މުއިއްޒު ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅެއް
 
މިހާރު ސަރުކާރުން އެ ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގަން ފަށާފައިވާއިރު، އެކަން އެސޯސިއޭޝަނުން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރޭ
 
ކޮވިޑުގެ ސަަބަބުންނާއި އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އެ މަސައްކަތް ފެށުން ލަސްވެގެން ދިޔަ
 
މަސައްކަތާގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރެވި، އެކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފެށިފައި

ސަފާރީތައް ބަނދަރުކުރަން ޚާއްސަކޮށް ދިޔަނެރު ފަޅުގައި ތަރައްގީކުރާ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތައް, ނޭޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އިސްމާއީލް ހަމީދު (ހައިރައިސް އިއްސެ) ދޮގު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި އިއްސެ ވިދާޅުވީ، ސަފާރީ ބޯޓުތައް އަޅާނެ އެކަށީގެންވާ ފަޅެއް ނެތުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އަބަދުވެސް އޮންނަކަމަށެވެ.

އިއްސެ ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ދިޔަނެރު ފަޅު ލިބިދާނެތޯ އެސޯސިއޭޝަނުން ސަރުކާރާ މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ވ. އާރަށާ އެ ފަޅު މާ ކައިރީގައި އޮތުމުން، ސެކިއުރިޓީ ސަބަބުތަކަށް ކަަމަށް ވިދާޅުވެ އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް އެކަމަށް ދެކޮޅު ހެއްދެވިކަމަށް އިއްސެ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަށްފަހު މި ސަރުކާރު އައިސް އެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގައި މަޝްވަރާތައް ކުރެވި، އެކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ފެށިފައިވާކަން އިއްސެ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އިއްސެ ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑުގެ ސަަބަބުންނާއި އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އެ މަސައްކަތް ފެށުން ލަސްވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، މިހާރު މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި، ޕްލޭންތައްވެސް އެ އެސޯސިއޭޝަނާ ސަރުކާރުން ހިއްސާކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ.

އިއްސެ އެހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ދާދި ފަހުން ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ. މުއިއްޒު ވަނީ ދިޔަނެރު ފަޅާއި ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ކޯފާ އިސްކުރައްވައި ނޫސްވެރިއަކާ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މުއިއްޒު ވަނީ، މި ސަރުކާރަށް އެކަމުގެ ކްރެޑިޓް ނެގެން ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިއްސެ ވިދާޅުވީ، ފުރިހަމަ އާރާއި ބާރާއެކު ޕީޕީއެމް ވެރިކަމުގައި އޮތްއިރު އެކަންކަން ކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށާއި، މުއިއްޒުވެސް އޭރު އެންމެ ކުޑަމިނުން ބައްދަލުވެސް ކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައިވެސް ޑރ. މުއިއްޒު ފިޔަވައި ދެން ތިއްބެވި ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންވެސް އެ އިންޑަސްޓްރީގެ އެދުމަށް އިޖާބަދެއްވައި ބައްދަލު ކުރެއްވިކަން އިއްސެ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އިއްސެ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ސަރުކާރުން އެ ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގަން ފަށާފައިވާއިރު، އެކަން އެސޯސިއޭޝަނުން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މުޅި އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ ބޮޑު ޑްރީމަކީ އެއީ. މިހާރު އެ ޕްރޮޖެކްޓު އެ އޮތީ ފެއްޓިފަ. ދުވާލުގެ އަލިކަން ފެންނަހެން ޔަގީންވޭ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެރިކަން އޮވެއްޖެނަމަ އެކަން ވާނޭ.
ނޭޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް، އިސްމާއީލް ހަމީދު (ހައިރައިސް އިއްސެ)

ނޭޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަނަކީ 50ށްވުރެ ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ އެސޯސިއޭޝަނެކެވެ. މުހިއްމު ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުގައިވެސް މި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
33%
0%
67%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދަރަނީގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދިން ފަސޭހަތަކުގެ ވާހަކަވެސް ދައްކަންޖެހޭ: ޖާބިރު
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ދެވެންޖެހޭ: ކެއަރ ސޮސައިޓީ
ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތަކުން 2014ގައި 267 އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 151 މާރާމާރީ ހިންގާފައިވޭ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
ބޭރުގެ ސިފައިންނާއި ގުޅުވައިގެން ދައްކަނީ ދޮގުވާހަކަ، މިފަހަރުގެ ކެންޕޭންގައި މިކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދޭނަން: ރައީސް ސާލިހު
ކޯލިޝަންގެ މަޝްވަރާތަކުން ފެހި ސިގްނަލެއް ވަނީ ލިބިފައި: ރައީސް ޞާލިޙު
"އަޅުގަނޑަށް މަރު ޔަޤީންވާހާ ޔަޤީން އިބޫ ވައްކަމެއް ނުކުރައްވާނެކަން"
"ދިމާވާ އިމްތިހާނުތަކުގައި އިބޫ އަބަދުވެސް އިސްކުރައްވާނީ ކެތްތެރިކަން"
ރައްޔިތުންގެ ކެކުޅުންތައް ތަޖުރިބާ ކުރައްވައި، އެކަމަށް ޙައްލު ހޯއްދެވުމަށް ނުކުންނެވި ކެންޑިޑޭޓަކީ ރައީސް ސާލިޙު: މާރިޔާ