ކ. މާލެ
|
5 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 17:13
ޣައްޒާގެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް
ޣައްޒާގެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް
ރޮއިޓާސް
ލުއި ޚަބަރު
އެހީ ދަތިވެ، ބައްޕައެއްގެ ސިކުނޑީގައި މާޔޫސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން
 
އދ.ގެ އެހީއާނުލައި އެ އާއިލާއިން ކުރާނެ ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ދެން ނޯންނާނެ
 
ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭއިން ހިންގާ 700 ސްކޫލުގެ ތެރެއިން 288 ސްކޫލެއް ހުންނަނީ ފަލަސްތީނުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި
 
ޣައްޒާގައި ގިނަ ދަރިވަރުން ކިޔަވަނީ އދ.ން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީއަށް ބަރޯސާވެގެން

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމާ މިއަހަރުވެސް ޣައްޒާގެ ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލީ ފޮނި ހުވަފެންތަކެއް ދެކެމުންނެވެ. ނަމަވެސް، އެ ހުވަފެންތަކުގައި ހަގީގީ ކުލަ ޖެއްސިދާނެ ކަމުގެ މާ ބޮޑު ޔަގީންކަމެއްވެސް ނެތް ހާލަތުގައެވެ. ޣައްޒާގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ގިނަ ދަރިވަރުންނަކީ އދ.ން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީއަށް ބަރޯސާވެގެން ކިޔެވުން ކުރިއަށްގެންދާ ބައެކެވެ. ނަމަވެސް ރެފިއުޖީންނާބެހޭ އދ.ގެ އިދާރާ (ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭ)ގެ ފަންޑަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމުގެ ބަނަ ވިލާގަނޑު، ޣައްޒާގެ ކިޔަވާ ކުދިންގެ ކުރިމަގު ވަނީ ނުތަނަވަސް ކޮށްފައެވެ.

މުޅި މެދުއިރުމަތީގައި ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭއިން ހިންގާ 700 ސްކޫލުގެ ތެރެއިން 288 ސްކޫލެއް ހުންނަނީ ފަލަސްތީނުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައެވެ. އޭގެ އިތުރަށް ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ 140 ކުލިނިކަކަށްވެސް ފަންޑުކުރަނީ ހަމަ އެ އިދާރާއިންނެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، މި ހިނގާ 2023 ވަނަ އަހަރު ނިމެންދެން އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ކަންކަމާއި، އިދާރާގެ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ މިންވަރުން، 200 މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު އަދިވެސް އޮތީ ހަމަނުވެއެވެ. ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ ޣައްޒާ ޑައިރެކްޓަރ ޓޮމަސް ވައިޓް ވިދާޅުވީ، ފަންޑު ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން، އެހީ ދޭ ގައުމުތަކާއެކު، މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެ ފަންޑު ހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަ، ޣައްޒާގެ އެތައް ބަޔަކަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ސީދާ ގޮތުން ފޯރާނެއެވެ.

ނުސީރާތު ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގައި 12 މެންބަރުންގެ އާއިލާއެއް ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ބައްޕައެއް ކަމަށްވާ ސާމީ އަބޫ މައްލޫހު ބުނިގޮތުގައި، އދ.ގެ އެހީއާނުލައި އެ އާއިލާއިން ކުރާނެ ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ދެން ނޯންނާނެއެވެ.

އަހަރެންގެ ދަރިން ސްކޫލަށް ގެންދާނެ ފޮތް ދަބަސް ހޯދައިދޭނީ ކޮން ތަނަކުން؟ މީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ ދަބަހެއް ނޫން. އޭގެވެސް ކުރީ އަހަރުގެ ދަބަސްގަނޑު ހަމަ މީ. ދަރިން ގާތު އަހަރެން އެބަ ބުނަން ބުރަ ނުއުފުލަން. އެކަމަކު، އަހަރެމެންނަށް މިކަން ކުރެވޭނީ ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެން؟ ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭއާ ނުލާ އަހަރަމެންނަކީ ހަމަ ނެތް ބައެއް. އެހީގެ ކުޑަ މިންވަރެއް މަދުވިއަސް، އެކަމުގެ އަސަރު ކުރާނީ ހަމަ އަހަރެމެންނަށް. އަހަރެމެން ތިބޭނީ މަގުމަތިވެފަ. ދަރިންކޮޅު ވިއްސިވިހާލިވެގެންދާނެ. އަންހެން ދަރިންވެސް ރަށަށް ގިނަވާނީ. އަހަރެން ކިހިނެއް އެ ދަރިންގެ ތައުލީމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސާނީ؟
ސާމީ އަބޫ މައްލޫހު؛ ޣައްޒާގެ ބައްޕައެއް

ތައުލީމުގެ އިތުރުން، ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ އެހީތެރިކަންވެސް ސާމީގެ އާއިލާއިން ހޯދަނީ ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭއިންނެވެ.

ﷲގެ އިރާދަފުޅާއެކު މި ދިރާސީ އަހަރަކީ އަހަރެމެންގެ ދަރިންނަށް ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ވުން ޢުއްމީދަކީ. ކުރިންވެސް އޮތް ގޮތަށް، ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭއަށް ހަމަޖެހުން ލިބުން އެދުމަކީ. އެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫ ނާރާ، ދަރިންނަށް އާންމު އުސޫލުން ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ވުން ބޭނުމަކީ. ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ތައުލީމެއް ދޭން ބޭނުންވޭ. ކޮންމެ ބައްޕައަކުވެސް އެދޭނެ އެމީހުންގެ ދަރިން، ތައުލީމުގެ މައިދާނުގަ ކުރިއަރާ ދާން. ﷲގެ އިރާދަފުޅާއެކު އިންޖިނޭރުންނަށް، ޑޮކްޓަރުންނަށް، ނަރުހުންނަށްވެ، ގައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރާނެ ބަޔަކަށް ވާން.
ސާމީ އަބޫ މައްލޫހު؛ ޣައްޒާގެ ބައްޕައެއް

ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިތުރުން، ޣައްޒާއަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ ސަޕްލައި ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައިވެސް އެ އިދާރާއަށް އިތުރު 75 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވެއެވެ.

2.3 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް ޣައްޒާގެ ގާތްގަނޑަކަށް 3 ބައިކުޅަ 2 ބައި މީހުންނަކީ ރެފިއުޖީންނެވެ. ގިނަ މީހުންނަކީ 1948 ވަނަ އަހަރުގެ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ގެދޮރު ދޫކޮށްލި ނުވަތަ އަމިއްލަ ގެދޮރުތަކުން ނެރެފައިވާ މީހުންނެވެ. އެ ހަނގުރާމައަކީ ޔަހޫދީ އިޒްރޭލު އުފެދިގެން ދިޔަ ހަނގުރާމައެވެ.

ޣައްޒާގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރާ އުމުރުފުރާއަށް ބަލާއިރު، ގާތްގަނޑަކަށް 2 ބައިކުޅަ 1 ބައި ކުދިން ތައުލީމު ފުރިހަމަކުރަމުން ދަނީ ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ އެހީތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. 3 ލައްކައެއްހާ ކުދިން ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގައި ތައުލީމު ފުރިހަމަކުރަމުން ދާއިރު، އަނެއް ބައި ކުދިން ކިޔަވަމުން ދަނީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ސްކޫލްތަކުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް