ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 17:05
ގޮއިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުން
ގޮއިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ގޮއިދުއަށް ވަޑައިގަތުން
ރައީސް، ބ. ގޮއިދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްގީގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
 
ބ. ގޮއިދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެރަށުގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި، ސްކޭޓް ޕާކާއި، ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، ބ. ގޮއިދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެރަށުގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި، ސްކޭޓް ޕާކާއި، ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޝްރޫއުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވީ އެމަނިކުފާނު މިއަދު ބ އަތޮޅަށް ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގައެވެ.

Advertisement

ގޮއިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ، މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ)ންނެވެ. މިގޮތުން މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، ފެނާއި ނަރުދަމާ ގުޅައިދީ މިހާރު އަންނަނީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ މަގުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ގޮއިދޫގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ވޮލީކޯޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް އެޝުއަރ ސަޕްލައިއާ ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ. އަދި، އެރަށުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސްކޭޓް ޕާކް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހިންގާފައިވަނީ ބްރަދަރސް މޯލުންނެވެ. ސްކޭޓްކުރުމަކީ ގޮއިދޫގެ ޒުވާނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ކުޅިވަރެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް