ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 14:29
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް
ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު
 
ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ރައްޔިތުން ރިސްކް ނަގަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ
 
އަމަލުކުރަމުންދަނީ މުއައްޒަފުންނަށް ފަސޭހަވާ ގޮތަށް ނަމަވެސް މި ވިސްނުން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބޭ ގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ވަންގަވް ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ މިހާރު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލައި، އަމަލުކުރަމުންދަނީ މުއައްޒަފުންނަށް ފަސޭހަވާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ވިސްނުން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ރައްޔިތުން ރިސްކް ނަގަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މި ވިސްނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރުގެ ތެރެއަށް ގެންނަން ޖެހޭކަން މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ވަންގަވް ނުވަތަ ޓްރޭޑްނެޓް އުފައްދައިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ބެލިން ވަރަށް ބޮޑަށް ކިހިނަކުންތޯ މިކަންތައްތައް ސެންސިބަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިސޯސް ހުރި މިނުން މިންވަރުން މިހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއެކު މިކަން ކުރެވޭނީ ކިހިނެތްތޯ އެގޮތުން އެމަސައްކަތްތަކުގައި ޑިޖިޓަލައިޒްގެ މުހިންމުކަން. މިދެންނެވި ގޮތަށް ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން ޖެހުނު. އެވިސްނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ގެންނަން ޖެހޭ. ނަމަވެސް މިހާރު މަޑުމަޑުން މިވިސްނުން ދަނީ ބަދަލުވަމުން.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކޮށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ވާހަކައަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ރައްޔިތުން ދައްކަމުން އައި ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިސަރުކާރު އައުމުގެ ކުރިން ވެސް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ލަސްކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުންދިޔަ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީވެ ކުރިއަރައިގެން ނުދިޔަ ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރާ އަޅުގަނޑުމެން ހަވާލުވެފައި ވަންސްސްޓޮޕް ސަރވިސްއެއް ގާއިމްކުރުމަށް ރައީސްގެ އިރުޝާދު ލިބިގެންދިޔަ. އަދި ޚިދުމަތް އަވަސް ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވާ އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް މަސައްކަތް ފެށިން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ދިމާވީ އެއްކަލަހެން. ހަމަ އެ ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭ، ފޯނެއް ނުނެގޭ. އެތައް ފޯނު ކޯލެއް އައިސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ރައްޔިތުން ރުޅިއައިސްގެ ޓުވިޓަރގައި މައްސަލަ ޖައްސަމުންދާތަން ފެނުނީ. ކޮބައިހޭ މިގަޑީގަ ފޯނެއް ނުނަގައޭ. މިހާއިރު ގުޅާފީމޭ ފޯނު ކޯލު ޑްރޮޕްވަނީއޭ. މިހެން ގޮސް މިކަހަލަ އެއްތައް ބައިވަރު ޝަކުވާތައް އެއްކޮށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފުރަތަމަ އައީ ކިހިނެތްބާއޭ މިކަން ކުރާނީ. ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިތައް ތިބީ މާކުރިއަށް ގޮސްފައި.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން މުއައްޒަފުން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އުސޫލުތަކާއި، ގަވާއިދުތައް އޮންނަ ގޮތުން ވަރަށް ދުވަސް ނަގާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދަޅުވީ މާލިއްޔަތު ގާނޫނާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނާއި މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ސްޕީޑްގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ވަގުތުގައި އެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގާނޫނީ ގޮތެއް ސަރުކާރަކަށް ނޯންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރު ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތައް ފެށި ކަަމަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެމުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތަކީ ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް. އޮޓޮމޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް. މިއަދުގެ ހާލަތުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އޮޓޮމޭޝަންއަށް ނުގޮސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އިންސާނުން ތިބެގެން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އެކަން ގަބޫލުކޮށް ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ގިނަ މުއައްސަސާތަކުގައި މިހާރު ވެސް އެދަނީ ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ބާރު ސްޕީޑްގައި.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން ޓްރޭޑް ނެޓް ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ "ވަންގަވް" ޚިދުމަތަކީ އެއް ވިއުގައެއްގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. މި ޚިދުމަތް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، މިއީރާއްޖޭގެ ކުރިއަށް އޮތް ޖީލަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި