ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 11:46
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް
އެމްޑީޕީ
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު
ރާއްޖެ ނުދަރާ، ކުރިއަށްވުރެ މާ ވަރުގަދަ އިގްތިސާދަކަށް މިހާރު މިއޮތީ ބަދަލުވެފައި: ފައްޔާޒު
 
މި ފަސް އަހަރު ސަރުކާރަށް ޖެހުނީ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން "ހޭވި ހަޑި" ސާފުކުރަން
 
ދަރުވައިނުލައި ރައީސް ޞާލިހުއަށް ޤައުމު ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ
 
ރާއްޖެ ދަރާފައިވާކަމަށް ބުނާ އިރު އެކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށް އޮތް ސިޔާސަތުތަކެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނުދެއްކޭ

ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަބަދު ދައްކާ ވާހަކައަކީ ރާއްޖެ ދަރަނިވެރިވެފައި އޮތް ވާހަކައާއި ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ ވާހަކަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަދިވެސް ރާއްޖެ ދަރާފައި ނުވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ޒަމާނަކުން އައި ޒަމާނެކޭ" ކެމްޕޭން ހަރަކާތުގައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވި ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ މަހަކުވެސް ރާއްޖެ ދަރާފައިވާ ކަމަށާއި ޤައުމު ބަނގުރޫޓުވާ ވާހަކަދައްކާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު 2026 ވަނަ އަހަރު ވެސް ރާއްޖެ ދަރަނިވެރިވާނެ ކަމުގެ ވާހަކަތައް ދައްކާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރުވި ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި ރާއްޖެ ދަރާފައިނުވާއިރު ކުރިއަށްވުރެ މާ ވަރުގަދަ އިގްތިސާދެއް މިއަދު ރާއްޖޭގައި އެބައޮތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެ ދަރާފައިވާކަމަށް ބުނާ އިރު އެކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށް އޮތް ސިޔާސަތުތަކެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނުދެއްކޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ނުދަރައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުއަށް ޤައުމު ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ނުދަރާނެ އޭ. ނުދަރާ މި ގައުމު ކުރިިއަށް ބާރަށް ގެންދެވޭނީ ވެސް ރައީސް ޞާލިހާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޯލިޝަނާ އެއްކޮށް,
ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް

އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި މައިގަނޑު ފަސް ސިޔާސަތެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ ސިޔަސާތުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދާއިރާކއަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ދިރާސާތަކާއި މަޝްވަރާގެމަތިން ކަމަށާއި ފާއިތުވި ފަސް އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއަށް ވެސް ބަލާފައިވާނެކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ފަސް އަހަރު ސަރުކާރަށް ޖެހުނީ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން "ހޭވި ހަޑި" ސާފުކުރާށެވެ. އެގޮތުން ޤައުމު 21 ވަނަ ގަރުނާ ހަމަކުރުމަށް މިހާތަނަށް ގިނަ މަަސައްކަތްތައް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި ދެންވެސް ޤައުމު ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ ރައީސް ޞާލިހާއެކުގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ މި ޤައުމު ހިންގުމާ، އެމްޑީޕީ ނޫން އެހެން ބަޔަކު ހަވާލުވެއްޖެނަމަ ޤައުމު އޮޔާދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މާޒީންނާއި މި ވެރިކަމުން މިސާލު ނަގައިން ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް އޭނާ އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ތަހައްމަލްކުރި އަނިޔާވެރިކަން އެހެން އެއްވެސް އާއިލާއަކުން ތަހައްމަލްކުރާކަށް ނޭދެން - ރައީސް
މިސްއިންފޮމޭޝަން ކެންޕޭނެއް ހިންގައި އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ރާވަމުން: އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ ކެންޕޭން ޓީމް
ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރީ ޑްރަގުގެ ގޭންގުތަކުން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ހޯރައަޅަމުންދާތީ އެކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން: މާޒް ސަލީމް
ފިތުނައިގެ ވާހަކަ ދައްކާ، ފިތުން ފެތުރުން ނޫން އެއްވެސް ކަމެއް އިދިކޮޅުން ނުކުރޭ: ޝާހިދު
ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އެއްކޮށް ހަލާކުކޮށްލާނެ: އިމްރާން
ރައީސް ޞާލިހު އިހުތިޔާރުކުރެއްވި ސަބަބު އަބުޅޯ ކިޔާދެއްވީ ކުރީގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތަކުގެ ހަނދާން އައުކުރައްވަމުން
ޑރ. މުއިއްޒު ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަވާ ނަނާ ހުވަފެނުގައި ނުޖެހުމަށް މެންބަރު ސަނީފު ގޮވާލައްވައިފި
ޑޮލަރުގެ މައްސަލައަށް ރައީސްގެ ދެ ހައްލެއް، އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލު އަންނަ އަހަރު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާ ޑޮލަރު ބޭނުންވަރަކަށް ލިބެން ފަށާނެ