ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 18:52
އައި.އޭ.އެކްސް ސަބްމެރިން ކޭބަލް ރަސްމީކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއާ ގުޅާލުން
އައި.އޭ.އެކްސް ސަބްމެރިން ކޭބަލް ރަސްމީކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއާ ގުޅާލުން
އައި.އޭ.އެކްސް ސަބްމެރިން ކޭބަލް ރަސްމީކޮށް ދިވެހި
އައި.އޭ.އެކްސް ސަބްމެރިން ކޭބަލް އާއި އެކު ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރނެޓް ގަންނަ އަގު 50 އިންސައްތަ ކުޑަކުރެވިގެންދާނެ - ފައްޔާޒް
 
އެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މިނިވަންކަން ސަރުކާރަށް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި
 
ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދީ، ސިއްހީ އަދި ތައުލީމީ ކަންކަން ވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގުޅޭނީ ޑިޗިޓަލް ދުނިޔެ އާއި ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ
 
މިއީ ރާއްޖެ އަށް ގެނައި އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ކަަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ

އައި.އޭ.އެކްސް ސަބްމެރިން ކޭބަލް ރަސްމީކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއާ ގުޅާލުމުން، އިންޓަރނެޓް ގަންނަ އަގު 50 އިންސައްތަ ކުޑަކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އެފަދައިން ވިދާޅުވީ އައި.އޭ.އެކްސް ސަބްމެރިން ކޭބަލް ރަސްމީކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއާ ގުޅައިލުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މިއީ ރާއްޖެ އަށް ގެނައި އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ކަަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދީ، ސިއްހީ އަދި ތައުލީމީ ކަންކަން ވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގުޅޭނީ ޑިޗިޓަލް ދުނިޔެ އާއި ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަމާޒަކީ އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން އިންޓަރނެޓް ގަންނަ ގަތުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް އާއްމުންނަށް ލިބޭ ޚިދުމަތުގެ އަގު ދަށްކުރުން ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ކުރިއަރުވަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް މިއަދު ނުކޮށްފި ނަމަ ވަރަށް ފަހަތަށް ސޮއްސާލާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ މަސައްކަތް ނުކޮށްފި ނަމަ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކާއި އެއް ސަފެއްގައި ފައިހަަމަކޮށް ނުލެވޭނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޭބަލް އަކާއި ރާއްޖެ އާއި ރަސްމީކޮށް ގުޅާލާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފައްޔާޒް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އިންޓަރނެޓްގެ އަގުހެޔޮކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވީ ވައުދު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ފުއްދާފައިވާ ކަަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މިނިވަންކަން ސަރުކާރަށް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އިންޓަރނެޓަކީ ނުވަތަ ޑިޖިޓަލްކޮށް ގުޅާލުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާއި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތުގެ ކޮލިޓީ އާއި އަގު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބޮޑުތަނުން ދަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ސަރުކާރުންވަނީ ރާއްޖޭގެ އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހެޔޮ އަގެއްގައި އާންމުންނަށް ފޯރު ކޮށްދިނުމަށްތަކައި "ނެޓުހެޔޮ" ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކޮށްފައެވެ. މިފަދަ ހުރިހާ ކަމަކުންވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން އާންމު ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚާރަދާއި އުފުލަންޖެހޭ ބުރައަށް ލުޔެއް ލިބިގެންދެއެވެ. ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުރިހާ ދާއިރާއަކުންވެސް ސަރުކާރުން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް