ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 05:08
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތް
އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުން އިގްތިސާދަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު
 
ސްޓްރެޓިކް ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާސިލްކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ފޮނި
 
މި މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމުން ލިބޭނެ ފައިދާތައް ވަރަށް ގިނަ

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުން އިގްތިސާދީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިމަޝްރޫއު ފެށުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ފައިދާ ނަގާ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ދައްކާ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން މިމަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރުގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ފައްޔާޒު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މި މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމުން ލިބޭނެ ފައިދާތައް ވަރަށް ގިނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫއާއެކު އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ސަރުކާރާ ހަވާލުވެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން އިގްތިސާދު ސިންދަފާތުކޮށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ޓޫރިޒަމްއަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ދަށްކޮށް އިގްތިސާދު ޑައިފާސްސިފައި ކުރުމަށް ބެލިބެލުމުގައި އެކިއެކި ސްޓަޑީތަކުން ދައްކާފައި އޮތީ މާ ފީބަލް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މިއިންވެސްޓްމަންޓް ކުރުމަކީ. ނަމަވެސް މުޅިން އެއަށް ބަރޯސާނުވެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގޮސް މިއަދާ ހިސާބަށް އައިރުގަ އިހަވަންދިއްޕޮޅު އިންޓަގްރޭޓެޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއެކު ވަނީ ޖޮއެންޓް ވެންޗާ ކުންފުންޏެއް މިހާރު އުފެދިފައި. އަޅުގަނޑުމެން އަމާޒަކީ ފުރަތަަމަ އެސްޓީއޯ އެކީގައި މި ކުރެވުނު ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން އެމަސައްކަތް ފުރަތަމަ ފަށައިގަތުން އަދި ބަންކަރަން ސަރވިސްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލަށް ދިއުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފެށުން. މިއޮންނަ ސްޓްރެޓެޖިކް ލޮކޭޭޝަންއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 250 ބޯޓު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 8 ވަނަ ޑިގްރީ ޗެނަލް ހުރަސްކޮށް ދަތުރުކުރާ ޗެނަލެއް. އެތައް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ މުދާ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އެޗަނަލް މެދުވެރިކޮށް އެބަދޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެއްޖެ ހަގީގަތުގައި މީގެ ފައިދާ މިގައުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑެތި ކޮންޕެޓިޝަންތަކެއް މިވަނީ އައިސްފައި. ކޮލަންބޯގައި ވަރުގަދަ ދެ ޕޯޓެއް ހެދިގެން ގޮސްފި، އިންޑިއާގައި އެބަ ޕޯޓެއް ހެދޭ. ނަމަވެސް ބަލާބެލުމުގައި ރާއްޖޭގައި އެމަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބައިވަރު މަންފާތައް އެބަހުރި.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ސްޓްރެޓިކް ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާސިލްކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ފޮނި ކަމަށެވެ. އަދި މި ޕޯޓު ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު ފެށުމާއެކު ޒަމާންތަކަށް ވަންދެން އުތުރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަމާޒަކީ މި ސިނާއަތަށް ފްރައިވެޓް ވިޔަފާރިތަކުގެ ބައިވެރިވުން ލިބުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް