ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 18:23
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕޫޓިން ބެލަރޫސްގެ ރައީސްއާއި ވާހަކަފުޅުދަައްކަވަނީ
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕޫޓިން ބެލަރޫސްގެ ރައީސްއާއި ވާހަކަފުޅުދަައްކަވަނީ
ރޮއިޓާރސް
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމަ
ރަޝިޔާއިން ޖުލައި މަހު ބެލަރޫސްގައި ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބަހައްޓާނެ: ޕޫޓިން
 
ކުރު ރާސްތާގެ ނިއުކްލިއާ މިސައިލްތައް ބެހެއްޓުމުގެ ޕްލޭނަށް ދެބޭފުޅުން މީގެ ކުރިން ވަނީ އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާފަ

ރަޝިޔާއިން ޖުލައި މަހު ބެލަރޫސްގައި ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބަހައްޓާނެ ކަމަށް ރައީސް ވްލަޑިމިއާ ޕޫޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިއާއިން ބެލަރޫސްގައި ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބަހައްޓަން ފަށާނީ ޖުލައި 7ން 8ށް ފެސިލިޓީތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ރައީސް ވްލަޑިމިއާ ޕޫޓިން ހުކުރު ދުވަހު ސޯޗީގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ބެލަރޫސްގެ ރައީސް އެލެގްޒެންޑާ ލުކަޝެންކޯއާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

"ސެކިއުރިޓީ (ހާލަތަށް) ބަލާއިރު ސިއްރުން ވާހަކަ ދައްކާނަން. އާންމުގޮތެއްގައި ހާލަތު އޮތީ ސްޓޭބަލްކޮށެވެ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، އެއަށްވުރެވެސް ރަނގަޅު. އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން، މިދާއިރާއިން އަޅުގަނޑުމެން އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރަމުން މިދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކި އެންމެ ނާޒުކު މައުޟޫޢުތަކަށް ބަލާއިރު، ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ރާވާނެ. ޖުލައި 7 ނުވަތަ 8 ވަނަ ދުވަހު، އެއާ ގުޅޭ (ނިއުކްލިއާ) ފެސިލިޓީތަކަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވާނެ އެވެ. (ޝޮޓް ޗޭންޖް) އަދި ތިޔަބޭފުޅުންގެ ސަރަޙައްދުގައި މިބާވަތުގެ ހަތިޔާރު އެއްފަހަރާ ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ޙަރަކާތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ފަށާނަން
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއާ ޕޫޓިން

ރަޝިއާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ދެމިއޮންނާނެ މޮސްކޯގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާގެ ސަރަހައްދުގައި ރަޝިއާގެ އެއްގަމުގައި އުފައްދާ ކުރު ރާސްތާގެ ނިއުކްލިއާ މިސައިލްތައް ބެހެއްޓުމުގެ ޕްލޭނަށް ދެބޭފުޅުން މީގެ ކުރިން ވަނީ އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އަހަންނަށް ހީވީ އެއަށްވުރެ ގޯސްވާނެ ކަމަށް. އެކަމަކު މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު. އަދި އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރުވެރިވަން. މަޑުމަޑުން ގުޅުން ބަދަހިކުރާނަން. އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވިން، ޔޫރޭޝިއަން އިކޮނޮމިކް ކޮމިއުނިޓީގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީންގެ އެއްވުމުގައި، (އޯވަރ ޕޫޓިން ލިސިންގ) އަޅުގަނޑުމެން ރަޝިޔާއާ ގުޅިގެން މިޙާލަތުގެ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނަމޭ. ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރުމުގެ މާނައެއް ނެތް. އެވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މާނައެއް ވެސް ނެތް. ބަރޯސާވާން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އަމިއްލަ ނަފްސަށް
ބެލަރޫސްގެ ލީޑަރު އެލެގްޒެންޑާ ލުކަޝެންކޯ

ޕޫޓިން މި ހަނގުރާމަ ސިފަކުރައްވަނީ ރަޝިޔާގެ އަމިއްލަ ދިރުމަށް ކުރާ ހަނގުރާމައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާ ވަނީ ރަޝިޔާ ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ހުޅަނގަށް ދީފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާގެ އެންމެ ފަހު ސިފައިންގެ މީހާ އެ ގައުމުން ނެރެގެން ނޫނީ ޔޫކްރެއިން އަށް އަރާމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޕޫޓިންގެ ނިއުކްލިއާ ފިޔަވަޅަކީ އެމެރިކާއާއި ޔޫރަޕްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނޭޓޯގެ ބައިވެރިންނާއި ހަނގުރާމައިގައި ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބޭނުން ނުކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރުދެމުން އަންނަ ޗައިނާއިން ވެސް ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅެކެވެ.

1991 ވަނަ އަހަރު ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަން ވެއްޓުމަށްފަހު އެމެރިކާ އާއި ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިން، ކަޒަކިސްތާން އަދި ބެލަރޫސް ފަދަ އަލަށް މިނިވަންވި ޖުމްހޫރިއްޔަތްތަކުގައި ވެސް ބަހައްޓާފައި ހުރި ބޮޑު ސޯވިއެޓް ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ރަޝިއާއަށް އަނބުރާ ދިނުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

1945 ވަނަ އަހަރު ޖަޕާނުގެ ސިޓީތައް ކަމަށްވާ ހިރޯޝީމާ އާއި ނާގަސާކީއަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާއިން އެކަންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް