ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 15:44
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޗާގޯސް މައްސަލަ
ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ސަރަޙައްދުގައި އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ސަރުކާރުން ބަލާނެ: ފައްޔާޒު
 
ކަނޑުގެ އަޑީގައި މައުދަން ހުރިކަމުގައިވާނަމަ، ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރާނެ
 
އެ ތަނުގައި އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ސަރުކާރުން ބަލާނެ

ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފުށުއަރާ ސަރަހައްދު ބެހުމުގެ މައްސަލާގައި، ރާއްޖެއަށް ބައެއް ލިބޭގޮތަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޮރ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ (އިޓްލޮސް)އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ސަރަޙައްދުގައި އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ސަރުކާރުން ބަލާނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފައްޔާޒު އެހެން ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ރައީސް އޮފީހުގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، އެ ތަނުގައި އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ސަރުކާރުން ބަލާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަލަށް ލިބިފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ކަނޑުގެ އަޑީގައި މައުދަން ހުރިކަމުގައިވާނަމަ، ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރާނެކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ކިރިޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބުނީ އެތަނުގައި އިގުތިސާދީ މަސައްކަތެއް ކުރަން
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް

އޭގެ އިތުރުން، ހާއްސަ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދު (އީއީޒެޑް) ކަނޑައެޅިފައި އޮތީ އުތުރުގައިކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، އެހެން ވުމުގެ ސަބަބުން ދެކުނުގައި 24 މޭލާ ހިސާބަށް، މިއަދާ ހިސާބަށް ކޮންމެ ގައުމަކުން އައިސް އެތަނުގައި ދާ ވެސް އެޅޭ ކަމަށެވެ.

އެކަމުގައި އޭރު ރާއްޖެއަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތްކަމުގައިވީނަމަވެސް، މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހުއްދަ ބޭނުންވާނެކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ މައްސަލަ ނިމުމާގުޅިގެން، މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ވަކިވަކި މިނިސްޓްރީތަކުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ކެބިނެޓުގައި ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެކުނުން ރާއްޖޭގެ އެކްސްކްލޫސިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯން އަލަށް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އެ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓެވުމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވައި، އެ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތްތައް ގާއިމުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްއިން ކުރެއްވުމަށާއި، އިގްތިސާދީގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ މަންފާ ރާއްޖެއަށް ހޯދުމަށްޓަކައި އެ ސަރަހައްދުގެ ބޭނުންހިފޭނެ ގޮތްތައް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ބައްލަވައި، އެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީތަކަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް