ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 14:17
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އަސްލަމް
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އަސްލަމް
މަޖިލިސް
ބޯހިޔާވަހިކަން
ދޭނީ ލިޔުމެއް އެކަންޏެއް ނޫން، ގޯތިވެސް ދައްކާނަން - އަސްލަމް
 
ބިންވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމުގެ މިފަހަރު ޖުމްލަ 3000 ގޯތި ދޫކުރާނެ
 
ދައުރު ނިމޭއިރު ފުލެޓްތަކުގެ ބޮޑުބައި ހުންނާނީ ނިމިފައި

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭނީ ހަމައެކަނި ލިޔުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ގޯތިވެސް ދައްކާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

ބާކީ އިނީ 3 މަސް ދުވަސް އިންތިހާބަށް. މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމަށް ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުމަށް ވިދާޅުވެފައި އޮތީ އެކިފަހަރު މަތިން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދާ ހިސާބަށް އަދި އަލިމަގެއް ނުފެނޭ. ހައްތާވެސް މާދަން ދޭނޭ ކަމުގެ އުއްމީދެއް މި އޮންނަނީ. ރައީސް ޔާމީން ހެއްދެވިހެން ދައުރު ނިމެންވީމާ ލިޔުމެއް ބަހާފައި ދޭ ގޮތަށްތޯ މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުންވެސް އޮތީ. ކޮންގޮތަކަށްތޯ މާލޭގޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް، ގޯއްޗެއް ލިބޭނީ.
މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމްގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ހަމައެކަނި ލިޔުމެއް ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ގޯތި ދައްކާފައި އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފުލެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ފުލެޓްތައް ވަންނަ މިންވަރަށް ނުނިމި ހުރެދާނެ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ބޮޑުބައި ނިމިފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެއްބައި ފުލެޓްތައް އެއްކޮށް ނިމޭނީ. އަޅުގަނޑު ނެތިން ދަންނަވާކަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރި ހުރިހާއެއްޗެއް 100 ޕަސެންޓް ނިމޭނެކަމަށް. ދެން އޮންގޮއިން މަސައްކަތްތައްވެސް އޭގައި ހުންނާނެ ދައުރު ނިމިގެންދާއިރު. އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޔަގީންކަން އެބައޮތް ގޯއްޗާއި ފުލެޓް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވޭނެކަމަށް. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ފާހަގަކުރި ފަދައިން މިއަދު އަދި މިތިބީ އުންމީދުގަ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔަ އެކަން ހަގީގަތަކަށް ވެގެން ދާނެ.
މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް

ބިންވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމުގެ މިފަހަރު ޖުމްލަ 3000 ގޯތި ދޫކުރާނެއެވެ. އެއީ ހުޅުމާލެއިން 1000 ގޯއްޗާއި ގުޅީފަޅުން 2000 ގޯއްޗެވެ. މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދޭ މި ގޯތިތައް ދިނުމަށް ހުޅުމާލެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ހުޅުމާލެއިން ބިން ދޫކުރުމަށް 1،250،000 (އެއްމިލިއަން ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް) އަކަފޫޓުގެ ބިން ވަނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ. މިއީ 62 ސަރަހައްދަކުން ލިބިފައިވާ ބިންތަކެއް ކަމަށާއި، ބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމުކުރެވެންވާއިރަށް މި ސަރަހައްދުތައް ސާފުކޮށް ނިންމައި، ކަޑަޖަހައި، ހައްގުވެރިންނާ ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓައިމްލައިނާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދާ ކަމަށެވެ. ގޯތި އަދި ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓް ވެސް މެއި މަހު އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށާއި، ޖޫން މަހު ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް