ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 16:10
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް
ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކަންކަން ހިނގާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް - އޮޑިޓް
 
ގްރާންޓުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެ ފައިސާ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް

ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކަންކަން ހިނގާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރެފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި، 1 ޖެނުއަރީ 2022ން 17 ނޮވެމްބަރު 2022ށް އަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި، އޭރު ނިމުނު އަހަރުގެ ކޭޝް ބެލެންސްތައް، އިންޓަނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑާ އެއްގޮތަށް، އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ދެފުށް ފެންނަގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ގްރާންޓުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެ ފައިސާ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ކަމަށް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 1 ޖެނުއަރީ 2022ން 17 ނޮވެމްބަރު 2022 ގެ ނިޔަލަށް ސްޕެޝަލް އެކައުންޓްގެ މުއާމަލާތްތަކާއި އޭގެ ބާކީ ފައިސާ ނޮވެމްބަރު 2022 ގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑާއި ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެކައުންޓިންގގެ ކޭޝް-ބޭސިސްގެ ދަށުން، އަދި 17 ނޮވެމްބަރ 2022 ގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާއާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ފައިސާގެ ބެލެންސް ދައްކުވައިދެނީ ޚާއްޞަ އެކައުންޓާ އެއްގޮތްވާ ފައިސާގެ ބެލެންސާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފައިނޭންޝަލް މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓްތަކަށް ގްރާންޓް އެގްރީމަންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނެގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބަރޯސާވެވޭނެ ކަމަށާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން (އައިޑީއޭ) އަށް ކުރާ ދައުވާތަކަށް ތާއީދުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަޕޯޓިން ޑޮކިއުމަންޓޭޝަންތައް ބެލެހެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތައް އަނބުރާ ދެއްކުމަށާއި، ގްރާންޓް އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން ފައިނޭންސިންގ އަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ހަރަދުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވަނީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މުދަލާއި ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް