ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 13:04
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވުން
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވި މައްސަލަ
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވުން: ހާދިސާ ހިނގި ގޮތް ބަލަން ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފް މަޖިލީހަށް
 
އެ އަމަލު ހިންގީ ގަސްތުގައިތޯ ބަލަނީ
 
އެފަދަ ކަމެއް ހިނގަން ފުރުސަތު ލިބުނު ގޮތް ކޮމިޓީ އިން ބަލަނީ
 
15 ވަރަކަށް މިނެޓު މަޑުކުރުމަށް ފަހު ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު އަނބުރާލަން ޖެހުނު ސަބަބު ބަލަން ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅި

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއަޅައި ހުއްޓުވި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ އެ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމްއެވެ. އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައީސް އަށް ދެވޭ ހިމަޔާތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަަޖައްސަން ޖެހެނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އިން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމަށް ވާއިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވާފައިވާ މައްސަލަ އަކީ ރައީސްގެ ސަލާމަތާާމެދު ކަންބޮޑުވާ ފަދަ މައްސަލަ އެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެކަން އެގޮތަށް މެދުވެރިވާން ޖެހުނު ސަބަބު ދެނެގަތުމަކީ އެ ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވި ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރި ގޮތް ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ގޮތް ބެލުމާއި ރައީސްގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗްވެފައިވޭތޯ ދެނެގަނެ، އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަނީ އަސްލަމް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމުން ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޣައްސާން މައުމޫން ވަނީ އެ އަމަލަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގި އަމަލެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޕީޕީއެމް އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި އެކަން ހިނގި ނަމަވެސް އެއީ އިދިކޮޅުގެ އަމަލެއް ކަަމަށް ވިދާޅުނުވުމަށް އޭނާ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއް ހިންގަމުން އައި ތަނަކަށް މޮޓޯކޭޑު ވަނުމަކީ ވިސްނައި ހާސްވާންޖެހޭ ފަދަ ހައްސާސް މައްސަލައެއް ކަމެއް ކަމަށް ޣައްސާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވި މައްސަލައިގައި ގަސްތުގައި އެ އަމަލު ހިންގާފައިވޭތޯ ބެލުމަށާއި މޮޓޯކޭޑު ދަތުރުކުރި ރޫޓުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ރަނގަޅުކަން ކަށަވަރުކުރިތޯ ބެލުމަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ ވަނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވުމާއި، އެމްއެންޑީއެފުން އެ ސަރަހައްދަށް ވަން މައްސަލަ ބަލާ ދެ ފަރާތަށް ވެސް ފިޔަވަޅު އެޅެން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ހުށަހެޅުމަށް ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން ވަނީ ތާއީދުކުރައްވާފައެވެ. މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ހިނގައިގެން ވާނެ ކަމެއް ނުން ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ހިސާން ވަނީ އެކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް އިން ކޮންމެ ރެއަކު ސިލްސިލާކޮށް މުޒާހަރާކުރަމުން ދަނިކޮށް އެ ސަރަހައްދަށް މޮޓޯކޭޑު ވަނުމަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޣަފޫރު ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން އެ މައްސަލަ ދެ ގޮތަކަށް ބަލަން ތާއީދުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވީ ރައީސް ވަޑައިގެންނެވިއިރު މަގު ކްލިއަރ ނުކުރުމަކީ ކުޑަކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެކަން ހިނގީ ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފްއާ ދެމެދު މުއާމަލާތު ނުކުރެވިގެންތޯ ނުވަތަ އިންޓެލިޖެންސް ފެއިލްވެގެންތޯ އެއީ ބަލަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އާއްމުކޮށް އެ މަގުގައި މުޒާހަރާކުރާ ގަޑިއެއްގައި އެ ސަރަހައްދަށް ރައީސް މޮޓޯކޭޑްގެ ދަތުރު ހަމަޖެހިގެން ދިޔައީ ކޮން މަގްސަދެއްގައިތޯ އާއި އެކަން ކުރީ ގަސްތުގައިތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗެއްކަން މިހާތަނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތުން އެނގޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މައްސަލަ ހިނގި ގޮތާމެދު އިންސިޑެންޓް ރިޕޯޓެއް ހޯދުމަށާއި ފުލުހުންނާާއި އެމްއެންޑީއެފް ވަކިން ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމަށް ފަހު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އޭނާ ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލި ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ މުޒާހަރާކުރަމުން ދިޔަ ތަނަކީ ބަންދުކޮށްފައި އޮންނަ ރޫޓެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މުޒާހަރާ އަކީ ކްލިއަރ ނުކުރެވޭނެ ވަރުގެ މުޒާހަރާއެއް ނޫން ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމަށްވާއިރު 15 ވަރަކަށް މިނެޓު މަޑުކުރުމަށް ފަހު ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު އަނބުރާ އައި މަގުން ދާން ޖެހުނީ ކީއްވެތޯ އެއީ ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފްއާ މެދު މުއާމަލާތުކުރުމުގައި ހުރި ކަންކަން ކުރިން ވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މުއާމަލާތުތައް ރަނގަޅަށް ނުހިނގީ ކީއްވެގެންތޯ ބެލުމަށް އޭނާ ހުށަހަޅުއްވިއެވެ. އެ ދެ މުއައްސަސާގެ ކޯޑިނޭޝަންގެ މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލަން ޖެހޭ ކަަމަށް ވެސް މެންބަރު ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވެސް ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރި ގޮތް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ވާހަކަދެއްކެވި އެހެން މެންބަރުން ވެސް ވަނީ ރައީސްގެ ސަލާމަތީކަންކަން ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަށް މީގެ ކުރިން ދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާގައި ވެސް އިދާރާތަކުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ނުކޮށް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް މެންބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށާއި އަދި ރައީސްގެ ސަލާމަތާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ގޮތަށް ކަންކަން ހިނގުމަކީ ބަލަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް މެންބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ކޮމިޓީގައި ނިންމާފައިވަނީ މުއައްސަސާތަކުން އަމަލުކުރި ގޮތާއި، އެ ފުރުސަތު ފަހިވި ގޮތް ބެލުމަށެވެ. އަދި އިތުރު ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި މޮޓޯކޭޑު އަނބުރާލަން ޖެހުނު ސަބަބު ބެލުމަށް ވެސް ނިންމިއެވެ. އަދި މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް އާއި ފުލުހުން އަމަލުކުރި ގޮތުގެ ތަފްސީލު ހޯދަން ސިޓީއެއް ފޮނުވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި މުޒާހަރާއެއްގެ ބަޔަކު ރައީސެއްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އަޅައި ހުއްޓުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަތީ ވެރިއެއްގެ މޮޓޯކޭޑް ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް މިހާ ބޮޑަށް ސެކިއުރިޓީ ފެއިލް ވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް މެއެވެ. ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑް ހުއްޓުވީ، ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ބޭއްވި ރެހެންދި އެވޯޑް ހަފްލާއަށް ފަހު، އެ މަނިކުފާނު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ޕީޕީއެމް އޮފީސް ސަރަހައްދުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓު މަނާ ކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ގެންދެވެންޖެހޭނެ: މެމްބަރު ޒިޔާދު
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ފްރާންސްގެ ރައީސް މެކްރޮން އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސް އުވާލައްވައިފި
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
2025ގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިރު ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވާނެ، އެކަން މަޖިލީހުން ފެންނާނެ: މޫސަ
ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ހަމަޖައްސާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު އައްޔަންކޮށްފި
ސަރުކާރުގެ އިހުލާސްތެރިކަމެއް ހުރި ނަމަ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިގެން ކުރާނެ - މީކާއިލް
ފާޑުކިޔުން ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓްގައި ރާއްޖެ އެތެރެވުން މަނާކުރާ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އަންގާރަ ދުވަހު އިއްވައިފި