ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 23:23
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2023" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
"ޤަޟާއީ އަހަރު 2023" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް 22.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފައި: ރައީސް
 
2018 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ބަޖެޓަށް %35ގެ ކުރިއެރުމެއް އައިސްފައިވާކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
ފަނޑިޔާރުގޭގެ ނިންމުންތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އަންނަނީ އިތުބާރު އުފެދެމުންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

މި ސަރުކާރުން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް 22.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފައިކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ޤަޟާއީ އަހަރު 2023" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ، ޝަރުޢީ ދާއިރާ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ކުރިއަރުވައި، ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަން ދެއްވާކަމަށެވެ. މިދިޔަ 2 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް 22.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު، މި ދާއިރާއަށް ބަޖެޓްކޮށްފައި އޮތީ 440 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަަމަށާއި، މި އަހަރު މި ދާއިރާއަށް 605 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެއީ 2018 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު %35ގެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ފަނޑިޔާރުގޭގެ ޒިންމާއަކީ އަނިޔާއިން އެއްކިބާވެ، ޢަދުލަށް ނިޔާ ކަނޑައަޅައި، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. އެ ޒިންމާ އަދާކުރެވޭނީ، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ އެންމެ އިސް އަމާޒު ކަމުގައި ހަދައިގެން ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ޝަރުޢީ ދާއިރާ މަސައްކަތްކުރަނީ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާ އެކުގައި ކަމަށެވެ. އެެހެންކަމުން ފަނޑިޔާރުގޭގެ ނިންމުންތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އަންނަނީ އިތުބާރު އުފެދެމުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާއަކީ ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތައް ލަސްވުން ކަމަށް ވާއިރު، އެ ޝަކުވާއަށް ޙައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި އޮންލައިންކޮށް ޝަރީޢަތްކުރެވޭނެ ނިޒާމް ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޯޓުތަކުގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަކީ ޢަދުލު އިންސާފަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ކޯޓުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަން ދެއްވާކަަމަށް ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެއްބަނޑު ދެބެއިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ސުޕްރީމް ކޯޓު
ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކޮށްގެން މަޝްރޫއެއް ހުއްޓާލާ ޙާލަތުގައި ބަދަލުދޭން ނުޖެހޭ ފަދަ މާއްދާއެއް ދައުލަތުން ހިމަނަންޖެހޭ: ހުސްނުއްސުއޫދު
އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ސައްމާހު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމާއެކު އަވަސްކަމާއެކު އަދުލު އިންސާފު ލިބިގެންދާނެ - ރިޒްނާ
ނިއުޕޯޓް ހިންގި ބިން ސަރުކާރުން އަތުލީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ނިންމައިފި
މިރުޒާގެ ވާރިސުންގެ މައާފާއެކު މަރުގެ އަދަބުން ސަލާމަތްވި ނަޒީފަށް ޤާނޫނީ އަދަބު ދިނުމުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހިންގުން ހުޅުމާލޭ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އަދި ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެ: ޑީޖޭއޭ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި ބަދަލުދޭން އެންގި އެންގުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި