ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 14:40
ޠަލާލް ބުނާ ގޮތުގައި އަދުގެ ދުނިޔެ ފަޠަޙަ ކޮށްފައި ވާ މޯބައިލް ފޯނުތަކުން ޚަބަރު ކިއުމާއި، ޗާޕު ކޮށްފައިވާ ދުވަހު ނޫހަކުން ޚަބަރު ކިއާލުން ވަރަށް ތަފާތު
ޣައްޒާގައި ދުވަހު ނޫސް އެއްކުރާ މީހެއް
ޚަބަރު ކިއާނީ ފޯނުންތަ، ނޫނީ ޗާޕު ނޫހަކުންތަ؟
 
ކޮންމެ ނޫހެއްގައި އޭނާގެ ނަމާއި، ފޯނު ނަމްބަރު އަދި އެޑްރެސް ލިޔުމަށްފަހު، ނޫސް ކިއުމަށް އޭނާ އަވަސްވެގަނޭ، ނޫސް ކިއާ ނިމުމުން، ގޭގައި ހުރި ގުދަނަށް އެ ނޫސް ގެންދޭ
 
ޠަލާލް އޭނާގެ ގޭގައި ހަދާފައިވާ ގުދަނުގައި، މިހާރުވެސް 25000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ނޫސް ޖަމާ ކޮށްފައި އެބަހުރި
 
ދުވަހު ނޫސް އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާ ފެށީ 1970ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި

އެއީ ޣައްޒާގެ އާންމުން ކިއާ އުޅޭ ގޮތުން ނަމަ، "ދަ ނިއުސްޕޭޕަރމޭން"އެވެ. އެހެން ނުކިއާންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ. ފަލަސްޠީނަށް ނިސްބަތްވާ ޠަލާލް ޠާޙާ، ދުވަހު ނޫސް އެއް ކުރަމުންދާތާ މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް ބައި ޤަރުނުވެއްޖެއެވެ. އޭނާގެ ގޭގައި ހަދާފައިވާ ގުދަނުގައި، މިހާރުވެސް 25000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ނޫސް ޖަމާ ކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ.

ޢުމުރުން 73 އަހަރުގެ ޠަލާލް ބުނާ ގޮތުގައި އަދުގެ ދުނިޔެ ފަޠަޙަ ކޮށްފައި ވާ މޯބައިލް ފޯނުތަކުން ޚަބަރު ކިއުމާއި، ޗާޕު ކޮށްފައި ވާ ދުވަހު ނޫހަކުން ޚަބަރު ކިއާލުން ވަރަށް ތަފާތެވެ.

ކަމާކަންފަށާ، ދުވަހު ނޫސް އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާ ފެށީ 1970ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. އިޒްރޭލާއި މިޞްރުގެ ގުޅުންތައް އޮޅުންބޮޅުންވެގެން ދިޔަ ދުވަސްވަރުގައެވެ. 1973 ވަނަ އަހަރުގެ ހަނގުރާމައިން ފެށިގެން 1979ގެ ސުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދުވަސްވަރުގައެވެ.

ވަރަށް ގިނަ މީހުން މަށާ ވާހަކަދައްކާއިރު ބުނާނެ، ކާރުދާހަށް ޗާޕުކޮށްފަ މިހުންނަ ދުވަހު ނޫހުގެ ޒަމާން މާޒީވެއްޖެއޭ. އެމީހުންނަށް ޖަވާބުގައި އަހަރެން ބުނަނީ، ކަލޭގެ ޒަމާނޭ ތި ދިޔައީ. ދުވަހު ނޫހެއް އަތުން ހިފާލުމަކީ ހާދަ އުފާވެރި އިޙްސާސެކޭ. މޯބައިލް ފޯނުތަކުން އެ ބަލާލާ މަންޒަރާ މުޅިން ތަފާތު ކަމެއް މީ. 40، 50 އަހަރު ވެފަ އޮތް ނޫހެއް ހިފާލައިގެން ހުރުމަކީ ހާދަހާވާ ތަފާތު ކަމެކޭ. އެނގޭތަ. މި ކަރުދާހުން ވަރަށް ފުން އުފަލެއް ގެނުވާ. ނޫސް އެކަންޏެއް ނޫން. ދުވަސްވީ ކޮންމެ ކަރުދާސް ކޮޅަކުންވެސް އެ ޖަޒުބާތު ގެނުވާނެ. ފޮޓޯތަކާ މުޅިން ތަފާތު އިޙްސާސެއް މީ.
ޠަލާލް ޠާހާ؛ ޣައްޒާގައި ދުވަހު ނޫސް އެއްކުރާ މީހެއް

އާ ފަތިހަކަށް އަލިވިލުމާއެކު ނިދިން ތެދުވެ، ޠާހާގެ މަސައްކަތަށް ފަށައެވެ. އެއީ ޢަރަބި، އިޒްރޭލީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތަކުން ފޮނުވާ ޚަބަރު އަޑު އެހުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އޭރު، ފަލަސްޠީނުގައި ޝާޢިއު ކުރާ 4 ދުވަހު ނޫހެއް ކަމަށް ވާ އަލް-ޤުދުސް، އަލް-އައްޔާމް، އަލް-ނަހާރު އަދި ފިލިސްޠީންގެ ކަރުދާސް ޗާޕުތައް ހުންނާނީ ޠާޙާމެންގޭ ދޮރުމަތީގައެވެ. 

ކޮންމެ ނޫހެއްގައި އޭނާގެ ނަމާއި، ފޯނު ނަމްބަރު އަދި އެޑްރެސް ލިޔުމަށްފަހު، ނޫސް ކިއުމަށް ޠާހާ އަވަސްވެގަނެއެވެ. ނޫސް ކިއާ ނިމުމުން، ގޭގައި ހުރި ގުދަނަށް އެ ނޫސް ގެންދެއެވެ. 

2.3 މިލިއަނެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް ޣައްޒާއަށް ބަލާއިރު، ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހިއްސާ ކުރަނީ ކުޑަ ކުދިންނެވެ. ޣައްޒާގައި ނޫސް ބެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި 20 އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރު ހޭދަކޮށް، މިހާރުވެސް އެ މަސައްކަތުގައި ދެމި ހުރި ބާގިރު ނަބީލް ބުނި ގޮތުގައި، ގިނަ މީހުން މިހާރު ޚަބަރު ބަލާ، ހޯދާ ހަދަނީ ޑިޖިޓަލް ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ކުރިން ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ނޫސް ބަހަން އޮވޭ. ކުރިން ނޫސް ކިއަންވެސް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ޝަޢުޤުވެރިވޭ. އޭރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 300 ނޫނީ 400 ނޫސް ބަހަން މަ އެކަނިވެސް. މިޙާރު އެ ޢަދަދު މިއޮތީ 120، 130... ބައެއް ފަހަރު 80 އަށްވެސް ދަށްވެފަ. އެއީ އެއަށް ބޭނުން ޖެހޭ ގޮތުން ވާ ކަމެއް. މީހުން އަތުގަ ސެލްފޯނު އޮވޭ. އިންޓަރނެޓް ލިބޭ... ނޫހަށް އޮތް ޑިމާންޑް ދަށްވި އެއް ސަބަބު މީ. އަނެއް ސަބަބަކީ، މީހުން އަތުގަ ފައިސާ ނެތުން. ވަޒީފާއެއް ނެތުން. މަށަށް ލިބޭ އާމްދަނީވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެއްޖެ. ކިރިއާ ދިރިއުޅުން ދެކޮޅުޖައްސާލެވެނީ މި.
ބާގިރު ނަބީލް؛ ޣައްޒާގައި ނޫސް ބަހަން އުޅޭ މީހެއް

މުޅިންހެން ޑިޖިޓަލް ވެފައި ވާ އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ޠާހާއަކީ މުއްސަނދި އަރުޝީފެކެވެ. އޭނާގެ ކަލެކްޝަންގައި މިހާރުވެސް، 3000 އަށް ވުރެ ގިނަ، ވަލީމާ ދަޢުވަތު ކާޑު އެބަހުއްޓެވެ. ޠާހާ ނިސްބަތްވާ އަވަށުން މަރުވާ މީހުންގެ ތަފްސީލީ ލޮގެއްވެސް އޭނާގެ އަތުގައި އޮވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
33%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް