ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 17:09
ވެލާ މެރުމުގެ މައްސަލަ މިހާރުވެސް ފެންމަތިވޭ
ވެލާ މެރުމުގެ މައްސަލަ މިހާރުވެސް ފެންމަތިވޭ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ވެލާ މެރުމުގެ މައްސަލަ
ވެލާ ހިމާޔަތްކޮށްފައި: ނަމަވެސް ވެލާ މަހުގެ ބޭނުމުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާއިރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭ
 
ވެލައާއި ކަހަނބު ހިމާޔަތްކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެތަކެތި އެކި ބޭނުންތަކަށް މަރާ މައްސަލަ އަދިވެސް ފެންމަތިވޭ

މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިންސްޓަގްރާމް ފީޑް ހާވަމުން ދަނިކޮށް ފެނުނު މަންޒަރެއްގެ ވާހަކައެވެ. ރާއްޖޭގެ ޑައިވިންގ ކޮމިއުނިޓީގެ ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ ނަމުން ނަމަ ހަމްޓީ ނުވަތަ "ސަންފާގެ ދިޔެ" އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓާއެކު އެތައް ބަޔަކަށް ލިބުނީ ހިތްދަތިކަމެވެ. ޚާއްސަކޮށް މޫދާއި ފަޅުތަކަށް ލޯބިކުރާ، ދިރުންތައް ހިމާޔަތްކުރަން ބޭނުންވާ އެތައް ބަޔަކަށް އެ މަންޒަރު ވެގެން ދިޔައީ ބަލަންވެސް އުނދަނގޫ މަންޒަރަކަށެވެ.

އެއީ މީގެ 4 ވަރަކަށް ދުވަސް ކުރިއެވެ. ހަމްޓީގެ އެ ޕޯސްޓަކީ އޭނާއާއި އެކުވެރިން މަޑިވަރަށް ދިޔައިރު އެތަނުން ފެނުނު މަންޒަރުތަކުގެ ވާހަކަ ހިއްސާކޮށް ކުރި ޕޯސްޓެކެވެ. އެ ޕޯސްޓުން ފެނުނީ ވެލާ މަހުގެ ބޭނުމުގައި ވެލާ މަރާލާފައި އޮތް މަންޒަރެވެ. މޫދާއި ފަޅުތަކުގެ ރީތި ފެށި ފަޅުވިލުވައިދޭ ދިރުންތަކަށް ވަކިން ޚާއްސަ ލޯތްބެއް އޮތް ބަޔަކަށް ޑައިވަރުން ވުމާއެކު އެ މަންޒަރު ވެގެން ދިޔައީ އެ ފަރާތްތަކަށް ހިތްދަތިކަމާއި މާޔޫސްކަން ގެނުވި މަންޒަރަކަށެވެ. އޭރުވެސް އެ ވެލާގެ ވިންދު ހުއްޓެވެ. އަދި ލޮލުން ކަރުނަ ފާއްދައެވެ.

ޒަމާންތަކެއް ކުރިއަށް ޖެހިލާއިރު ވެލައާއި ކަހަނބަކީ ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ހިފައި އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި އެއްޗެކެވެ. ވެލާ ބިސް ނަގައިގެން ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިތުރުން އޭގެ މަސް އެކި ގޮތްގޮތަށް ރޯފިލުވައިގެން ކެއުމަށް ބޭނުންކޮށް އުޅުނެވެ. އަދި އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ލަކުޑިގަނޑުގެ ރައްކަލަށްޓަކައި އޭގެ ތެޔޮ ބޭނުންކުރުމަކީވެސް އޭރު އާއްމު ކަމެކެވެ. ހަމައެހެންމެ ކަހަނބުވެސް ބޭނުންކުރަނީ ވެލައިން ކުރަމުން އައި ބޭނުންތައް ކުރުމަށެވެ. އަދި ކަހަނބުގެ ތޮށިގަނޑުގެ ބޭރު ފަށަލަ ނުވަތަ ކަހަނބު ފަތަކީވެސް އެކި ބާވަތުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދަން ބޭނުން ކުރަމުން އައި މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ.

Advertisement

އެ ޕޯސްޓުގެ ތިރީގައިވާ ކޮމެންޓްތަކަށް ބަލައިލުމުން، މިކަމާ ދެކޮޅުހަދާ އެތައް ބަޔަކު ތިބިކަން އެނގެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވަން ބާރުއަޅާކަންވެސް އެނގެއެވެ. އެފަދަ ގިނަ މީހުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިއީ ނާތަހުޒީބު އަމަލެކެވެ. ވެލާ މަސްކޮޅެއްގެ ބޭނުމުގައި މިފަދަ ދިރުންތަކަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ މުޅި ވެއްޓަށް ދެވޭ އަނިޔާއެކެވެ.

އެކަމަކު މިއަދު މިއީ އެދުވަހެއް ނޫނެވެ. ވެލާ އާއިލާގެ ބާވަތްތަކަކީ ދުނިޔޭގައިވެސް މަދު އެއްޗަކަށް ވުމާއި، ތިމާވެށީގެ ރައްޔާތެރިކަމަށްޓަކައި މުހިންމު އެއްޗަކަށް ވެލާ ވުމުން، ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ވެލާ ހިފުމާއި މެރުމަކީ ގާނޫނީގޮތުން މަނާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން އެންމެ ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ބަލާ އެކައްޗަކީވެސް ވެލާ ކަހަނބުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، މިއީ ދިވެހިންގެ ރައުސުލްމާލުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ އެއްޗެކޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ވެލައާއި ކަހަނބު ހިފުމަކީ މަނާކަމެއް ކަަމަށް ލިޔެފައި ބޭއްވުމަކުން ނުފުދެއެވެ. ވެލައާއި ކަހަނބު މިގޮތަށް ރަހުމުކުޑަ ގޮތްގޮތަށް މަރަމުންދާއިރު، މަދުން ނޫނީ އިދާރާއަކަށް ރިޕޯޓްކޮށްލާނެ މީހަކު ނުވެއެވެ. ގިނަ ފަހަރު މިފަދަ ކަމެއް ފެންމަތިވުމުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާސަރުތަކެއް ދަމާލާފައި ނިންމާލަނީއެވެ. ފިޔަވަޅު އެޅެނީ ވަރަށް މަދު ފަހަރެއްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
22%
33%
0%
33%
11%
0%
ކޮމެންޓް