ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 14:11
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް
2023ށް 42.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
 
ބަޖެޓު ފާސްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް 61 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއިރު, ބަޖެޓު ފާސްކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އަށް މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވި

2023 ވަނަ އަހަރަށް 42.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބަޖެޓު ފާސްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް 61 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއިރު, ބަޖެޓު ފާސްކުރުމާއި ދެކޮޅަށް 8 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ 42.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް 160 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް, ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. އެއާ އެކު އަންނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލައަކީ މިހާރު 42.8 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއާއި އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީ އެކުވެގެން އުފެއްދި ކޮމެޓީއަކުން ބަޖެޓް ދިރާސާކުރިއެވެ. އަދި ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރުމަށްޓަކައި މިނިވަން މުވައްސަސާތަކާއި، މާލީ އިދާރާތަކާ ކޮމެޓީން ވަނީ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަޖެޓް ކޮމިޓީން ކުރި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ ބަޖެޓަށް ވަނީ 160 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް