ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 18:34
ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އައު ވުޒާރާތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް
މި ސަރުކާރުން އުފެއްދި އައު ވުޒާރާތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ
 
ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވިއިރު، ބައެއް މެންބަރުން ގެންދެވީ ތަޅުމުގައި އަޑުގަދަކުރަމުން
 
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ފެށީ އަންގާރަ ދުވަހު

މި ސަރުކާރުން އުފެއްދި އައު ވުޒާރާތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވަމުން، ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ ވިދާޅުވީ، އާ ސަރުުކާރުން މުޅިން އަލަށް އުފެއްދި ވުޒާރާތަކުގެ ބަޖެޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުވޭނީ 27 ނޮވެންބަރު 2023ވާ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ފެށީ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ. މެންބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ ވިދާޅުވީ 21 ނޮވެންބަރު 2023 ގައި މި ޖަލްސާ ގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ފުރުސަތު އަރުވައި ނިމެންދެން މިޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރު ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވައިވާ ކަމަށެވެ.

މިޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ 26 ނޮވެންބަރު 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 ގައެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވިއިރު، ބައެއް މެންބަރުން ގެންދެވީ ތަޅުމުގައި އަޑުގަދަކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި