ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 14:08
ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
މަޖިލިސް
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
 
މި ބަޖެޓުން ޕީއެސްއައިޕީއާއި އާސަންދަ އަދި ސަބްސިޑީއަށް ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ކެޕިޓަލް ކޮންޓްރިބިއުޝަނަށް ހަރަދުކުރާނެ
 
މި ބަޖެޓާއެކު މިއަހަރުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓް 49.35 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ

މިއަހަރުގެ ބާކީ ހުރި ދުވަސްތަކަށް ހަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓު، ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ދިރާސާކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތު ދުވަހު ބޭއްވި އެކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ، މިއަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. މި ބަޖެޓާއެކު މިއަހަރުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓް 49.35 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެއެވެ.

މަޖިލީހުން މިއަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 42.84 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރަށް އިތުރަށް 6.509 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުށަހެޅި ގޮތަށް، އިތުރު އިސްލާހަކާ އެކު ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ފާސްކުރަން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވީ މަރަދޫ ދާއިރާގެމެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފެވެ. ޝަރީފްގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރެއްވީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމެވެ. އަދި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އަގުލަބިއްޔަތުން ވަނީ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައެވެ.

ފިނޭންސުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕީއެސްއައިޕީއާއި އާސަންދަ އަދި ސަބްސިޑީއަށް ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ކެޕިޓަލް ކޮންޓްރިބިއުޝަނަށެވެ. އެގޮތުން، ސަބްސިޑީއަށް 1.85 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކޮށްފައިވާއިރު އާސަންދައަށް 1.26 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކަށް 1.78 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއަހަރު ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން ހަލުވިވެ، ބަޖެޓުކުރި މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް އެނޫން ޚަރަދުތައްވެސް ހިނގައި، ބަޖެޓު ފާސްކުރިއިރު ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް ރާވާފައިވާ ގޮތަށް ތަންފީޒުވެފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެކަންކަމުން ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ސޭވިންގް މިހާރު ދަށްވެފައި ވާކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް