ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 14:33
ކޫއްޑޫއަށް މަސްދޯނިތަކުން މަސް ކިރުވަނީ
ކޫއްޑޫއަށް މަސްދޯނިތަކުން މަސް ކިރުވަނީ
މިފްކޯ
އެއްބަސްވުމެއް ނެތި މަސް ވިއްކުން
ކުރީ ސަރުކާރުގައި މިފްކޯއިން އެއްބަސްވުމެއް ނުހަދާ 144 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސް ވިއްކާފައިވޭ - އޮޑިޓް
 
މަސް ވިއްކުމުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރަމުންދާކަން މެނޭޖްމަންޓުން ކަށަވަރުކޮށް އެކަމާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންގޮސްފައި ނެތް
 
މަސް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ބޮޑެތި މުއާމަލާތްކޮށްފައިވާ އިރު، ލިޔުމުން އެއްބަސްވުން ހަދަމުން ގެންގޮސްފައިނުވޭ

މަސްގަންނަ ފަރާތާއި މިފްކޯއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ނެތި 144 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފިނިކުރި އައިސް މަސް، މިފްކޯއިން ވިއްކާފައިވާ ކަަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މިފްކޯގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މިފްކޯގެ ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިން ޕްރޮސީޖަރުގައި އެކްސްޕޯޓްކުރާ ކޮންމެ މަހުގެ ބާވަތަކަށް އެއްބަސްވުން ހަދާ، ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިޔާ ސޮއިކޮށް، އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު ކޮޕީ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ފައިލްކޮށް، އަދި ދެވަނަ ކޮޕީ ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓިންގ އަދި ޕްރޮޑަކްޝަން ސައިޓަށް ފޮނުވަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިފްކޯއިން ފިނިކުރި އައިސް މަސް ވިއްކުމުގެ ބައެއް ބޮޑެތި މުއާމަލާތް ކުރަމުން އަންނަނީ މަސް ގަންނަ ފަރާތްތަކާއެކު އެއްބަސްވުން ނުހަދާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެއްބަސްވުން ނުހަދާ ޖުމްލަ 144 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސް ވިއްކާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ދައްކައެވެ.

އެއްބަސްވުމެއް ނެތި މަސް ވިއްކުމުގެ ބޮޑެތި މުއާމަލާތްތައް ކުރާނަމަ، ވިއްކާ މަހުގެ ބާވަތާއި ވިއްކާ މަހުގެ އަދަދާއި، މަހުގެ ޖުމްލަ އަގާއި، ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތާއި، އަދި ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ފަދަ ކަންކަމާއި މެދު ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާގޮތް ކުރި ކަނޑައެޅިފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މަސް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ބޮޑެތި މުއާމަލާތްކޮށްފައިވާ އިރު، ލިޔުމުން އެއްބަސްވުން ހަދަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ މަސް ވިއްކުމުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރަމުންދާކަން މެނޭޖްމަންޓުން ކަށަވަރުކޮށް އެކަމާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންގޮސްފައި ނެތުމުން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އިތުރުން ފިނިކުރި އައިސްމަސް އެއަރފްރައިޓްކޮށް ވިއްކުމުގައި މަސް ގަންނަ ފަރާތާއި މިފްކޯއާ ދެމެދު މުއާމަލާތް ކުރާ އިރު މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަނީ ކޮން ފަރާތަކުން ކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނެގެން ނެތް ކަމަށެވެ. މިގޮތުން މަސް ވިއްކަނީ މިފްކޯގެ މަސް ފެކްޓްރީގައި އިސްކޮށް ހުންނަ ފަރާތުން މަސް ގަންނަ ފަރާތްތަކާ ފޯނުން ގުޅާ މުއާމަލާތްކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ވެސް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މަސް ގަންނަން ހުށަހަޅާ އެކިއެކި ފަތާތްތަކުން މަސްގަތުމަށް ހުށަހަޅާ އަގާއި އަދި މަސް ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅުނު ފަރާތް އިހްތިޔާރު ކުރެވުނު ގޮތް މިފްކޯގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނުހުންނަކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ފިނިކުރި އައިސް މަސް އެއަރފްރައިޓްކޮށް ވިއްކާފައިވަނީ މިފްކޯއަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑުގޮތެއްގައިކަން ޔަގީންކުރެވެން ނެތްކަން އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިފްކޯ އިން ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓެއް ޕްރޮމޯޓްކުރުން - މިފްކޯ އަށް ގޯސްވީ ޓްވީޓް ކުރި މީހާ
ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ނުހޯދާ އާ މަޤާމެއް ނު އުފައްދަން އަދި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ނުދޭން އަންގައިފި
ފިނޭންސަށް ނާންގާ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ނުކުރަން އަންގައިފި
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، ސަރުވަޝް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި
ކާޑުލިމިޓުތައް މުރާޖައާކުރަމުން އެބަދޭ، އަދި ލިމިޓެއް ކަނޑަނާޅާ - ބީއެމްއެލް
ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކާއި ޑެބިޓް ކާޑުތަކުން ޑޮލަރު ނެގޭ މިންވަރު ކުޑަ ކުރަން ނިންމާފައިނުވޭ: ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
މަސްވެރިންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރު ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވަޑައިގެން ދެއްވި ޚަބަރަކީ މަހުގެ އަގު ކުޑަކުރާކަމުގެ ޚަބަރު!
މިފްކޯއިން ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ޝިޔާމްގެ ދިފާއު- "މިފްކޯގެ ޕްރޮޑަކްޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް މެންބަރު ވަޑައިގަތަސް އެ މެހެމާންދާރީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ"