ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2022 | ހޯމަ 08:40
މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް
މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް
ރައީސް އޮފީސް
ގުރައިދޫ ޓާފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު
ފުޓުބޯޅައިގައި ގުރައިދޫން މީގެ ކުރިން ހޯދާފާއިވާ ކާމިޔާބީއާ ހަމައަށް އަލުން ދިޔުމަށް ދަނޑުގެ ބޭނުން ހިފާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން: މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް
 
ދަނޑުގެ ރޮސްޓްރަމް އަދި ލައިޓިން ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަަސައްކަތް މިނިސްޓަރު ވަނީ އިއުލާންކުރައްވާފައި

މީގެ ކުރިން ކ.ގުރައިދޫން ފުޓުބޯޅައިގައި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއާ ހަމަޔަށް އަލުން ދިޔުމަށް އެރަށުގައި ގާއިމުކުރި ޓާފު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ބޭނުން ހިފާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކ.ގުރައިދޫގައި ގާއިމުކުރި ޓާފް ދަނޑު ހުޅުވުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އިއްޔެއަކީ ގުރައިދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި، ޚާއްސަކޮށް ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނުންނަށް އުފާވެރި ދުވަހަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔައީ އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވި ސްޕީޑުގައި ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އެންމެ، ހަމަ ގައިމުވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވި ސްޕީޑުގައެއް ނޫން މަސައްކަތް ނިމިފައި މިހިރީ. ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ބޭނުންވި ދުވަހަށްވުރެ ލަހުން މި ނިމުނީ. އެކަމަށްޓަކައި މައާފަށް އެދެން. ނަމަވެސް މިއަދު މި ދަނޑު ހުޅުވިގެންދާތީ އެކަމާ އުފާކޮށް، މީގެ ކުރިން ގުރައިދޫން ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ އެ ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުން، ކާމިޔާބު، އެހިސާބަށް އަލުން ދިޔުމަށްޓަކައި މި ދަނޑުގެ ބޭނުން ހިފާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން.
އަޙުމަދު މަޚްލޫފް / ޔޫތު މިނިސްޓަރު

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވަނީ އެ ދަނޑުގެ ރޮސްޓްރަމް އަދި ލައިޓިން ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަަސައްކަތް އިއުލާންކޮށްފައިވާކަން ވެސް ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އުންމީދުކުރައްވާ ގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެ ދަނޑުގައި ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މެޗުތައް ވެސް ކުޅެވުން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަަކައި ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)އާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ 25 ޓަރފް ދަނޑުގެ ވައުދުފުޅާއެކު ނަމަވެސް، މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 40 ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިއްޖެކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 85 ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އުފަލެއް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެންމެން ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ގައުމަށާއި، ރަށަށް ފައިދާއާއި ރީތި ނަން ލިބުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް