ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 17:37
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ބްރިޖުގެ ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ބްރިޖުގެ ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ
ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް
ވިލިމާލޭ ސިނާއީ ސަރަހައްދުން ބިން ދޫނުކުރުމަށް 2020 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވޭ : ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ
 
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ބިން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ނަރީޝް ވަނީ އިތުރުފުޅު ހައްދަވާފައި
 
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް ނާންގައި ބިން ދޫކުރާކަން ވަނީ ހާމަވެފައި
 
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު، މާލެ ސިޓީގެ އޭރުގެ މޭޔަރަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި، ވިލިމާލޭގެ ސިނާއީ ސަރަހައްދުން ބިން ދޫނުކުރުމަށް އަންގާފައިވޭ

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް ވިލިމާލޭގެ ސިނާއީ ސަރަހައްދު ބޭނުންނުވާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން އެންގިކަމަށް ވިދާޅުވެ, މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 44 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި, ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅެއްކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 44 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނަރީޝް ވިދާޅުވެފައިވަނީ, މާލެއާއި ވިލިމާލޭގެ "ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން" ހެދިއިރު، ވިލިމާލޭގެ ސިނާއީ ސަރަހައްދަކީ ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާނެ ތަނެއް ނޫންކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން އެންގި ކަމަށް ބުނިކަމަށާއި، ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ވިލިމާލެއިން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މީގެ 4 މަސް ކުރިން ސިޓީ ފޮނުވި ކަމަށެވެ. ސިޓީއާގުޅޭގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިލިމާލެއަށް ގޮސް އެތަން ބަލައި, މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވި ކަމަށްވެސް ނަރީޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ސިޓީ ކައުންސިލަށް މި މައްސަލާގައި ފޮނުވާފައިވާ 2 ސިޓީއެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު, މާލެ ސިޓީގެ އޭރުގެ މޭޔަރ ސިފާ މުހައްމަދަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ, މާލެއާއި ވިލިމާލެއާއި ގުޅީފަޅާއި، ތިލަފުށި ގުޅުވާލުމަށްޓަކައި ގާއިމުކުރާ ބުރިޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ބުރިޖު ގުޅިފަޅާއި، ވިލިމާލެއާއި ދެމެދު ގުޅުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވިލިމާލޭ ސިނާއީ ސަރަހައްދާ ދިމާއިން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ވިލިމާލޭ ސިނާއީ ސަރަހައްދުން އަލަށް ބިން ދޫނުކުރުމަށާއި، މިހާތަނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭނަމަ އެ މިނިސްޓްރީއާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ގޮތެއް ނުނިންމުމަށް އެދޭ ކަމަށް 30 ޖޫން 2020ގައި ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ސިޓީއާ ހަވާލާދީ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު މާލެ ސިޓީގެ މިހާރުގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ވެސް ވަނީ ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެވެ. މި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ 30 ޖޫން 2020 ގައި ފޮނުވި ސިޓީއާއި ހަވާލާދީ، ވިލިމާލޭ ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި ހުސްކޮށް ހުރި ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި އެ ސަރަހައްދުން ބިން ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 56-2ގެ (ބ) ގައިވާ ގޮތަށް "ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން" މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ ޕްލޭން ފާސްވުމުންކަމަށެވެ.

ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ނަރީޝް ވިދާޅުވީ, ވިލިމާލެއިން ބިން ދޫކުރަން ނިންމީ، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދާނިންމައި އެ އަވަށުގެ މީހުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކަމަށާއި، ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް އެ ތަނުން ބިން ބޭނުންނުވާކަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޔަގީންކުރުމަށްފަހުކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް