ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 23:44
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޔޫއެން ފޮޓޯ
ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޑިޕްލޮމަސީއާއި މަޝްވަރާގެ މޭޒުދޮށަށް ފުރިހަމައަށް ރުޖޫއަވުމަށް ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފި
 
މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް، ލިބެންހުރި ހުރިހާ ޗެނަލްތަކެއްގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ
 
މި ހަނގުރާމާގައި އަތުލައިގަނެވުނު އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، ފިރިހެނުންގެ ފަރާތުން، އެމީހުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރުމީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް
 
އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް، އަދި އެހީ ފޯރުވުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެކަން ޔަގީންކޮށްދޭންޖެހޭ

ރަޝިޔާއާ ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދު މިހާރުން މިހާރަށް ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކުރިން ގޮވާލައްވާފައިވާ ގޮވާލެއްވުމާއި، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ހަނގުރާމައާއި ދިމާލަށް ނުދިޔުމަށް ގޮވާލައްވާފައިވާ ގޮވާލެއްވުން އާކުރައްވައި، ޑިޕްލޮމަސީއާއި މަޝްވަރާގެ މޭޒުދޮށަށް ފުރިހަމައަށް ރުޖޫއަވުމަށް އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އދ.ގެ ޝާހިދު މިކަމަށް ގޮވާލެއްވީ, 1982 ވަނަ އަހަރު ފަހުން އދ.ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އދ.ގެ ޗާޓަރުގައި ހިމެނޭ "ސުލްހައަށް އެއްބައިވަންތަކަން" މި ނަމުގައިވާ ގަރާރުގައި ލާޒިމުކޮށްފައިވާ، އާންމު މަޖިލީހުގެ 11 ވަނަ ކުއްލި ޚާއްސަ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަކީ، އ.ދ.ގެ ލީޑަރޝިޕަކީ ސުލްހައާއި ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ޚިދުމަތްކުރާ, ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އދ.ގެ ލީޑަރޝިޕަށް ލިބޭ އާ ފުރުސަތެއްކަމަށެވެ.

އަދި މި ހަނގުރާމާގައި އަތުލައިގަނެވުނު އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާއި ފިރިހެނުންގެ ފަރާތުން, އެމީހުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރުމީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް ކަމާއި، މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް، ލިބެންހުރި ހުރިހާ ޗެނަލްތަކެއްގެ ބޭނުން ހިފައި, ހާލަތު ގޯސްވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓައި، ނުތަނަވަސްކަން ފިލުވާލައި، ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާއި، އދ.ގެ ޗާޓަރުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސެންޓްރަލް އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ފަންޑުން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު، ޔޫކްރެއިންގަ އުފެދިފައިވާ އިންސާނީ ކާރިސާއަށް ޚާއްސަކުރައްވާނެ ކަމަށް، ހުކުރު ދުވަހު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިއުލާނު ކުރެއްވި އިއުލާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން! މަދަނީ އާބާދީތަކަށް، ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، އެނޫންވެސް ނާޒުކު ގިންތިތަކުގެ މީހުން ހިމެނޭހެން، އިންސާނިއްޔަތަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ފޫނުބެއްދޭހާ ބޮޑުކަމަށް ދަންނަވަން! ޔޫކްރެއިނުން ފެށިގެން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އިރުމަތީ އައްސޭރިފަށަށް ބައި މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރެފިއުޖީން ހިމެނޭގޮތަށް، ރެފިއުޖީން ގިނަ އަދަދަކަށް ހިޖުރަކުރަމުން ދިޔުން ހުއްޓުމަކަށް އައިކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް އަދި ނުފެނޭ!
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޕޮލެންޑް، ހަންގޭރީ، ސްލޮވާކިއާ، ރޮމޭނިއާ އަދި އީޔޫގައި ނުހިމެނޭ މޮލްޑޯވާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ޗެކްޕޮއިންޓްތައް މިހާރު ވަނީ ތޮއްޗެހި, ވަރަށްބޮޑަށް ބާރުބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭ ހިސާބުން، އިންސާނީ އެހީގެ މަސައްކަތްތަކަށް މެންބަރު ގައުމުތަކުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ގޮވާލައްވާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ހަނގުރާމައަކުން ކާމިޔާބު ލިބޭނެ ހަމަ އެންމެ ބަޔަކުވެސް ނުތިބޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނަ ދިރިއުޅުން ހަނގުރާމައިން ފަނާވެގެން ދާނެކަން ޝައްކެއްނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް، އަދި އެހީ ފޯރުވުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެކަން ޔަގީންކޮށްދޭންޖެހޭކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް