ކ. މާލެ
|
31 އޯގަސްޓް 2021 | އަންގާރަ 13:11
ހައިރައިޒްގެ ފަރާތުންވަނީ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއެކު ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ސޮއިކޮށްފައި
ހައިރައިޒްގެ ފަރާތުންވަނީ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއެކު ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ސޮއިކޮށްފައި
ހައިރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް
މޯލްޑިވްސް ލިވިން އެކްސްޕޯ
މޯލްޑިވްސް ލިވިން އެކްސްޕޯ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވަނީ
އެސްކްޕޯ އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރު 18ން 20ށް ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި

ނުވަ ވަނަ މޯލްޑިވްސް ލިވިން އެކްސްޕޯ ނޮވެމްބަރު 18ން 2ށް ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ އެކްސްޕޯ އިންތިޒާމްކުރާ، ހައިރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ލިވިން އެކްސްޕޯ 2021 ބޭއްވުމަށްޓަކައި ހައިރައިޒްގެ ފަރާތުންވަނީ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން(އެޗްޑީސީ) އާއެކު ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. ހައިރައިޒްގެ ފަރާތުން ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ސޮއިކުރެއްވީ، ޑިރެކްޓަރ އޮފް ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިން، މަރިޔަމް މާއިޝާ އެވެ. އަދި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ، އަހުމަދު އާތިފް އެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރު ފެށި، މޯލްޑިވްސް ލިވިން އެކްސްޕޯގެ ކާމިޔާބު 8 އެޑިޝަންއަށްފަހު އެކްސްޕޯގެ 9 ވަނަ އެޑިޝަން އިއުލާނު ކުރަމުން ހައިރައިޒްއިން ބުނީ، މި އަހަރުގެ އެކްސްޕޯވެގެންދާނީ ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ދާއިރާއިން މި ސަރަހައްދުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުންފުނިތަކާއި، އިމާރާތްތަކާއި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާނެ ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެންނިހެން ތަކެތީ ގެ ވިޔަފާރިތައް އެއްތަނަކަށް ގެނެސް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ އެކްސްޕޯއެއް ކަމަށެވެ.

ގެދޮރުވެރިކަމާއި ރަށްވެހިކަމުގެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރެވެމުންދާ ހުޅުމާލޭގެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި މި އަހަރުގެ ލިވިން އެކްސްޕޯ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވާއިރު، އެކްސްޕޯގެ ޕާޓްނަރުންނާއި، ސްޕޮންސަރުންގެ އެއްބާރުލުމާއެކު މި އަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި އެންމެ އަގުބޮޑު އިމާރާތްތަކުން ފެށިގެން އަގު ހެޔޮ އިމާރާތްތަކާއި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު އެކި ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް އެއްތަނަކުން ދައްކާލެވިގެންދާނެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ލިވިން އެކްސްޕޯ އަކީ، ޕަބްލިކޭޝަން އަދި ޕީއާރް ދާއިރާ ގެ އިތުރުން އިވެންޓް މެނޭޖްމެންޓްގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ހައިރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން އިންތިޒާމްކޮށް ރާވާ ހިންގާ އިވެންޓެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް ލިވިން އެކްސްޕޯ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ފާއިތުވި 8 އަހަރު ލައިފްސްޓައިލް އަދި ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ހަމައެކަނި ބާއްވާ އެކްސްޕޯގެ ގޮތުގައެވެ. ލިވިންއެކްސްޕޯގައި އާންމު ފަރާތްތަކަށާއި އިންވެސްޓަރުންނަށް ރިއަލްއެސްޓޭޓް ދާއިރާގެ ތަފާތު އެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި، އިންޓީރިއާ، އެކްސްޓީރިއާގެ އިތުރުން ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ގެންދާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އެއްތަނަކުން ލިބިގެންދާނެއެވެ. ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ މި އެކްސްޕޯ ވެގެންދާނީ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެ އެކަށޭނެ އިންވެސްޓަރުންނާއި އެ ވިޔަފާރިތައް އެއްތަންކުރުވާ ބައްދަލުކޮށްދޭ މެދުވެރިއަކަށެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
- ކޮމެންޓް