ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 12:55
އިބްރާހީމް އިރުފާން (ހައިވަކަރުގެ / ތ.ވިލިފުށި )
އިބްރާހީމް އިރުފާން (ހައިވަކަރުގެ / ތ.ވިލިފުށި )
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑްރަގް ވިޔަފާރިކުރުން
ޑްރަގް ވިޔަފާރި ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުވާ އިރުފާން ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ހައިކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
 
މި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް އޭރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ބާޠިލު ކަމަށް
 
ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިތުރު ކޮށްފައިވޭ
 
2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކުމާއި އެހެން ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ

ޑްރަގް ވިޔަފާރި ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުވާ އިބްރާހީމް އިރުފާން (ހައިވަކަރުގެ / ތ.ވިލިފުށި) ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ހައިކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އިބްރާހީމް އިރުފާނަކީ އޭނާއާއި އިތުރުބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި 31 މެއި 2023 ގައި ހައްޔަރުކުރި މީހެކެވެ.

އެއަށްފަހު ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިތުރު ކޮށްފައިވާއިރު، ދެވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކުރި މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުން އަނެއްކާވެސް ވަނީ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އޭނާ ބަންދު ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

އެއީ އިރުފާނުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރާކުށް އޭނާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކޯޓުން ނިންމީ އިބްރާހީމް އިރުފާނު ޝަރުޠެއްނެތި ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށެވެ. ވުމާއެކު، ދައުލަތުން މި މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށައެޅީއެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް, އަލްއުސްތާޛާ ދީބާނާޒް ފަހުމީ އަދި އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަކީލްއެވެ.

Advertisement

ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް އޭރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ބާޠިލު ކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އިބްރާހިމް އިރުފާނުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތެއް ވުޖޫދުވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހެޅިފައިނެތްކަމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާއާއި ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅުނު ހެކި ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، މި މަރުޙަލާގައި އެ ހެކިތައް ތަޢުނުކޮށް ފަނޑިޔާރު ނިންމުންތައް ނިންމުމަކ،ީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ވުމާއެކު، އޭނާ ބަންދު ކުރުމަށް 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަމާބެހޭ ދަށު ކޯޓަށް ހުށައަޅައިފިނަމަ، ހައިކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް އޭނާ ބަންދު ކުރުމާމެދު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަންގައި ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ޙުކުމް ކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާއަކީ  ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއަކާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ފޮނުވުމުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާނެކަމުގެ މައުލޫމާތުދީ ތަކުރާރުކޮށް ކޯޓަށް އޮޅުވާލައި، ހުކުމް ކުރުމުގެ އަޑު އެހުމަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާތީއާއި، އޭނާގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ފިލާފާނެކަމުގެ އިހުތިމާލު އޮތުމުން ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން 2022 އޮކްޓޯބަރ 04 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދަން އިއުލާނުކުރި ދެމީހުންގެ ތެރޭގައިވެސް ހިމެނޭ މީހެކެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އޭނާއަކީ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކުމާއި އަދި މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތުގައި 6 ފަހަރު ހައްޔަރުކޮށް 2  ފަހަރު ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
67%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް