ދިމާވާ ކަންކަމާއި ވަކީލުކޮށް އިޖާބީ ވިސްނުމެއްގައި ވިސްނަންޖެހޭ
1 އަހަރު ކުރި
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މައިގަނޑަކީ ނަމާދު
1 އަހަރު ކުރި
ކުޑަކުދިންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ ރިވެތި ވާހަކަތައް ކިޔައި ދިނުން މުހިންމު
1 އަހަރު ކުރި
މާތް ﷲ އެމީހަކަށް ލިއުއްވާފައިވާ އެއްޗެއް އެމީހަކަށް ދެއްވާނެ
1 އަހަރު ކުރި
ސައޫދީއަރަބިއްޔާގެ މިސްކިތްތަކުގައި ކުރެވޭ ދަމުނަމާދުގައި އެހާދިގުކޮން ނުކިޔެވުމަށް އަންގައިފި
1 އަހަރު ކުރި
އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަކީ މާތްﷲ ދެއްވި އަމާނާތެއް އަދި ބޮޑު ނިޢުމަތެއް - ޑރ. އަނާރާ
1 އަހަރު ކުރި
ޒަމާނާއި ގުޅިފައިވާ ޝިޢާރުތަކުގެ ތެރެއިން ރަމަޟާން މަހަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ޝިޢާރެއް
1 އަހަރު ކުރި
އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާތަށް ހެވާއި ބަރަކާތާއި ރަޙްމަތާއިގެން އަތުވެއްޖެ، ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ!
1 އަހަރު ކުރި
ހާޝިމު ވަންހައަކީ ކޮބާ!
2 އަހަރު ކުރިން
މާތްﷲގެ މަޚުލޫޤާތުތަކަށް ރަޙުމްކުރުން
2 އަހަރު ކުރިން
ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ދިވެހިންގެ ހައްޖު ދަތުރު
2 އަހަރު ކުރިން
ރޯދަމަސް އަލްވަދާޢު ކިޔައިފިއެވެ. ކުރިމަތިލަނީ ޢީދު ދުވަހާ ގުޅިގެން ސުންނަތް ހަ ރޯދައާއެވެ.
2 އަހަރު ކުރިން
ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް
2 އަހަރު ކުރިން
ޢީދު ނަމާދު ކުރާނެ ސުންނަތް ގޮތާއި ނަމާދު ކުރުން އައުލާވެގެންވާ ތަން
2 އަހަރު ކުރިން
27 ވިލޭރޭގެ އަޅުކަމަށް އައި މީހުންނަށް ދެލައްކަ ޒަމްޒަމް ފެންފުޅި ފޯރުކޮށް ދީފި
2 އަހަރު ކުރިން
ބިސްމިއަކީ އަލްޙަމްދުގެ އާޔަތެކެވެ. އައުލާވެގެން ވަނީ ނަމާދުގައި ބިސްމި ބާރަށް ކިޔެވުމެވެ.
2 އަހަރު ކުރިން