މިއީ ކާބަފައިންނަށްވުރެ އީމާންތެރިކަމާއި ދީންވެރިކަން ބޮޑުވާންޖެހޭ ޒަމާނެއް
2 އަހަރު ކުރިން
އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްލާހު ކުރަންވީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސެވެ.
2 އަހަރު ކުރިން
ދިމާވާ ކަންކަމާއި ވަކީލުކޮށް އިޖާބީ ވިސްނުމެއްގައި ވިސްނަންޖެހޭ
2 އަހަރު ކުރިން
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މައިގަނޑަކީ ނަމާދު
2 އަހަރު ކުރިން
ކުޑަކުދިންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ ރިވެތި ވާހަކަތައް ކިޔައި ދިނުން މުހިންމު
2 އަހަރު ކުރިން
މާތް ﷲ އެމީހަކަށް ލިއުއްވާފައިވާ އެއްޗެއް އެމީހަކަށް ދެއްވާނެ
2 އަހަރު ކުރިން
ސައޫދީއަރަބިއްޔާގެ މިސްކިތްތަކުގައި ކުރެވޭ ދަމުނަމާދުގައި އެހާދިގުކޮން ނުކިޔެވުމަށް އަންގައިފި
2 އަހަރު ކުރިން
އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަކީ މާތްﷲ ދެއްވި އަމާނާތެއް އަދި ބޮޑު ނިޢުމަތެއް - ޑރ. އަނާރާ
2 އަހަރު ކުރިން
ޒަމާނާއި ގުޅިފައިވާ ޝިޢާރުތަކުގެ ތެރެއިން ރަމަޟާން މަހަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ޝިޢާރެއް
2 އަހަރު ކުރިން
އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާތަށް ހެވާއި ބަރަކާތާއި ރަޙްމަތާއިގެން އަތުވެއްޖެ، ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ!
2 އަހަރު ކުރިން
ހާޝިމު ވަންހައަކީ ކޮބާ!
2 އަހަރު ކުރިން
މާތްﷲގެ މަޚުލޫޤާތުތަކަށް ރަޙުމްކުރުން
3 އަހަރު ކުރިން
ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ދިވެހިންގެ ހައްޖު ދަތުރު
3 އަހަރު ކުރިން
ރޯދަމަސް އަލްވަދާޢު ކިޔައިފިއެވެ. ކުރިމަތިލަނީ ޢީދު ދުވަހާ ގުޅިގެން ސުންނަތް ހަ ރޯދައާއެވެ.
3 އަހަރު ކުރިން
ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް
3 އަހަރު ކުރިން
ޢީދު ނަމާދު ކުރާނެ ސުންނަތް ގޮތާއި ނަމާދު ކުރުން އައުލާވެގެންވާ ތަން
3 އަހަރު ކުރިން