ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 11:09
މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ނަމާދުކުރަނީ
މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ނަމާދުކުރަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ދީނުގެ މަގު
ކޮންމެ ހެޔޮ ބަދަލެއް ދަމަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.
 
ތިމާގެ އުޅުމާއި އަޚްލާގާއި އަމަލުތަކަށް އަންނަ ހެޔޮ ބަދަލަކީ ދަމަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމެއް

ރަމަޟާން މަހަކީ މުސްލިމުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދޭ މަހެކެވެ. ރަމަޟާން މަހުގައި މުސްލިމުން ކައިބޮއެ އުޅެނީ އެހެން މަސްމަހާ ތަފާތު ވަގުތުތަކެއްގައެވެ. ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ތިބޭނީ، އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކައިނުބޮއެވެ. ރަމަޟާން މަހުގައި މަސައްކަތުގެ ވަގުތަށާއި އަރާމު ކުރުމުގެ ވަގުތަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް އާދެއެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ އިތުރަށް، މުސްލިމުންގެ ވިސްނުމާއި ސުލޫކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އާދެއެވެ. ނުވަތަ އަންނަންޖެހެއެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތައް ފާއިތުވެ ދިޔުމުން އަޅުގަނޑުމެން އެނބުރި ދަނީ، ރަމަޟާން މަސް އައުމުގެ ކުރިން ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ނިޒާމަށެވެ. ކައިބޮއި އުޅުމާއި މަސައްކަތާއި އަރާމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ވެސް އެނބުރި ދަނީ ކުރީގެ ގޮތަށެވެ.

މިކަން އޮތީ މިހެން ކަމުގައި ވިޔަސް، ރަމަޟާން މަސް ދިޔުމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމާއި ސުލޫކަށް ބަދަލު އަންނަން ޖެހޭނެތޯއެވެ؟ އެ މަހުގެ ތެރޭގައި ދަސްވި ހެޔޮ ގޮތްތައް ދޫކޮށް، ކުރީގެ ގޮތްތަކަށް އެނބުރިދާންވީތޯއެވެ؟ މި ސުވާލު ހިތަށްއަރާ ސަބަބަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތެވެ. ހެޔޮކަންތައް ކުރުމުގައި ރަމަޟާން މަހަކީ އިސްތިސްނާއެއް ކަމުގައި ގިނަ މީހުންނަށް ބެލޭކަމެވެ. ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ގަބޫލު ކުރެވޭނޭ ފަދައިން، ތިމާގެ އުޅުމާއި އަޚްލާގާއި އަމަލުތަކަށް އަންނަ ހެޔޮ ބަދަލަކީ ދަމަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ތިމާ އިސްލާހުވުމަށްފަހު ފާސިދު ކަމުގެ ތެރެއަށް އެނބުރި ދާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ.

ކަން އޮތީ މިހެން ކަމުގައި ވަނީނަމަ، ރަމަޟާން މަހު މުސްލިމުން އަދާކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު އަޅުކަން އަދާކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމުގެ ސަބަބުން، އެބައި މީހުންގެ ނަފްސުތަކަށް އަންނަ އިސްލާހާއި އެބައިމީހުންގެ އީމާން ކަމަށާއި، ތަގުވާވެރިކަމަށް އަންނަ ބަދަހިކަމަށް އެމަސް ދިއުމަށްފަހުވެސް އެއްވެސް އުނިކަމެއް އަޔަދީގެން ނުވާނެވެ.

އާދޭހެވެ. ތަގުވާވެރިވުމަކީ ވަކި ދުވަސްވަރަކަށް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ތައުބާވުމާއި، ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރުމާއި، ދީލަތި ވުމާއި، ފަގީރުންނާއި ނިކަމެތީންނަށް އެހީ ފޯރުވުމާއި، ރުޅިމަޑުކުރުމާއި، ބަހާއި އަމަލުގައި އަނެކުންނަށް އޯގާވެރިވުމަކީވެސް، އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންނަ ވަކި ދުވަސްވަރަކަށް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. ރަމަޟާން މަސް ދިއުމާއެކު، އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކުރަންވީ ކަމަކީ މިއީއެވެ.

ނޯޓް: "ދީނުގެމަގު" މި ނޫހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 1986ން 2008ށް ނެރުނު ނޫހެކެވެ. މި ނޫސް ނެރުމުގެ ބޭނުމަކީ، އާންމުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރިކަމުގެ ރޫހު ފެތުރުމެވެ. މި ނޫސް އޭރު ނެރެފައިވަނީ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރުއެވެ. މި ލިޔުމަކީ ދީނުގެމަގުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ނަކަލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް