ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2022 | ހުކުރު 13:56
ހުކުރު ޚުތުބާ
ހުކުރު ޚުތުބާ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހުކުރު ޚުތުބާ
އެއް މުސްލިމަކު އަނެއް މުސްލިމަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިތިބޭ
 
މި ޙައްޤުތައް އަދާކުރުންމަތީ އަބަދުވެސް ދެމިތިބެން ޖެހޭ
 
މިއީ އެކަކު އަނެކަކާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވެގެންދާނެ ޙައްޤުތަކެއް
 
މުސްލިމުން އަދާކުރަންޖެހޭ 5 ޙައްޤެއްވޭ

މާތް ﷲ އާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތަކުގެ އިތުރުން އެއް މުސްލިމަކު އަނެއް މުސްލިމަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއްވާކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

"އެއް މުސްލިމަކު އަނެއް މުސްލިމަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް" މި މައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ މާތް ﷲ ގެ އެއްކައުވަންތަކަން ޤަބޫލުކުރުމާއި، ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ލޯބިވުމާއި، އެކަލޭގެފާނަށް އަދަބު އިޙުތިރާމު ކުރުމާއި، އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންގަތުމަކީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބެއް ކަމަށެވެ.

މާތް ﷲ އާއި ރަސޫލާއަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތަކުގެ އިތުރުން އެއް މުސްލިމަކު އަނެއް މުސްލިމަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ 5 ޙައްޤެއް ވާކަމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ ހަދީސްކުރައްވާފައިވާކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި 6 ޙައްޤު ވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ އެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބައްދަލުވެއްޖެނަމަ ސަލާމްކުރުމާއި، ދައުވަތެއް ދީފިނަމަ އެ ދައުވަތަކަށް އިޖާބަދިނުމާއި، ކިނބިއްސެއް އެޅޭހިނދު މާތް ﷲ އަށް ހަމްދުކޮށްފިނަމަ، އޭނާއަށްޓަކާ ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުމެވެ. އަދި ބަލިވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމާއި، އޭނާ މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފިނަމަ އޭނާގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއީ އެއްވެސް މުސްލިމަކު ދޫކޮށްލައިގެން ވާނެ ޙަައްޤުތަކެއް ނޫން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ސަލާމުގެ ބަދަލުގައި ދެވޭ ޖަވާބަކީ ތިމާގެ ފަރާތުން އަނެކާއަށް އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ލިބިގެން ނުދާނެކަމުގެ މައްޗަށް ވެވޭ އަހުދެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މާތް ﷲ ކީރިތި ގުރުއާނުގައި ސަލާމް ކުރުމަށް ވަސިއްޔަތް ކުރައްވައި އަމުރު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެކަކު އަނެކަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގެ އަފުރާދުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާ ކަމެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ދައުވަތުތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމާއި، ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހެޔޮ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމާތް ދުވަހުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާނެއެވެ. އޭ އާދަމުގެ ދަރިޔާއެވެ. ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އާލާސްކަންފުޅާވެ ވޮޑިގެންވަނިކޮށް ތިބާ ތިމަން ރަސްކަލާނގެއަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ދަންނަވާނެތެވެ. އޭ ހައްދަވާ ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޯއެވެ! އިބަ ރަސްރަކަލާނގެއީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ. މިއަޅާ ރަސްކަލާނގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނީ ކިހިނަކުން ތޯއެވެ؟ މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ. ތިމަންރަސްކަލާނގެ މިވެނި އަޅަކު ބަލިވެ އުޅޭކަން ތިބާއަށް އެނގުނު ނޫންހެއްޔެވެ؟ އޭނާއަށް ތިބާ ޒިޔާރަތް ނުކުރީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ތިބާ އޭނާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރިނަމަ އޭނާއާއިއެކު ތިމަންރަސްކަލާނގެ ވޮޑިގެންވާކަން ތިބާއަށް އެނގޭނެއެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

އިސްލާމް ދީނަކީ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ލޯތްބާއި ގުޅުންތައް ބަދަހިކަންމަތީ ދެމެހެއްޓުމަށް ބާރުއަޅާ ދީން ކަމުގައި މިއަދުގެ ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ދިރިހުރި އިރު އޮތް ގުޅުންތަކާއި ޙައްޤުތައް މަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް ދަމަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމާއި، މައްޔިތާއަށް ހެޔޮ ދުޢާކުރުން ހިމެނޭކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މައްޔިތާއަށް އިސްތިޣްފާރު ކުރުމާއި، ރަޙްމަތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރުމާއި، އޭނާގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާ އޮންނަ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމާއި، ސަދަޤާތް ކުރުމަކީ އެދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މުސްލިމުން އަދާކުރަންޖެހޭ މި ޙައްޤުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމަށް ޚުތުބާގައި ނަސޭޙަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ތައުހީދުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭ: ޚުތުބާ
ޝައުބާން މަސް ވަރަށް ޚާއްސަ، ނޭނގެއޭ ބުނެ ބަރަކާތާއި ރަޙްމަތުގެ ދުވަސްތައް ނަގާނުލާ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވެ، ނެތިމޮށުމާއި މީހުންގެ އަބުރާ ބެހުމުގެ އަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ޙަދީޘްތައް ކިޔުން އާދައަކަށް ހެދުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 21 ދުވަސް އެގޮތުގައި ހޭދަކުރޭ، އާދައަކަށްވުން ވަރަށް ގާތް: ޚުތުބާ
ރުޅިމަޑުކުރަން ޖެހޭ، "ރުޅިމަޑުކުރުމުގެ ޖަޒާއަކީ ސުވަރުގެ"
މުދައްރިސުންނާއި އުނގަންނައިދޭ މީހުންނަކީ އީމާންކަމުގެ ފޭރާމުން ޒީނަތްތެރިވާންޖެހޭ ބައެއް - ހުތުބާ
މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުކަށި އުގޫބާތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: ޚުތުބާ
ގިޔާމަތް ދުވަހުން ހިޔާވަހިކަން ލިބޭ އެއްބަޔަކީ އަދުލުވެރި ވެރިން، ވެރިމީހާ ހިންގުންތެރިވެއްޖެނަމަ ގައުމު ތަރައްގީވާނެ: ޚުތުބާ