ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2022 | ހޯމަ 15:41
ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ތެރެއިން
ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އީދު ޚުތުބާ
ގައުމުގެ އަމާންކަމަށް ބުރޫއަރާނެ ކަންކަމުން ދުރުވާންޖެހޭ: އީދު ޚުތުބާ
 
ތިމާގެ އަތާއި ދުލުން އެހެން މުސްލިމުން ރައްކާތެރި ކުރަންޖެހޭނެ
 
އެންމެންވެސް ގައުމުގެ ސުލްހަ މަސަލަސްކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ
 
ވަތަނުގެ އަމާންކަމަކީ މާތް ﷲ އިންސާނާއަށް ދެއްވާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނިއުމަތް

ގައުމުގެ އަމާންކަމަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަންކަމުން ދުރުވާންޖެހޭކަމަށް މިއަދުގެ އީދު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް މިއަދު އިއްވި ޚުތުބާގައި ވަނީ، ވަތަނުގެ އަމާންކަމަކީ މާތް ﷲ އިންސާނާއަށް ދެއްވާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނިއުމަތް ކަމަށެވެ. އެއީ ތަރައްގީއާއި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބުމުގެ އަސާސްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ، އެއީ ކޮންމެ އިޚްލާސްތެރިއަކުވެސް ދަހިވެތިވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ރަސޫލު ބޭކަލުންވެސް އެކަމަށްޓަކައި ދުއާކުރައްވާފައި ވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިބްރާހީމްގެފާނު ދުއާކުރެއްވިއިރުވެސް، އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވި އެއް ކަމަކީ ވަތަނުގެ އަމާންކަން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ފާހަގަކުރިއެވެ.

އެ ދުއާފުޅުގައި ކާބޯތަކެއްޗަށްވުރެވެސް އިސްކަން ދެއްވާފައިވަނީ އެ ރަށުގެ އަމަންއަމާންކަމާ ގުޅޭގޮތުންކަމަށް ޚުތުބާގައިވެއެވެ.

އަމާންކަމެއް ނެތް ތަނެއްގައި ހަމަޖެހުމެއް އަދި ހިތްހަމަޖެހުމެއްވެސް ނޯންނާނެކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ، އެންމެންވެސް ގައުމުގެ ސުލްހަމަސަލަސް ކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ޤައުމުގެ އަމާންކަމަށް ބުރޫ އަރާފާނެފަދަ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށެވެ.

މި ނިއުމަތް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ކެރިފޯރުންތެރިކަމެއް، ތަނަވަސްކަމެއް، ހަކަތައެއް ހޭދަކުރަން ޖެހޭ.
އީދު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ، އެމީހެއްގެ ހަކަތަ ގައުމަށްޓަކައި ހުސްކޮށްލުމުގެ ރޫހު އަށަގަންނުވަން ޖެހޭކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރަމަޟާން މަހު ނަމާދުކޮށް، ރޭއަޅުކަން ކޮށް ރޯދަ ހިފައި އުޅޭ ބައެއް މީހުންވެސް ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުން އެކަންކަމުން ދުރުހެލިވާކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައިވަނީ، މި މާތް މައްސަރުން ދަސްކޮށްދިން ފިލާވަޅުތަކުގެ މަތީގައި ދެމިތިބުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ތިމާގެ އަތާއި ދުލުން އެހެން މުސްލިމުން ރައްކާތެރި ކުރަންޖެހޭނެކަމަށްވެސް ޚުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް